Oddělení interního auditu

Sídlo:       Havlíčkovo náměstí 87 (2. patro), 284 01 Kutná Hora
Vedoucí:  
Telefon:   327 710 111* - ústředna, 
Fax:          
E-mail:     audit@mu_kutnahora_cz
GPS:        49°56'59.5"N 15°15'54.2"E

Rozsah činnosti

Oddělení interního auditu je specializovaným a funkčně nezávislým útvarem MÚ Kutná Hora podřízeným starostovi města, který je zřízen pro organizování a provádění následných veřejnosprávních kontrol, k dohledu nad fungováním vnitřního kontrolního systému a ke zpracování příslušných zpráv o kontrolní činnosti dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., v platném znění. Při své činnosti se řídí zákonem o finanční kontrole a dalšími právními předpisy, které se vztahují k provádění kontrolní činnosti
v rámci Města Kutná Hora.

K základním úkolům kontrolního orgánu patří zejména:

  • provádět interní audity u jednotlivých odborů MÚ Kutná Hora, provádět následné veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací zřízených městem, provádět následné veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné podpory poskytované městem,
  • zpracovávat návrh ročního plánu kontrolní činnosti, zpracovávat návrh střednědobého plánu kontrolní činnosti,
  • provádět a organizovat vlastní kontrolní akce na základě schválených plánů, na základě vyžádání starosty města provádět další kontrolní akce mimo schválený plán,
  • navrhovat uložení pokut třetím osobám za neplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
  • v rámci kontrolního systému spolupracovat s jednotlivými odbory MÚ Kutná Hora,
  • zpracovávat výsledné materiály z kontrolních akcí, zejména protokoly o provedených kontrolách, vyžadovat přijetí účinných opatření k odstranění nedostatků a kontrolovat jejich plnění,
  • zpracovávat zprávy o zjištěních z provedených auditů, zprávy o účinnosti řídící kontroly s doporučením k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků, předcházení a zmírnění rizik a ke zdokonalování vnitřního kontrolního systému,
  • zpracovávat po ukončení kalendářního roku roční zprávu o výsledcích finančních kontrol dle zákona o finanční kontrole a příslušné prováděcí vyhlášky,
  • vedení centrální evidence stížností, petic, podnětů a žádostí.
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení interního auditu

Nahoru