Oddělení reg. rozvoje a územního plánování

Sídlo      :   Václavské náměstí 182, (1. patro), 284 01 Kutná Hora
Vedoucí :   Mgr. Věra Klimentová
Telefon :    327 710 111 - ústředna
E-mail    :   rozvoj@kutnahora_cz
GPS       :  
49°56'59.5"N 15°15'54.2"E

 

Rozsah činnosti

Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování komplexně vykonává činnosti Úřadu územního plánování dle § 6 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů, na úseku územního plánování v přenesené působnosti

 • pořizuje územní plán pro správní území města Kutná Hora
 • pořizuje územně plánovací podklady pro území obce s rozšířenou působností Kutná Hora (dále jen ORP KH)
 • pořizuje územně analytické podklady pro celé území obce s rozšířenou působností (ORP KH)
 • pořizuje územní plány, regul. plány a územní studie na žádost obcí ve správním obvodu ORP KH
 • pořizuje vymezení zastavěného území obce na žádost obce ve správním obvodu ORP KH, kde není schválen územní plán obce
 • pořizuje změny územních plánů na žádost obcí ve správním obvodu ORP KH
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí
 • je dotčeným orgánem v řízení o změnách v území, podle zvláštního právního předpisu
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • vykonává další činnosti podle zákona č.183/2006 Sb. na úseku územního plánování.

Dále oddělení regionálního rozvoje a územního plánování  vykonává v samostatné působnosti činnosti

 • zajišťuje činnost strategického plánování pro správní území města
 • zpracovává agendy týkající se projednávání územního plánu města Kutná Hora
 • metodicky řídí, sleduje a ovlivňuje udržitelný rozvoj ve správním území obce, včetně zajišťování  ochrany a rozvoje hodnot území
 • pořizuje a aktualizuje přehledy o územním plánování (územní plány obcí, včetně změn) v území pověřené obce s rozšířenou působností (ORP KH)
 • zajišťuje veřejné projednávání rozvojových materiálů  (územní generely, územní studie....)
 • vyjadřuje se k záměrům investorů ve vztahu k platnému územnímu plánu města Kutná Hora
 • organizuje výběrová řízení zápůjček z fondu rozvoje bydlení (dále jen FRB)
 • vede agendu poskytování zápůjček z FRB, včetně vydávání potvrzení (např. pro stavební spořitelny, katastr nemovitostí, sociální dávky…)
 • vede agendu poskytování příspěvků na kanalizační přípojky
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení reg. rozvoje a územního plánování

Nahoru