Formuláře

Formuláře a vzory žádostí odboru životního prostředí

 

doc.pngŽádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí, soubor typu doc, (37 kB)

doc.pngŽádost o vydání závazného stanoviska OŽP ve věci zalesnění, soubor typu doc, (53,5 kB)

 

Odpady:
1. doc.pngŽádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, soubor typu doc, (64 kB)
2. doc.pngŽádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování, soubor typu doc, (67 kB)
3.
doc.pngŽádost o vyjádření ke zřízení malého zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů, soubor typu doc, (46 kB)
4. doc.pngŽádost o vydání závazného stanovisko, soubor typu doc, (53 kB)
    doc.pngMetodické sdělení odboru životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora k.docx, soubor typu docx, (17,86 kB)

 

Ochrana ovzduší:
  doc.pngŽádost o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší k umístění, provedení a užívání stavby, soubor typu doc, (47 kB)

Oddělení vodoprávního úřadu:
1. doc.pngŽádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu, soubor typu doc, (93,5 kB)
2. doc.pngŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu, soubor typu doc, (59 kB)
3. doc.pngŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu, soubor typu doc, (72,5 kB)
4. doc.png Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu, soubor typu doc, (72,5 kB)
5. 
doc.pngŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu, soubor typu doc, (67,5 kB)
6. doc.pngŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu, soubor typu doc, (75,5 kB)
7. doc.pngŽádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu, soubor typu doc, (62,5 kB)
8. doc.pngŽádost o stavební povolení k vodním dílům, soubor typu doc, (102 kB)
9. doc.pngŽádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností), soubor typu doc, (84,5 kB)
10. doc.pngŽádost o povolení k užívání vodních děl, soubor typu doc, (58 kB)
11. doc.pngŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu, soubor typu doc, (71,5 kB)
12.
doc.pngŽádost o udělení souhlasu, soubor typu doc, (58,5 kB)
13. doc.pngŽádost o vyjádření, soubor typu doc, (40 kB)
14.
doc.pngŽádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla, soubor typu doc, (66 kB)
15. 
doc.pngOznámení o užívání stavby vodního díla, soubor typu doc, (53,5 kB)
16.
doc.pngOhlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav, soubor typu doc, (63 kB)
17.
doc.pngŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru, soubor typu doc, (89,5 kB)
18. doc.png Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění, soubor typu doc, (96 kB)
19. doc.png Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění, soubor typu doc, (104 kB)
20.
doc.pngOhlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, soubor typu doc, (82,5 kB)
21. doc.pngŽádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu, soubor typu doc, (81 kB)
22. doc.pngŽádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu, soubor typu doc, (67 kB)
23. doc.pngŽádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu, soubor typu doc, (76 kB)

24. doc.pngŽádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu, soubor typu doc, (94,5 kB)
25. doc.pngŽádost o schválení manipulačního řádu vodního díla, soubor typu doc, (57 kB)

 

Lesy:
1. doc.pngŽádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě do 50 metrů od lesa, soubor typu doc, (50 kB)
2.
doc.pngŽádost o kácení z důvodu bezpečnosti, soubor typu doc, (50 kB)
3. doc.pngVyrozumění o těžbě dříví na lesním pozemku, soubor typu doc, (48 kB)
4. doc.pngŽádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, soubor typu doc, (50 kB)
5. doc.pngŽádost o prodloužení termínu zalesnění (zajištění) kultur, soubor typu doc, (51,5 kB)
6. doc.pngŽádost o odnětí, pozemku z plnění funkcí lesa, soubor typu doc, (53 kB)
7. doc.pngŽádost o povolení výjimky ze zákazu těžby v porostech mladších 80 let, soubor typu doc, (51 kB) 
8. doc.pngŽádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL) , soubor typu doc, (51,5 kB)
9. doc.pngŽádost o vydání závazného stanoviska OŽP ve věci zalesnění, soubor typu doc, (53,5 kB)
10. doc.pngŽádost o omezení pozemku(ů) z plnění funkcí lesa, soubor typu doc, (55,5 kB)
11. doc.pngŽádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě v lese, soubor typu doc, (50,5 kB)
12. doc.pngOznámení o konání sportovní akce, soubor typu doc, (34 kB)
13. doc.pngŽádost o vydání licence OLH fyz. osoba, soubor typu doc, (40 kB)
14. xls.pngOznámení NT-holina větší 0,20 ha, soubor typu xls, (28,5 kB)
  
Myslivost:

1. doc.pngžádost o vydání loveckého lístku podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.doc, soubor typu doc, (65,5 kB)
    doc.pngČestné prohlášení.docx, soubor typu docx, (12,3 kB)

2. doc.pngNávrh na ustanovení mysliveckého hospodáře podle § 12 odst. 1 zákona o myslivosti, soubor typu doc, (36,5 kB)
3. doc.pngPlná moc k přebírání plomb k označování ulovené zvěře pro honitbu, soubor typu doc, (39 kB)

4.
doc.pngŽádost o změnu normovaných a minimálních stavů zvěře (§ 31 odst. 5 zákona o myslivosti), soubor typu doc, (39,5 kB)
5.
xls.pngPříloha k žádosti o změnu min. a norm. stavů (§ 31 odst. 5 zákona o myslivosti), soubor typu xls, (31 kB)
6.
doc.pngŽádost o snížení stavů zvěře dle § 39 a § 45 odst. 2* zákona o myslivosti, soubor typu doc, (42 kB)
7. 
doc.pngŽádost o vyjádření k lovu spárkaté zvěře dle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti v honitbě, soubor typu doc, (37,5 kB)

 Plány mysliveckého hospodaření v honitbě:  
Mysl/1 - doc.pngPlán chovu a lovu pro zvěř spárkatou, soubor typu doc, (151 kB)
Mysl/2 -
doc.pngPlán chovu a lovu pro zvěř drobnou, soubor typu doc, (75,5 kB)
Mysl/3 -
doc.pngPlán lovu ostatních druhů zvěře, soubor typu doc, (52,5 kB)
Mysl/4 -
doc.pngPlán péče o zvěř, soubor typu doc, (83,5 kB)
Mysl/5 -
doc.pngPlán společných lovů zvěře, soubor typu doc, (76,5 kB)
Mysl/6 -
doc.pngPlán počtu loveckých psů, soubor typu doc, (64,5 kB)
Mysl/7 - doc.pngVýsledky sčítání zvěře, soubor typu doc, (95 kB)
Mysl/8 -
doc.pngRoční hlášení o plnění plánu, soubor typu doc, (119 kB)

 

 

 

Ochrana přírody a krajiny:
1. doc.pngŽádost o vydání souhlasu ke zřizování nebo rušení cest, soubor typu doc, (38,5 kB) 
2. doc.pngŽádost o vydání stanoviska k zalesňování, odlesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů, soubor typu doc, (39,5 kB)
3. doc.pngŽádost o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu, soubor typu doc, (38 kB)
4. doc.pngŽádost o vydání stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku a k zásahu do krajinného rázu, soubor typu doc, (39 kB)
5. doc.pngŽádost o vydání stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, soubor typu doc, (39 kB)
6. doc.pngOznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les, soubor typu doc, (21,32 kB)
7. doc.pngŽádost o kácení dřevin rostoucích mimo les, soubor typu doc, (20,76 kB)
8. doc.pngŽádost o povolení chovu ptáků, soubor typu doc, (39,5 kB)

Ochrana zemědělského půdního fondu:
1. doc.pngŽádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), soubor typu doc, (47,5 kB)
2. doc.pngŽádost o souhlas s použitím sedimentů na zemědělské půdě, soubor typu doc, (45 kB)
3. doc.pngŽádost o vydání rozhodnutí o odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), soubor typu doc, (39 kB)
4. doc.pngŽádost o vyjádření k návrhu trasy, soubor typu doc, (38 kB)
5. pdf.pngVýpočet odvodu ze ZPF tabulka, soubor typu pdf, (33,12 kB)

6. doc.png Oznámení zahájení realizace záměru.doc

 

 

Rybářství:
1. doc.pngŽádost o vydání rybářského lístku, soubor typu doc, (53 kB) 
(vydáváme pouze pro občany s trvalým pobytem na správním území pověřeného úřadu Kutná Hora, to je pro
obce:
 Bernardov, Bludov, Bohdaneč, Církvice, Černíny, Červené Janovice, Hlízov,  Chlístovice, Kobylnice, Křesetice, Kutná Hora, Malešov, Miskovice, Nové Dvory, Opatovice I, Paběnice, Petrovice I, Suchdol, Svatý Mikuláš, Štipoklasy, Třebětín, Úmonín, Vidice, Záboří nad Labem, Zbraslavice

2. doc.pngŽádost o ustanovení rybářské stráže, soubor typu doc, (223 kB)

 

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Formuláře

Nahoru