Odbor správy majetku

Sídlo:      Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
                Vlašský dvůr, přízemí, kanceláře č.13,14,15 a kancelář č. 4 - 1. patro
Adresa:   Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí: Ing. Blanka Maternová
Telefon:    327 710 111 - ústředna
E-mail:    maternova@mu_kutnahora_cz
GPS:
       49°56'54.0"N 15°16'05.8"E 
 

Vnitřní členění odboru správy majetku
1. oddělení správy nemovitostí
2. oddělení majetkové
3. oddělení technické

Rozsah činnosti

1. Oddělení správy nemovitostí

Kancelář č. 14

Oddělení zajišťuje správu majetku Města Kutná Hora po stránce technické:  

 • kontroluje technický stav a způsob využití nemovitostí,
 • zajišťuje opravy, údržbu a rozvoj nemovitostí v majetku města,
 • vykonává činnost správce budov,
 • zajišťuje servisní a provozní činnosti v budovách.

Oddělení zajišťuje následující správu majetku Města Kutná Hora:  

 • nakládání s nemovitým majetkem - nájem, výpůjčka, výprosa atd.,
 • evidence bytů a prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví města,
 • vyúčtování záloh a rozúčtování služeb nájemcům bytových a nebytových prostorů,
 • evidence nájemníků a plátců za pronájem, evidence pohledávek,                
 • uplatňuje zásady bytové politiky a  zodpovídá za hospodaření s městskými byty,  
 • připrava podkladů pro jednání bytové  komise,
 • uzavírání smluv o využití interiérů a  exteriérů Kutné Hory pro filmová  natáčení,
 • pokladna pro příjem v hotovosti např. nájemné, nedoplatek ročního vyúčtování atd.,                               
 • pojištění majetku Města Kutná  Hora,             
 • zařazování nově pořízeného majetku, zpracování inventarizace městského  majetku.

2. Oddělení majetkové

Kancelář č. 15

Majetkové oddělení zajišťuje následující agendu majetkoprávních záležitostí města :

 • převody a přechody městského majetku (prodeje, směny, bezúplatné převody apod.),
 • nabývání nemovitých věcí do majetku města,
 • zřizování věcných břemen na majetku města a na majetku ve vlastnictví soukromých osob,
 • zpracovává podklady pro znalecké oceňování nemovitého majetku města,
 • ověřuje majetkoprávní vztahy k nemovitostem města a zajišťuje nabývací tituly, podílí se na odstraňování neuspořádaných vlastnických vztahů
 • zabezpečuje činnosti spojené s mapováním městského majetku (geometrické plány),
 • zajišťuje zápisy městského majetku do katastru nemovitostí,
 • zabezpečuje agendu spojenou s restitucemi,
 • zastupuje město při komplexních pozemkových úpravách,
 • zpracovává a podává přiznání daně z nemovitostí, daně z nabytí nemovitostí aj.,
 • vede evidenci nemovitého majetku (pozemků) a zpracovává inventarizaci pozemků

3. Oddělení technické

Kancelář č. 13

Technické oddělení zajišťuje následující agendu majetkoprávních záležitostí města :

 • je správcem místních komunikací ve vlastnictví města včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťuje jejich správu, údržbu a rozvoj
 • zastupuje vlastníka místních a účelových komunikací podle zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • je účastníkem správních řízení na úseku místních komunikací a veřejného prostranství (stavební řízení, zvláštní užívání apod.)
 • vyřizuje stížnosti občanů v této oblasti
 • vydává povolení k užívání veřejných prostranství dle příslušných zákonů a vyhlášek města
 • vede evidenci zásahů do komunikací a vykonává na tomto úseku kontrolní činnost
 • zabezpečuje technickou pomoc o mosty v majetku města
 • vydává komplexní (souhrnná, koordinovaná) stanoviska k projektovým dokumentacím řešící záměry na celém správním území Města Kutná Hora včetně zajištění vyjádření od státní správy (zajišťuje koordinaci odborů při MÚ)
 • vydává na základě zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) „souhlasy ke stavebním záměrům“ ke všem stavbám a stavebním úpravám na pozemcích, které sousedí s pozemkem v majetku Města KH
 • vydává vyjádření ke změnám územního plánu
 • zajišťuje servis a opravu věžních hodin
 • bere na vědomí oznámení o konání veřejných vystoupení dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • jako vlastník komunikace je ze zákona jediným pověřeným nařízením odtahu vozidla při porušení zákonem citovaných přestupků
 • zajišťuje správu a údržbu městského mobiliáře
 • zajišťuje správu dětských hřišť
 • zajišťuje správu a údržbu městské zeleně
 • zajišťuje správu kontejnerových stání
 • zajišťuje správu veřejného a slavnostního osvětlení
 • zajišťuje správu záchytné stanice pro zvířata
 • zajišťuje správu sběrného dvora
 • zajišťuje správu veřejných záchodků
 • zajišťuje správu odpadového hospodářství
 • zajišťuje správu autobusových čekáren v majetku města
 • zajišťuje správu hřbitovů a opravu hřbitovních zdí
 • zajišťuje údržbu, opravy a výpůjčky parku pod Vlašským dvorem

Samostatná referentka rozpočtu a financování: 

 • vystavování faktur
 • přijímání faktur
 • pořizování bankovních výpisů
 • příprava rozpočtových změn
 • pořizování předpisů
 • zařazování nově pořízeného majetku
 • zpracování inventarizace městského majetku

 

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správy majetku

Nahoru