Odbor ekonomický

Sídlo:        Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
                  Vlašský dvůr, 1. patro,  
                  pokladna - Radnická 178 (dveře č. 2)
Adresa:     Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí:   Ing. Monika Bulánková
Telefon :    327 710 111 - ústředna
E-mail:      bulankova@mu_kutnahora_cz
GPS:         49°56'54.0"N 15°16'05.8"E

 Vnitřní členění ekonomického odboru
1. oddělení rozpočtu, financí a účetnictví 
2. oddělení daní a poplatků

Rozsah činností

1. oddělení rozpočtu, financí a účetnictví


Oddělení zabezpečuje přípravu návrhu, zpracování a sestavování rozpočtu a rozpočtového výhledu města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Provádí přípravu a realizaci rozpočtových opatření, zajišťuje údržbu rozpočtu a rozpočtového výhledu a provádí kontrolu jeho plnění. Oddělení zpracovává zprávu o hospodaření města za uplynulý rok - závěrečný účet města. Zajišťuje zpracování finančního vypořádání dotací a finančních výpomocí přijatých do rozpočtu města. Zabezpečuje správu informačního systému o platech zaměstnanců za městský úřad a podřízené příspěvkové organizace, zabezpečuje vedení účetnictví o pohybech na účtech fondů města a vede evidenci Fondu rozvoje bydlení. Oddělení dále zajišťuje zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních závěrek a účetních, finančních a statistických výkazů, které předává do Centrálního systému účetních informací státu.  Zpracovává a podává na místně příslušný Finanční úřad za Město Kutná Hora Přiznání k dani z přidané hodnoty a Kontrolní hlášení k DPH. Aplikuje do účetnictví města ustanovení Konsolidační vyhlášky státu. Oddělení koordinuje předávání čtvrtletních účetních výkazů zřízených příspěvkových organizací neškolského typu do CSÚIS.


Oddělení realizuje platební a provozní styk města s peněžními ústavy, příjem a výdej peněžních prostředků v hotovosti. Zabezpečuje vedení účetnictví o pohybech na všech bankovních účtech města včetně hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků města dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení technicky zabezpečuje průběh inventarizace majetku a závazků města.

2. oddělení daní a poplatků


Oddělení zajišťuje správu místních poplatků ze psů, z ubytovací kapacity, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ve správním řízení povoluje umístění herního prostoru dle zákona č. 186/2016 Sb., o harazdních hrách, ve znění pozdějších předpisů a dále přijímá ohlášení tomboly a turnaje malého rozsahu. Dále pak provádí vymáhání pokut uložených ostatními odbory. Provádí exekuce dle zákona 280/2009, Daňový řád v platném znění.  Plní povinnosti  vyplývající ze zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vede evidenci celé korespondence ekonomického odboru. Oddělení zpracovává obecně závazné vyhlášky týkající se místních poplatků.

  • Případné platby lze poukázat

Číslo účtu     č.ú.: 19-444212389/0800 U konkrétní platby je však nezbytně nutno uvést další platební symboly, zejména symbol variabilní,kterým je platba identifikována. Platební symboly jsou vždy uvedeny na dokladu, na jehož základě platíte (složenka, platební výměr apod.) Platbu je možné realizovat na poště (složenky), pomocí internetu (homebanking), nebo o pokladních hodinách v pokladně Městského úřadu (Radnická 178), kde je možno platbu provést také platební kartou.

Pokladní hodiny viz zde

Do pokladny je též nutno vzít s sebou složenku, platební výměr, či jiný doklad, kterým je platba předepsána. Neidentifikované platby budou považovány za finanční dary Městu.

Od 1. 1. 2020 je možno platit místní poplatek za odpad a psy prostřednictvím SIPO v rámci služeb České pošty s. p.

Formulář „Oznámení o placení poplatků prostřednictvím SIPO“ je k dispozici na oddělení daní a poplatků, ekonomického odboru, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora. Spolu s vyplněním formuláře je nutné doložit doklad SIPO jako přílohu. Místní poplatek bude stržen jednorázově v měsíci splatnosti poplatku.

Bližší informace poskytne Markéta Králová,  tel. 327 710 149 nebo e - mail kralova@mu_kutnahora_cz.

 Platby za místní poplatky lze od roku 2020 zasílat těmito způsoby:

1)     Pokud znáte svůj variabilní symbol (ponechali jste si platební údaje z roku 2019)

  •         platba na pokladně
  •         platba na účet
  •         složenkou na poště (občan si složenku vyplní sám)

2)     V případě, že jste oddělení daní a poplatků poskytli e-mailovou adresu, budou Vám platební údaje každoročně zaslány v měsíci březnu. Platba je možná na účet, pokladnou i složenkou.

3)     Platba prostřednictvím služby SIPO. Úřad zajistí stržení poplatku v měsíci splatnosti poplatku.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický

Nahoru