Formuláře

Formuláře a vzory žádostí odboru životního prostředí

doc.pngŽádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí.doc, soubor typu doc, (37,5 kB)

Odpady:

1. doc.pngŽádost o vydání závazného stanoviska nebo vyjádření podle § 146 odst. 3 zákona o odpadech.doc, soubor typu doc, (49,5 kB)  

 2. doc.pngŽádost o souhlas k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů podle § 30 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech ( dále jen „zákon o odpadech“).doc, soubor typu doc, (50 kB)

Ochrana ovzduší:

  doc.pngŽádost o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší k umístění, provedení a užívání stavby, soubor typu doc, (47 kB)


Oddělení vodoprávního úřadu:

1. pdf.png Zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami_nebo_jeho_zmenu.pdf,

2. pdf.png Zadost_o_povoleni_k_odberu_podz._vod_pro_potreby_jedn._osob_domacn._nebo_o_jeho_zmenu.pdf,

3. pdf.png Zadost_o_pvoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_o_jeho_zmenu.pdf,

4. pdf.png Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_nebo_jeho_zmenu.pdf,

5. pdf.png Zadost_o_pov._k_vypousteni_odp._vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotl._osob_domacnosti nebo_o_jeho_zmenu.pdf,

6. pdf.png Zadost_o_pov._k_vypousteni_odp._vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotl._osob_domacnosti
nebo o_jeho_zmenu.pdf,

7. pdf.png Zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem_nebo_jeho_zmenu.pdf,

8. pdf.png Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum.pdf,

9. pdf.png Zadost_o_stav._pov._k_dom._cistirne_odp._vod,_studni_nebo_jinemu_vod._dilu_potreb._k_odb._podz. vod_domacn..pdf,

10. pdf.png Zadost_o_stav._pov._k_vypousteni_odp._vod_s_obsahem_zvlast_nebezp._latky_do_kanalizace.pdf,

11. pdf.png Zadost o_udeleni_souhlasu.pdf, soubor typu pdf, (208,89 kB)

12. pdf.png Zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu.pdf,

13. pdf.png Zadost_o_vyjadreni.pdf,

14. pdf.png Zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del.pdf,

15. pdf.png Ohlaseni_udrzovacich_praci__obnovy_vodniho_dila__vodohospodarskych_uprav..pdf,

16. pdf.png Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_a_stavebni_povoleni_ke_studni__domacnosti_.pdf,

17. pdf.png Zadost_o_pov._k_vypousteni_odp._vod_do_vod_povrchovych_a_st. pov._k_domovni_cistirne_odp. vod domacnosti_.pdf,

18. pdf.png Zadost_o_pov._k_vypousteni_odp._vod_do_vod_podzemnich_a_st._pov._k_domovni_cistirne_odp. vod_domacnosti_.pdf,

19. pdf.png Ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_ob. pdf,

20. pdf.png Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje.pdf,

21. pdf.png Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila.pdf,

22. pdf.png Zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vyp. dulnich_vod_do_vod_povrch._nebo_podzem. pdf,

23. pdf.png Zadost_o_stanoveni_podminek_zavadne_latky_nebo_o_povoleni_vyjimky.pdf,

24. pdf.png Zadost_o_vyjimku_z_dosahovani_cilu_ochrany_vod.pdf,

25. pdf.png Zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.pdf,

26. doc.png SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU.doc, soubor typu doc, (130 kB)

27. doc.png ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ.doc, soubor typu doc, (124,5 kB)

28. doc.png výjimka z odstupovych vzdáleností.doc, soubor typu doc, (33,5 kB)

29. doc.png Oznámení o dokončení stavby studny a domovní čistírny.doc, soubor typu doc, (39,5 kB)


Lesy:
1. doc.pngŽádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě do 50 metrů od lesa, soubor typu.doc, soubor typu doc, (50 kB) 
2.
doc.pngŽádost o kácení z důvodu bezpečnosti.doc, soubor typu doc, (50 kB)
3. doc.pngVyrozumění o těžbě dříví na lesním pozemku.doc, soubor typu doc, (47,5 kB)
4. doc.pngŽádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech.doc, soubor typu doc, (50 kB)
5. doc.pngŽádost o prodloužení termínu zalesnění (zajištění) kultur.doc, soubor typu doc, (51,5 kB) 
6. doc.pngŽádost o odnětí, pozemku z plnění funkcí lesa.doc, soubor typu doc, (53 kB)
7. doc.pngŽádost o povolení výjimky ze zákazu těžby v porostech mladších 80 let.doc, soubor typu doc, (51 kB)
8. doc.pngŽádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL), soubor typu doc, (52 kB)
9. doc.pngŽádost o vydání závazného stanoviska OŽP ve věci zalesnění.doc, soubor typu doc, (54 kB)
10. doc.pngŽádost o omezení pozemku(ů) z plnění funkcí lesa.doc, soubor typu doc, (55,5 kB)
11. doc.pngŽádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě v lese.doc, soubor typu doc, (50,5 kB)
12. doc.pngOznámení o konání sportovní akce.doc, soubor typu doc, (34 kB)
13. doc.pngŽádost o vydání licence OLH fyz. osoba.doc, soubor typu doc, (40 kB)
14. xls.pngOznámení NT-holina větší 0,20 ha, soubor typu xls, (28,5 kB)
15. doc.pngPostup při zalesnění 2015.doc, soubor typu doc, (894,5 kB)
16. doc.pngŽádost o označení jiných pozemků-jejich příslušnost k pozemkům určeným k plnění funkce lesa.doc, soubor typu doc, (39,5 kB)

 Myslivost:

1. doc.pngŽádost o vydání loveckého lístku podle zákona č. 449_2001 Sb., o myslivosti.docx, soubor typu docx, (24,38 kB)
2. doc.pngNávrh na ustanovení mysliveckého hospodáře.doc, soubor typu doc, (37,5 kB)
3. doc.pngNávrh na ustanovení myslivecké stráže.doc, soubor typu doc, (37 kB)
4. doc.pngEvidenční list myslivecké stráže.docx, soubor typu docx, (25,86 kB)
5. doc.pngPlná moc k přebírání plomb k označování ulovené zvěře pro honitbu.docx, soubor typu docx, (20,12 kB)
6. doc.pngŽádost o změnu minimálních a normovaných stavů zvěře.docx, soubor typu docx, (19,44 kB)
7. xls.pngPříloha k žádosti o změnu min. a norm. stavů (§ 31 odst. 5 zákona o myslivosti).xls, soubor typu xls, (37 kB)
8. doc.pngŽádost o snížení stavů zvěře dle § 39 a § 45 odst. 2 zákona o myslivosti.docx, soubor typu docx, (19,48 kB)
9. doc.pngŽádost o vyjádření k lovu spárkaté zvěře dle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti v honitbě.docx, soubor typu docx, (19,85 kB)

 

 Plány mysliveckého hospodaření v honitbě:  
Mysl/1 - doc.pngPlán chovu a lovu pro zvěř spárkatou, soubor typu doc, (151 kB)
Mysl/2 -
doc.pngPlán chovu a lovu pro zvěř drobnou, soubor typu doc, (75,5 kB)
Mysl/3 -
doc.pngPlán lovu ostatních druhů zvěře, soubor typu doc, (52,5 kB)
Mysl/4 -
doc.pngPlán péče o zvěř, soubor typu doc, (83,5 kB)
Mysl/5 -
doc.pngPlán společných lovů zvěře, soubor typu doc, (76,5 kB)
Mysl/6 -
doc.pngPlán počtu loveckých psů, soubor typu doc, (64,5 kB)
Mysl/7 - doc.pngVýsledky sčítání zvěře, soubor typu doc, (95 kB)
Mysl/8 -
doc.pngRoční hlášení o plnění plánu, soubor typu doc, (119 kB)
rtf.pngMysl (MZe) 1 - 01 - 2023.rtf, soubor typu rtf, (600,76 kB)

 

 Ochrana přírody a krajiny:

1. doc.pngŽádost o vydání souhlasu ke zřizování nebo rušení cest.docx, soubor typu docx, (18,67 kB)
2. doc.pngŽádost o vydání stanoviska k zalesňování, odlesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů, soubor typu docx, (19,03 kB)
3. doc.pngŽádost o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu, soubor typu docx, (18,73 kB) 
4. doc.pngŽádost o vydání stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku a k zásahu do krajinného rázu, soubor typu docx, (19,04 kB)
5. doc.pngŽádost o vydání stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, soubor typu docx, (19 kB)
6. doc.pngOznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les.docx, soubor typu docx, (21,31 kB)
7. doc.pngŽádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.docx, soubor typu docx, (21,34 kB)
8. doc.pngŽádost o povolení chovu ptáků.docx, soubor typu docx, (19,16 kB)
9. doc.pngŽádost o vydání souhlasu s ošetřením památného stromu nebo k zásahu do OP památného stromu.docx, soubor typu docx, (20,67 kB)

 

Ochrana zemědělského půdního fondu:

doc.png1. Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).docx, soubor typu docx, (21,15 kB)
doc.png2. Žádost o souhlas s použitím sedimentů na zemědělské půdě.docx, soubor typu docx, (20,33 kB)
pdf.png3. Výpočet odvodu ze ZPF tabulka, soubor typu pdf, (33,12 kB)
doc.png4. Oznámení zahájení realizace záměru.docx, soubor typu docx, (18,67 kB)

 

 

Rybářství:
 1. doc.pngŽádost o vydání rybářského lístku, soubor typu.docx, soubor typu docx, (21,66 kB)
(vydáváme pouze pro občany s trvalým pobytem na správním území pověřeného úřadu Kutná Hora, to je pro
obce:
 Bernardov, Bludov, Bohdaneč, Církvice, Černíny, Červené Janovice, Hlízov,  Chlístovice, Kobylnice, Křesetice, Kutná Hora, Malešov, Miskovice, Nové Dvory, Opatovice I, Paběnice, Petrovice I, Suchdol, Svatý Mikuláš, Štipoklasy, Třebětín, Úmonín, Vidice, Záboří nad Labem, Zbraslavice

2. doc.png Žádost o ustanovení rybářské stráže.docx, soubor typu docx, (21,24 kB)

 

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Formuláře

Nahoru