Odbor životního prostředí

Sídlo:      Radnická 178, 284 01 Kutná Hora, 3. mezipatro
Vedoucí: Mgr. Kristýna Kosová
Telefon:   327 710 111 - ústředna
Fax:         
E-mail:     podatelna@kutnahora_cz
GPS:         49°56'58.9"N 15°15'51.4"E

Vnitřní členění odboru životního prostředí

1) oddělení vodoprávního úřadu 
2) oddělení ochrany přírody
3) oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší přímo řízené vedoucím odboru

Rozsah činností

Odbor působí jako vodoprávní úřad, orgán státní správy v přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny, myslivosti, rybářství, lesního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu, státní rostlinolékařské správy, ochrany zvířat proti týrání, odpadů a ochrany ovzduší.
 
Oddělení vodoprávního úřadu
Oddělení vodoprávního úřadu zabezpečuje výhradně státní správu na úseku vodního hospodářství - nakládání s vodami; některé činnosti v záplavových územích, v korytech vodních toků, v ochranných pásmech vodních zdrojů; souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry; vyjádření ke stavebním  záměrům či činnostem, k dotacím, apod. Vodoprávn úřad jako speciální stavební úřad povoluje stavby vodních děl a vykonává vodoprávní dozor. 

Oddělení ochrany přírody
Oddělení ochrany přírody zabezpečuje výhradně státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny (Ing. M. Závorka, Mgr. K. Kosová), myslivosti (Bc. Vl. Vaňhal, Bc. Z. Tvrdíková), rybářství (Bc. Z. Tvrdíková, Bc. Vl. Vaňhal), lesů (J. Vízner, Bc. Vl. Vaňhal), ochrany zemědělského půdního fondu (Ing. P. Jelínková, Bc. Z. Tvrdíková, Mgr. K. Kosová), státní rostlinolékařské správy (Ing. P. Jelínková, Bc. Z. Tvrdíková, Mgr. K. Kosová) a ochrany zvířat proti týrání (Ing. M. Závorka, Mgr. K. Kosová). Vydává rovněž další stanoviska související s úseky uvedené státní správy, jako např. stanoviska k různým akcím apod.

Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší 
Na úseku je zajišťován výkon státní správy přenesené na obecní úřady obcí s rozšířenou
působností na úseku odpadů (Bc. Karel Brandejský) a ochrany ovzduší (Ing. Lada Truhlářová).

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí

Nahoru