Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Sídlo:        Radnická 178, 284 01 Kutná Hora
                  PŘÍZEMÍ - dveře č. 003-004 
                  1. MEZIPATRO  - dveře č. 118-126 , 2. PATRO - dveře č. 203-205          
Vedoucí:   Mgr. Bc. Marián Šlesingr, DiS.
Telefon:     327 710 111 - ústředna
Fax:           327 710 221
E-mail:      socialni@mu_kutnahora_cz
GPS:         49°56'58.9"N 15°15'51.4"E

 

Vnitřní členění odboru sociálních věcí a zdravotnictví

1. oddělení sociálně právní ochrany dětí
2. oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené občany
3. oddělení sociální prevence

Rozsah činností

1. oddělení sociálně právní ochrany dětí OSPOD :

 • řeší situace dítěte narozeného mimo manželství a pomoc matce dítěte narozeného mimo manželství
 • řeší zastupování dětí, které nemohou zastoupit rodiče
 • řeší nedostatečnou péči o děti a problematiku dítěte zneužívaného, zanedbávaného a týraného
 • provádí šetření v rodině, škole, získává informace o dítěti a jeho rodině, spolupracuje s jinými státními orgány a úřady
 • navrhuje konkrétní návrhy na předběžné opatření o umístění nezletilého dítěte do náhradní výchovy
 • zabývá se náhradní rodinnou péčí
 • podává návrhy soudu ve věcech ústavní výchovy, zbavení, omezení rodičovských práv
 • provádí výchovná opatření (napomenutí, dohled, omezení) a sleduje jejich činnost
 • na základě požadavků soudů podává zprávy o výchovných poměrech nezletilých
 • podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů při podezření na spáchání trestného činu proti dítěti
 • zastupuje dítě v postavení poškozeného v trestním řízení
 • zastupuje nezletilce u soudu v postavení opatrovníka
 • poskytuje poradenskou činnost
 • vyhledává ohrožené děti
 • kurátor pro mládež pracuje s mládeží, která spáchala provinění, přestupek nebo čin jinak trestný a s mládeží s opakovanými poruchami chování

2. oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené občany

 • zajišťuje sociální pomoc v přímém styku s osobami  zdravotně postiženými a seniory, kteří se dostali do nepříznivé sociální  situace
 • poskytuje sociální poradenství pro cílové skupiny zdravotně postižení, seniory
 • pomáhá klientovi při zprostředkování kontaktu a  navazujících služeb popř. spolupracuje jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního stavu a  věku 
 • zajišťuje vydávání parkovacího průkazu označující  vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
 • realizuje proces  plánování rozvoje sociálních služeb dle místní a typové dostupnosti  sociálních služeb metodou komunitního plánování
 • administruje grantový program na podporu sociálních aktivit, odpovídá za uzavírání smluv a kontrolu využití prostředků
 • zajišťuje činnost v oblasti podpory a rozvoje sociálních a souvisejících služeb v obci
 • sleduje účelnost a využití vynaložených prostředků v oblasti sociálních služeb v obci
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí

3. oddělení sociální prevence

 • poskytuje podle možností města občanům společensky nepřizpůsobeným, kteří mají ve městě trvalý pobyt, pomoc při překonávání jejich obtížných životních poměrů, ubytování, popřípadě další péči v zařízeních sociální péče, která město spravuje, a sociální poradenskou péči
 • koordinuje péči o občany společensky nepřizpůsobené, vykonává činnosti kurátora pro dospělé
 • vykonává působnost v oblasti zacházení s návykovými a obdobnými látkami
 • vykonává činnosti na úseku ochrany práv národnostních menšin, včetně práv a integrace příslušníků romské komunity
 • vykonává a zajišťuje činnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, ochrany před alkoholismem, jinými toxikomaniemi a kouřením
 • vykonává opatrovnictví nad osobami, které jsou omezeny ve způsobilosti k právním úkonům a soud ustanovil Město Kutná Hora opatrovníkem těch osob
 • vyhledávání, mapování klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí (terénní sociální práce)
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Nahoru