Odbor ekonomický

Sídlo:        Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
                  Vlašský dvůr, 1. patro,  
                  pokladna - Radnická 178 (dveře č. 2)
Adresa:     Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí:   Ing. Monika Bulánková
Telefon :    327 710 111 - ústředna
Fax:           327 710 106
E-mail:      bulankova@mu_kutnahora_cz
GPS:         49°56'54.0"N 15°16'05.8"E

 Vnitřní členění ekonomického odboru
1. oddělení rozpočtu, financí a účetnictví 
2. oddělení daní a poplatků

Rozsah činností

1. oddělení rozpočtu, financí a účetnictví


Oddělení zabezpečuje přípravu návrhu, zpracování a sestavování rozpočtu a rozpočtového výhledu města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Provádí přípravu a realizaci rozpočtových opatření, zajišťuje údržbu rozpočtu a rozpočtového výhledu a provádí kontrolu jeho plnění. Oddělení zpracovává zprávu o hospodaření města za uplynulý rok - závěrečný účet města. Zajišťuje zpracování finančního vypořádání dotací a finančních výpomocí přijatých do rozpočtu města. Zabezpečuje správu informačního systému o platech zaměstnanců za městský úřad a podřízené příspěvkové organizace, zabezpečuje vedení účetnictví o pohybech na účtech fondů města a vede evidenci Fondu rozvoje bydlení. Oddělení dále zajišťuje zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních závěrek a účetních, finančních a statistických výkazů, které předává do Centrálního systému účetních informací státu.  Zpracovává a podává na místně příslušný Finanční úřad za Město Kutná Hora Přiznání k dani z přidané hodnoty a Kontrolní hlášení k DPH. Aplikuje do účetnictví města ustanovení Konsolidační vyhlášky státu. Oddělení koordinuje předávání čtvrtletních účetních výkazů zřízených příspěvkových organizací neškolského typu do CSÚIS.


Oddělení realizuje platební a provozní styk města s peněžními ústavy, příjem a výdej peněžních prostředků v hotovosti. Zabezpečuje vedení účetnictví o pohybech na všech bankovních účtech města včetně hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků města dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení technicky zabezpečuje průběh inventarizace majetku a závazků města.

2. oddělení daní a poplatků


Oddělení zajišťuje správu místních poplatků ze psů, z ubytovací kapacity, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ve správním řízení povoluje umístění herního prostoru dle zákona č. 186/2016 Sb., o harazdních hrách, ve znění pozdějších předpisů a dále přijímá ohlášení tomboly a turnaje malého rozsahu. Dále pak provádí vymáhání pokut uložených ostatními odbory. Provádí exekuce dle zákona 280/2009, Daňový řád v platném znění.  Plní povinnosti  vyplývající ze zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vede evidenci celé korespondence ekonomického odboru. Oddělení zpracovává obecně závazné vyhlášky týkající se místních poplatků.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický

Nahoru