Odbor investic

Sídlo:      odboru investic  - Václavské náměstí 182, 284 01 Kutná Hora
                technického oddělení odboru - Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
                Vlašský dvůr, přízemí, dveře č. 13 
Vedoucí: Ing. Jíří Janál
Telefon:  327 710 111 - ústředna
Fax:         327 710 202
GPS :      49°56'59.5"N 15°15'54.2"E

Vnitřní členění investičního odboru
1. odbor investic
2. odbor investic - technické oddělení

Rozsah činností

1. odbor investic
Zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí Města Kutná Hora, komplexně zpracovává jejich agendu, spolupracuje s projekčními kancelářemi, projektanty, dotčenými orgány státní správy a ostatními odbory městského úřadu. Kromě toho sleduje a podporuje udržitelný rozvoj Města a zvyšování kulturnosti městského prostoru v souladu s platnými právními předpisy a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Toto oddělení zajišťuje i úkoly v úzké návaznosti na úkoly a požadavky technického oddělení. Neustále sleduje grantovou a dotační politiku EU i státu a připravuje přihlášky k těmto dotačním titulům.

2. odbor investic - technické oddělení

 • je správcem místních komunikací ve vlastnictví města včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťuje jejich správu, údržbu a rozvoj
 • zastupuje vlastníka místních a účelových komunikací podle zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • je účastníkem správních řízení na úseku místních komunikací a veřejného prostranství (stavební řízení, zvláštní užívání apod.)
 • vyřizuje stížnosti občanů v této oblasti
 • vydává povolení k užívání veřejných prostranství dle příslušných zákonů a vyhlášek města
 • vede evidenci zásahů do komunikací a vykonává na tomto úseku kontrolní činnost
 • zabezpečuje technickou pomoc o mosty v majetku města
 • vydává komplexní (souhrnná, koordinovaná) stanoviska k projektovým dokumentacím řešící záměry na celém správním území Města Kutná Hora včetně zajištění vyjádření od státní správy (zajišťuje koordinaci odborů při MÚ)
 • vydává na základě zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) „souhlasy ke stavebním záměrům“ ke všem stavbám a stavebním úpravám na pozemcích, které sousedí s pozemkem v majetku Města KH
 • vydává vyjádření ke změnám územního plánu
 • zajišťuje servis a opravu věžních hodin
 • jako vlastník komunikace je ze zákona jediným pověřeným nařízením odtahu vozidla při porušení zákonem citovaných přestupků
 • zajišťuje správu a údržbu městského mobiliáře
 • zajišťuje správu dětských hřišť
 • zajišťuje správu a údržbu městské zeleně
 • zajišťuje správu kontejnerových stání
 • zajišťuje správu veřejného a slavnostního osvětlení
 • zajišťuje správu záchytné stanice pro zvířata
 • zajišťuje správu sběrného dvora
 • zajišťuje správu veřejných záchodků
 • zajišťuje správu odpadového hospodářství
 • zajišťuje správu autobusových čekáren v majetku města
 • zajišťuje správu hřbitovů a opravu hřbitovních zdí
 • zajišťuje údržbu, opravy a výpůjčky parku pod Vlašským dvorem

Samostatná referentka rozpočtu a financování: 

 • vystavování faktur
 • přijímání faktur
 • pořizování bankovních výpisů
 • příprava rozpočtových změn
 • pořizování předpisů
 • zařazování nově pořízeného majetku
 • zpracování inventarizace městského majetku
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor investic

Nahoru