Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Sídlo:        Radnická 178, 284 01 Kutná Hora
                  PŘÍZEMÍ - dveře č. 003-004 
                  1. MEZIPATRO  - dveře č. 118-126 , 2. PATRO - dveře č. 203-205          
Vedoucí:   Mgr. Bc. Marián Šlesingr, DiS.
Telefon:     327 710 111 - ústředna
Fax:           327 710 221
E-mail:      socialni@mu_kutnahora_cz
GPS:         49°56'58.9"N 15°15'51.4"E

 

Vnitřní členění odboru sociálních věcí a zdravotnictví

1. oddělení sociálně právní ochrany dětí
2. oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené občany
3. oddělení sociální prevence

Rozsah činností

1. oddělení sociálně právní ochrany dětí OSPOD :

 • řeší situace dítěte narozeného mimo manželství a pomoc matce dítěte narozeného mimo manželství
 • řeší zastupování dětí, které nemohou zastoupit rodiče
 • řeší nedostatečnou péči o děti a problematiku dítěte zneužívaného, zanedbávaného a týraného
 • provádí šetření v rodině, škole, získává informace o dítěti a jeho rodině, spolupracuje s jinými státními orgány a úřady
 • navrhuje konkrétní návrhy na předběžné opatření o umístění nezletilého dítěte do náhradní výchovy
 • zabývá se náhradní rodinnou péčí
 • podává návrhy soudu ve věcech ústavní výchovy, zbavení, omezení rodičovských práv
 • provádí výchovná opatření (napomenutí, dohled, omezení) a sleduje jejich činnost
 • na základě požadavků soudů podává zprávy o výchovných poměrech nezletilých
 • podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů při podezření na spáchání trestného činu proti dítěti
 • zastupuje dítě v postavení poškozeného v trestním řízení
 • zastupuje nezletilé děti u soudu v postavení opatrovníka
 • poskytuje poradenskou činnost
 • vyhledává ohrožené děti na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora
 • kurátor pro mládež pracuje s mládeží, která spáchala provinění, přestupek nebo čin jinak trestný a s mládeží s opakovanými poruchami chování

2. oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené občany

 • vyhledává a mapuje seniory a zdravotně postižené osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo seniory a zdravotně postižené osoby sociálně vyloučené v jejich přirozeném prostředí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora
 • zajišťuje sociální poradenství seniorům a zdravotně postiženým osobám, které se dostali do nepříznivé sociální situace nebo které trpí dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem
 • pomáhá  seniorům a zdravotně postiženým osobám při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, a navazujících služeb popř. spolupracuje jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení seniorů a zdravotně postižených osob na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora
 • zajišťuje vydávání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou
 • administruje dotační programy Města Kutná Hora na podporu registrovaných sociálních služeb a sociálních aktivit, odpovídá za uzavírání smluv a kontrolu využití prostředků
 • sleduje účelnost a využití vynaložených prostředků z rozpočtu Města Kutná Hora v oblasti sociálních služeb v obci
 • na území na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora koordinuje poskytování sociálních služeb
 • zajišťuje činnost v oblasti podpory a rozvoje sociálních a souvisejících služeb
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

3. oddělení sociální prevence

 • vyhledává a mapuje osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené v jejich přirozeném prostředí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora
 • osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným poskytuje sociální poradenství při překonávání jejich nepřiznivých sociálních situací
 • koordinuje pomoc a podporu pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo pro osoby sociálně vyloučené na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora, popř. spolupracuje jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
 • vykonává činnosti kurátora pro dospělé
 • vykonává a zajišťuje činnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, ochrany před alkoholismem, jinými toxikomaniemi a kouřením
 • zajišťuje distribuci a evidenci v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb.,  o návykových látkách a v souladu s vyhláškou č. 54/2008 Sb.,o způsobu předepisování léčivých přípravků a o lékařských předpisech, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává činnosti na úseku ochrany práv národnostních menšin, včetně práv a integrace příslušníků romské komunity na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora
 • vykonává opatrovnictví nad osobami, které jsou omezeny ve způsobilosti k právním úkonům, a soud jim ustanovil Město Kutná Hora opatrovníkem
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Nahoru