Oddělení památkové péče

Sídlo:        Václavské náměstí 182, Kutná Hora
Vedoucí:   Ing. Věra Žáčková
Telefon:    327 710 111 - ústředna
E-mail:      pamatky@kutnahora_cz
 

ROZSAH ČINNOSTÍ
Orgán státní památkové péče v přenesené působnosti
 • rozhodnutím vydává závazná stanoviska k záměrům obnov kulturních památek (KP)
 • rozhodnutím vydává závazná stanoviska k záměrům obnov nemovitostí (včetně novostaveb), které nejsou kulturními památkami, ale jsou na území, na němž uplatňuje své zájmy státní památková péče = městská památková rezervace Kutná Hora a její ochranné pásmo, památková zóna Malešov, památková zóna Nové Dvory, památková zóna Losiny, památková zóna Rataje nad Sázavou
 • je sankční orgán v případě porušení povinností vlastníků kulturních památek, vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí, které nejsou KP, ale jsou v území, na němž uplatňuje své zájmy státní památková péče
 • vydává rozhodnutí o opatřeních, které jsou vlastníci KP povinni učinit nepečují-li i KP v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • rozhodnutím nebo vyhláškou vymezuje ochranná pásma nemovitých KP, rezervací či zón
 • vede seznamy KP svých územních obvodů
 • vyjadřuje se k návrhům prohlášení věcí za KP a rušení prohlášení
 • může uložit vlastníkům movitých KP určité povinnosti jako opatření k zajištění péče o KP
 • vykonává státní stavební dohled při obnovách KP z hlediska památkové péče

Samospráva

 • výkon samosprávy při obnově památek ve vlastnictví Města Kutná Hora
 • poskytuje příspěvky z rozpočtu samosprávy (Fond regenerace města Kutná Hora)
 • spolupracuje s vlastníky nemovitostí v rámci programů nebo grantů samosprávy v oblasti památek a v plošně chráněných územích města
 • vykonává stavební dohled nad obnovami kulturních památek ve vlastnictví Města Kutné Hory a obnovami nemovitostí, na něž byl poskytnut příspěvek z Fondu regenerace města Kutné Hory.
   
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení památkové péče

Nahoru