Odbor cestovního ruchu, školství a kultury

Pracoviště oddělení: Kollárova 589 / Václavské náměstí 182, 284 01 Kutná Hora

Vedoucí odboru:    Dagmar Ostřanská
Telefon:       + 420 720 805 000
E-mail:        ostranska@mu_kutnahora_cz

Fakturační adresa:
Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

IČ: 00236195
DIČ: CZ00236195

Doručovací adresa pro infocentrum a odd. cestovního ruchu:
Informační centrum Města Kutná Hora
Kollárova 589
284 01 Kutná Hora

Oddělení informačních center a Spolkového domu:
Adresa: Kollárova 589, Lierova 146

Zajišťuje provoz informačního centra na Hlavním vlakovém nádraží, které nabízí návštěvníkům tyto služby:

 • bezplatný turistický servis (na pobočce ústně, telefonicky, e-mailem) v českém a anglickém jazyce
 • prodej turistických tiskovin, suvenýrů a drobného občerstvení
 • kopírování
 • skenování
 • provoz půjčovny jízdních kol

Zajišťuje provoz informačního centra v  Kollárově ulici, které nabízí návštěvníkům tyto služby:

 • bezplatný turistický servis (na pobočce ústně, telefonicky, písemně, e-mailem, prostřednictvím facebooku) v českém a anglickém jazyce
 • zprostředkovává ubytování, taxi a další služby dle žádosti zákazníka
 • provoz půjčovny jízdních kol
 • pronájem farmářských stánků
 • pronájem prodejních budek - Kutnohorský rodinný advent
 • prodej vstupenek kutnohorského kina a divadla, vstupenek v prodejní síti Ticketportal, Ticketstream, Colosseum a vstupenek na další akce ve městě a okolí
 • veřejný internet
 • faxové a telefonní služby
 • kopírování
 • skenování
 • laminování
 • prodej turistických tiskovin a suvenýrů

Personálně zajišťuje provoz výstavního sálu ve Spolkovém domě a provoz kostela sv. Jana Nepomuckého, který zajišťuje tyto činnosti:

 • prodej vstupenek do kostela sv. Jana Nepomuckého
 • provoz výstav ve výstavním sále Spolkového domu
 • prodej turistických tiskovin a suvenýrů

Další činnosti oddělení:

 • připravuje měsíční, roční a adventní kulturní přehledy
 • distribuuje propagační letáky na základě smlouvy s externí firmou
 • zajišťuje statistické údaje o návštěvnosti památek a významných městských akcí
 • spravuje turistickou část webu města Kutná Hora – doplňuje informace a aktualizuje data, plní Kalendář akcí
 • spravuje facebookový profil Informačního centra Města Kutná Hora
 • spravuje informační databáze ubytovacích a stravovacích zařízení
 • registruje pouliční umělce – busking
 • pro pořadatele sportovních, kulturních a společenských akcí vydává potvrzení o nahlášení termínu akce
 • spolupracuje s Asociací turistických informačních center České republiky

Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů:
Adresa: Václavské náměstí 182 (1. patro)

 • spolupracuje s veřejnými institucemi působícími v oblasti cestovního ruchu (CzechTourism, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Středočeský kraj, Středočeská centrála cestovníhu ruchu, atd.)
 • spolupracuje se subjekty cestovního ruchu (okolní obce, partnerská města, okolní destinační managementy)
 • spolupracuje s destinační společností Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s.
 • zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z členství města Kutná Hora v Dobrovolném svazku obcí Česká inspirace a Dobrovolném svazku obcí České dědictví UNESCO
 • zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z členství města Kutná Hora v Organization of World Heritage Cities (OWHC)
 • zajišťuje spolupráci v rámci mezinárodních vztahů a spolupráci na projektech se zahraničními PARTNERSKÝMI MĚSTY
 • realizuje a koordinuje studijní cesty, tzv. press tripy a fam tripy pro zahraniční a tuzemské novináře a touroperátory
 • připravuje a realizuje inzerce/reklamy v tištěných i elektronických mediích, dále na sociálních sítích
 • připravuje a realizuje tvorbu propagačních materiálů a předmětů ve spolupráci s informačním centrem pro potřebu informačních center a pro reprezentativní účely města Kutná Hora
 • zajišťuje distribuci propagačních materiálů v rámci České republiky i zahraničí
 • plánuje a personálně zajišťuje účast města Kutná Hora na veletrzích cestovního ruchu a na regionálních prezentacích
 • spravuje facebookový profil města Kutná Hora, Instagram visitkutnahora, YouTube kanál Kutná Hora
 • průběžně aktualizuje informace o Kutné Hoře na turistických webových portálech např. www.ceskainspirace.cz, www.unesco-czech.cz, www.czechcot.cz atd.
 • realizuje marketingové průzkumy a zajišťuje jejich vyhodnocení
 • koordinuje činnost komise cestovního ruchu a zajišťuje jí administrativní podporu
 • zajišťuje obsahovou náplň městského zpravodaje Kutnohorské listy
 • metodicky řídí příspěvkovou organizaci Průvodcovská služba Kutná Hora, spolupracuje s ní při zpracování rozpočtu v závislosti na rozpočtu města, předkládá materiály této příspěvkové organizace k projednání do Rady města a Zastupitelstva města
 • aktualizuje informační systém města - ve spolupráci s dalšími odbory Městského úřadu Kutná Hora
 • připomínkuje změny Územního plánu města Kutná Hora z pohledu rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Výstupy oddělení informačních center a oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů jsou prezentovány na webu v záložce Cestovní ruch dále na sociálních sítích Facebook, Instagram, Youtube a v Kutnohorských listech.

Oddělení školství:
Adresa: Václavské náměstí 182 (2. patro)

Zabezpečuje výkon státní správy v oblasti školství:

 • předkládání návrhů rozpisu finančních prostředků pro právnické osoby škol zřizované obcemi v obvodu působnosti obce s rozšířenou působností (ORP) Kutná Hora krajskému úřadu – dle § 161c, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • ověřování správnosti všech jednotek rozhodných pro rozpis finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby škol zřizované obcemi v působnosti ORP Kutná Hora a oznamování zjištěných rozdílů krajskému úřadu – dle § 160, odst. 6 školského zákona
 • ověřování správnosti údajů předkládaných školami a školskými zařízeními zřizovanými obcemi. Jedná se o údaje z dokumentace a školských matrik a další údaje nezbytné pro stanovení kvalifikovaných odhadů ukazatelů vzdělání a vzdělávací soustavy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, popř. jím zřízené právnické osobě – dle § 161c, odst. 11 školského zákona
 • zajištění zpracování finančního vypořádání dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou obce v obvodu působnosti ORP Kutná Hora - dotace poskytované ze státního rozpočtu a dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
 • zpracování vlastních materiálů pro získání a ověření údajů ze škol, metodická pomoc ředitelům škol ve výše uvedených činnostech
 • řešení přestupků v oblasti školství

Zabezpečuje výkon samosprávy v oblasti školství:

 • činnosti spjaté s povinnostmi zřizovatele příspěvkových organizací škol a školských zařízení města (rejstřík škol, konkurzní řízení, odměňování ředitelů, svěřený úsek rozpočtu města, zpracování návrhů pro schvalovací proces rady města a zastupitelstva města, podíl na kontrolní činnosti v oblasti hospodaření uvedených organizací
 • plnění povinné školní docházky a podmínek pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a další předškolní vzdělávání v souladu s potřebami občanů –obecně závazné vyhlášky o stanovení spádových obvodů škol
 • dotační programy v oblasti vzdělávání a volného času

Oddělení kultury:
Adresa: Václavské náměstí 182 (2. patro)

 • zodpovídá za spravované položky rozpočtu Města Kutná Hora
 • zajišťuje činnost v oblasti podpory, rozvoje a ochrany kultury ve městě, odpovídá za metodickou činnost v této oblasti a připravuje podklady z oblasti kultury pro jednání rady města a zastupitelstva města
 • koordinuje činnost kulturní komise, zajišťuje administrativní podporu této komise, kontroluje realizaci úkolů zadaných komisí
 • koordinuje činnost pracovních skupin pro spolupořadatelství, pracovních skupin pro oslavy a jubilea apod.
 • navrhuje garance města pro kulturní a společenské aktivity
 • zajišťuje vazby města na odborné orgány státní správy, profesní a zájmové organizace v oblasti kultury
 • samostatně produkuje a realizuje nebo spolupracuje při produkci a organizaci kulturních a společenských událostí, zastupuje město v přípravných výborech takovýchto akcí
 • administruje grantový program na podporu kulturních aktivit, odpovídá za uzavírání smluv a kontrolu využití veřejných prostředků
 • podílí se metodicky a kontrolně na činnostech příspěvkových organizací města (Městského Tylova divadla v Kutné Hoře, Městské knihovny Kutná Hora, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory), spolupracuje s nimi při zpracování jejich rozpočtu v závislosti na rozpočtu města, při kontrole hospodaření, zajišťuje a  zastřešuje dohled nad personálním rozvojem, předkládá za tyto příspěvkové organizace materiály k projednání do rady města a zastupitelstva města
 • připravuje projekty a propagaci města v kulturní oblasti, zajišťuje informace o kulturně společenském potenciálu pro ediční a prezentační aktivity
 • řeší agendu na úseku autorského zákona
 • provádí konzultační činnost pro pořadatele veřejných produkcí
 • spolupracuje se spolky, soubory a masmédii v oblasti kultury
 • zajišťuje provoz výstavních prostor ve Spolkovém domě a v kostele sv. Jana Nepomuckého (pořádání a koordinaci výstav a koncertů)
 • zajišťuje příjem inzerce do městského zpravodaje Kutnohorské listy
 • administruje a distribuuje časopis Krásné město

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor cestovního ruchu, školství a kultury

Nahoru