Odbor dopravy a silničního hospodářství

Sídlo:        Radnická 178, 284 01 Kutná Hora
                  PŘÍZEMÍ - hala - přepážková pracovičtě evidence řidičů a vozidel
                  2. MEZIPATRO  - dveře č.209 až 218 - odd. silničního hospodářství, odd. přestupků v dopravě
Vedoucí:   Bc. Kateřina Gygalová
Telefon:     327 710 111 - ústředna
 E-mail:      podatelna@kutnahora_cz

GPS:         49°56'58.9"N 15°15'51.4"E

 Vnitřní členění odboru dopravy a silničního hospodářství

  1. oddělení silničního hospodářství

  2. oddělení přestupků v dopravě

  3. oddělení evidence řidičů a vozidel

 Rozsah činností :

1) oddělení silničního hospodářství

  • obecní úřad obce s rozšířenou působností v územním obvodu Kutná Hora dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

- jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací vydává povolení dopravního připojení komunikace či sousední nemovitosti, dočasného zakázání nebo omezení stání či zastavení silničních vozidel, uzavírek, zvláštního užívání, pevné překážky, umístění či provádění stavby nebo terénních úprav v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy

- projednává přestupky ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v územním obvodu Kutná Hora

- uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům z hlediska řešení  místních a účelových komunikací

  • obecní úřad města Kutná Hora dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

- rozhoduje o zařazení či vyřazení pozemní komunikace do/z kategorie místních komunikací

- jako silniční správní úřad ve věcech místních komunikací vydává povolení dopravního připojení komunikace či sousední nemovitosti, dočasného zakázání nebo omezení stání či zastavení silničních vozidel, uzavírek, zvláštního užívání, pevné překážky

  • speciální stavební úřad dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v územním obvodu Kutná Hora (vyjma místních komunikací v Kutné Hoře - řeší obecný stavební úřad)
  • obecní úřad obce s rozšířenou působností dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v územním obvodu Kutná Hora

- stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

- povoluje výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

  • dopravní úřad dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (obecní úřad obce s rozšířenou působností)

- zapisuje  vozidla do evidence vozidel taxislužby

- uděluje oprávnění řidiče taxislužby

  • obecní úřad obce s rozšířenou dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

             - rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí

             - schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání

             - zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky

             - rozhoduje o profesní způsobilosti řidiče

2) oddělení přestupků v dopravě

Na oddělení se projednávají přestupky proti pravidlům silničního provozu, které byly nahlášeny úřadu.

3) oddělení evidence řidičů a vozidel

Úsek vykonává státní správu na úseku technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích  (vede registr vozidel, povoluje a schvaluje přestavby vozidel, schvaluje alternativní pohon vozidel na LPG nebo ZP, zapisuje instalaci tažného zařízení na vozidlo, výměny karosérie, změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla, ukládá doklady od vozidla do depozitu, provádí výpis z registru vozidel) a na úseku vedení registru řidičů (vydává nové ŘP, mezinárodní ŘP, průkazy profesní způsobilosti řidiče, vydává karty do digitálních tachografů, vede bodový systém řidičů, provádí výdej výpisů z registru řidičů).  Odnímá řidičské oprávnění v případě vyslovení zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Vede bodový systém řidičů.  Vydává pro žadatelé oprávnění na zastavování silničních vozidel na přechodech pro chodce. Organizuje okresní kolo BESIP. 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství

Nahoru