Odbor ekonomický

Sídlo:        Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
                  Vlašský dvůr, 1. patro, dveře č. 5,6,7,9
                  pokladna - Radnická 178 (dveře č. 2)
Adresa:     Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí:   Ing. Monika Bulánková
Telefon :    327 710 111 - ústředna
Fax:           327 710 106
E-mail:      bulankova@mu_kutnahora_cz
GPS:         49°56'54.0"N 15°16'05.8"E

 Vnitřní členění ekonomického odboru
1. oddělení rozpočtu, financí a účetnictví 
2. oddělení daní a poplatků

Rozsah činností

1. oddělení rozpočtu, financí a účetnictví

Kancelář číslo 5
Oddělení zabezpečuje přípravu návrhu, zpracování a sestavování rozpočtu a rozpočtového výhledu města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Provádí přípravu a realizaci rozpočtových opatření, zajišťuje údržbu rozpočtu a rozpočtového výhledu a provádí kontrolu jeho plnění. Oddělení zpracovává zprávu o hospodaření města za uplynulý rok - závěrečný účet města. Zajišťuje zpracování finančního vypořádání dotací a finančních výpomocí přijatých do rozpočtu města. Zabezpečuje správu informačního systému o platech zaměstnanců za městský úřad a podřízené příspěvkové organizace, zabezpečuje vedení účetnictví o pohybech na účtech fondů města a vede evidenci Fondu rozvoje bydlení. Oddělení dále zajišťuje zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních závěrek a účetních, finančních a statistických výkazů, které předává do Centrálního systému účetních informací státu.  Zpracovává a podává na místně příslušný Finanční úřad za Město Kutná Hora Přiznání k dani z přidané hodnoty a Kontrolní hlášení k DPH. Aplikuje do účetnictví města ustanovení Konsolidační vyhlášky státu. Oddělení koordinuje předávání čtvrtletních účetních výkazů zřízených příspěvkových organizací neškolského typu do CSÚIS.

Kancelář číslo 7, 9, pokladna Radnická 178 
Oddělení realizuje platební a provozní styk města s peněžními ústavy, příjem a výdej peněžních prostředků v hotovosti. Zabezpečuje vedení účetnictví o pohybech na všech bankovních účtech města včetně hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků města dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení technicky zabezpečuje průběh inventarizace majetku a závazků města.

2. oddělení daní a poplatků

Kancelář číslo 6
Oddělení zajišťuje správu místních poplatků ze psů, z ubytovací kapacity, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ve správním řízení povoluje umístění herního prostoru dle zákona č. 186/2016 Sb., o harazdních hrách, ve znění pozdějších předpisů a dále přijímá ohlášení tomboly a turnaje malého rozsahu. Dále pak provádí vymáhání pokut uložených ostatními odbory. Provádí exekuce dle zákona 280/2009, Daňový řád v platném znění.  Plní povinnosti  vyplývající ze zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vede evidenci celé korespondence ekonomického odboru. Oddělení zpracovává obecně závazné vyhlášky týkající se místních poplatků.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický

Nahoru