Odbor projektového řízení a sportu

Sídlo:       odboru projektového řízení a sportu  - Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí:  Ing. Pavel Ovčačík
Telefon :   327 710 111 - ústředna
GPS :        49°56'59.5"N 15°15'54.2"E

Vnitřní členění odboru 

Oddělení sportu :
Adresa:
Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

 • hospodaří s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu města na přidělených účetních kapitolách a se svěřeným evidovaným majetkem
 • připravuje podklady pro jednání rady města a zastupitelstva města
 • nakládá s nemovitým a movitým majetkem – sportovišti - v souladu s usneseními rady města a zastupitelstva města a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích (nájmy, výpůjčky, dohody, dodatky)
 • vydává komplexní stanovisko k projektovým dokumentacím, záměrům týkajícím se sportovišť
 • vede evidenci všech sportovišť ve vlastnictví města a zajišťuje jejich správu, provoz a dbá o řádné využití všech sportovišť
 • vyhledává a získává dotační prostředky na opravu, údržbu a rozvoj sportovišť
 • kontroluje technický stav a způsob využití nemovitostí - sportovišť
 • zajišťuje opravy, údržbu a rozvoj nemovitostí - sportovišť v majetku města
 • zajišťuje správu sportovišť v majetku města
 • zajišťuje servisní a provozní činnosti na sportovištích v majetku města
 • zajišťuje organizačně a finančně činnost spojenou s využitím sportovišť
 • zajišťuje vypracování a uzavírání dohod o využití sportovišť a vede jejich evidenci
 • zajišťuje zpracování inventarizace městského majetku - sportovišť
 • připravuje podklady pro rozpočet v oblasti sportu a jeho spravování
 • spolupracuje se spolky a fyzickými osobami v oblasti sportu
 • zajišťuje práce v systému GRANTYS – administrace žádostí o dotace v oblasti sportu (dotace na činnost, registrovaná mládež, malé a velké projekty – viz Koncepce sportu)
 • zajišťuje vyhotovení a evidenci veřejnoprávních smluv a jejich zveřejnění v E-ZAK, ISRS
 • kontroluje čerpání a užití poskytnutých dotací nebo jiných účelových rozpočtovaných příspěvků
 • administrativně zajišťuje činnost sportovní komise
 • zabezpečuje výběrová a poptávková řízení pro veřejné zakázky v rámci oddělení

Oddělení projektového řízení :
Adresa:
Havlíčkovo náměstí 87/12, 284 01 Kutná Hora

 • vyhledává a sleduje grantové a dotační příležitosti a programy EU, ministerstev, kraje a obcí, dále soukromé zdroje financování – domácí i zahraniční
 • vyhledává dotační tituly vhodné na financování městských projektů, příprava žádostí o dotace k dotačním titulům ve všech oblastech působnosti odborů a oddělení MěÚ KH, zejména v oblasti investic, správy a údržby majetku města, životního prostředí, školství, kultury a sportu a dále dotačních titulů vhodných pro organizace zřízené a založené městem
 • vyhledává dotační zdroje pro neinvestiční projekty včetně „měkkých“ projektů
 • předává pravidelné písemné tematické zprávy o výše - uvedených grantových a dotačních příležitostech pro město a jeho instituce, a to minimálně jedenkrát měsíčně
 • zpracovává a administruje projekty, řídí přípravu žádostí o dotace, vypracovává podklady k podání žádostí o dotace, svolává a koordinuje schůzky k vyjasnění a úpravám projektů vzhledem k podmínkám dotace, spolupracuje s externími dodavateli a administrátory akcí na dodržování dotačních předpisů a podmínek
 • provádí předprojektovou přípravu investičních a neinvestičních akcí, spolupracuje s projekčními kancelářemi a projektanty na tvorbě předprojektové přípravy
 • připravuje, zadává a kontroluje veřejné zakázky
 • poskytuje ostatním odborům/oddělením MěÚ KH a příspěvkovým organizacím zřízených městem Kutná Hora metodickou pomoc a součinnost při zadávání veřejných zakázek
 • je odborným garantem v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci celého MěÚ KH
 • sleduje a podporuje udržitelný rozvoj města a zvyšování kulturnosti městského prostoru v souladu s platnými právními předpisy a stanovisky dotčených orgánů státní správy
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor projektového řízení a sportu

Nahoru