Životní situace

Nepříznivá sociální situace, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

Základní informace

Na sociální pracovnice a pracovníky obce se může obrátit každý občan, který řeší svou nepříznivou sociální situaci či dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav:

 • nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů neschopnost řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením,
 • sociálním vyloučením se rozumí vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace,
 • dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se rozumí zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb,
 • zdravotním postižením se rozumí tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Sociální pracovnice a pracovníci obce poskytují bezplatně individuální sociální poradenství jednotlivcům či skupinám osob, rodinám, které řeší svou nepříznivou sociální situaci či dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Sociální pracovnice a pracovníci vykonávají komplexní sociální práci ve prospěch osob, které řeší svou nepříznivou sociální situaci či dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, a to např. následující:

 • Provádějí sociální šetření poměrů osob, které jsou nebo mohou být ohroženy svou nepříznivou sociální situací či dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.
 • Pomáhají osobám při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popř. při výběru vhodné sociální služby.
 • Řeší otázky spojené se ztrátou či s rizikem ztráty bydlení nebo otázky spojené se zajištěním bydlení.
 • Poskytují poradenství v návaznosti na jednotlivé dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči.
 • Pomáhají s vyhledáváním a udržením zaměstnání.
 • Asistují při nácviku zvládání sociálních a praktických dovedností osob, pomáhají při řešení finančních problémů osob.
 • Spolupráce s dalšími státními, samosprávnými nebo neziskovými institucemi (např. Úřad práce České republiky, orgán sociálně-právní ochrany dětí, poskytovatelé registrovaných sociálních služeb, Česká správa sociálního zabezpečení apod.).

Kdo je oprávněn jednat

Občan, který řeší svou nepříznivou sociální situaci či dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, nebo osoby, které mají povědomí o osobě či osobách, které potřebují pomoci.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Občané ve věku do 65 let.

Městský úřad Kutná Hora, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Radnická 178, odd. sociální prevence, zvýšené přízemí.

 • Občané ve věku od 65 let a osoby zdravotně postižené:

Městský úřad Kutná Hora, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Radnická 178, odd. sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené, druhé patro.

Kontakty na sociální pracovnice a pracovníky odboru:

https://mu.kutnahora.cz/mu/seznam-pracovniku-odboru-10

Kdy:

pondělí a středa               7.30 - 11.30       12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek                  7.30 - 11.30       12:30 - 14:30
pátek                                7.30 - 11.30

 _______________________________________________________________________________________

Ohrožení sociálním vyloučením, sociální vyloučení

Základní informace

Na sociální pracovnice a pracovníky obce se může obrátit každý občan, který je ohrožen sociálním vyloučením, nebo trpí sociálním vyloučením:

 • nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením,
 • sociálním vyloučením vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Sociální pracovnice a pracovníci obce poskytují bezplatně individuální sociální poradenství jednotlivcům či skupinám osob, rodinám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, nebo trpí sociálním vyloučením. Jedná se o zajištění pomoci a podpory osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Sociální začleňování je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Sociální pracovnice a pracovníci vykonávají komplexní sociální práci ve prospěch osob, které řeší svou nepříznivou sociální situaci či dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, a to např. následující:

 • Sociální práce zaměřená na vyhledávání osob, které by mohly být ohroženy sociálním vyloučením.
 • Sociální práce zaměřená na sociální šetření poměrů osob, které jsou nebo mohou být ohroženy svou nepříznivou sociální situaci či dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.
 • Pomáhají osobám při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popř. při výběru vhodné sociální služby.
 • Řeší otázky spojené se ztrátou, či s rizikem ztráty bydlení nebo otázky spojené se zajištěním bydlení.
 • Poskytují poradenství v návaznosti na jednotlivé dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči.
 • Pomáhají s vyhledáváním a udržením zaměstnání.
 • Asistují při nácviku zvládání sociálních a praktických dovedností osob, pomáhají při řešení finančních problémů osob.
 • Spolupráce s dalšími státními, samosprávnými nebo neziskovými institucemi (např. Úřad práce České republiky, orgán sociálně-právní ochrany dětí, poskytovatelé registrovaných sociálních služeb, Česká správa sociálního zabezpečení apod.).

Kdo je oprávněn jednat

Občan, který je ohrožen sociálním vyloučením, nebo trpí sociálním vyloučením, nebo osoby, které mají povědomí o osobě či osobách, které potřebují pomoci.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Občané ve věku do 65 let.

Městský úřad Kutná Hora, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Radnická 178, odd. sociální prevence, zvýšené přízemí.

 • Občané ve věku od 65 let a osoby zdravotně postižené:

Městský úřad Kutná Hora, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Radnická 178, odd. sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené, druhé patro.

Kontakty na sociální pracovnice a pracovníky odboru:

https://mu.kutnahora.cz/mu/seznam-pracovniku-odboru-10

Kdy:

pondělí a středa               7.30 - 11.30       12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek                  7.30 - 11.30       12:30 - 14:30
pátek                                7.30 - 11.30

 _______________________________________________________________________________________

Sociálně-právní ochrana dětí

Kompletní informace na webových stránkách https://ospod.kutnahora.cz/

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Kutná Hora, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Radnická 178, odd. sociálně-právní ochrany dětí, první mezipatro.

Kontakty na sociální pracovnice a pracovníky odboru:

https://mu.kutnahora.cz/mu/seznam-pracovniku-odboru-10

Kdy:

pondělí a středa               7.30 - 11.30       12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek                  7.30 - 11.30       12:30 - 14:30
pátek                                7.30 - 11.30

 

 _______________________________________________________________________________________

Zvláštní příjemce důchodu

Základní informace

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním.

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodne Městský úřad Kutná Hora bezodkladně, nejpozději do 30 dnů. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje. Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Městského úřadu Kutná Hora, který rozhodnutí vydal.

Kdo je oprávněn jednat

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný. V písemné žádosti uvede konkrétní jméno osoby, která by měla být ustanovena a důvody žádosti. 

V případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žádost sám podat, může ji podat i osoba, která bude ustanovena zvláštním příjemcem důchodu. V tomto případě se nevyžaduje souhlas oprávněného, je však třeba doložit vyjádření lékaře o neschopnosti přebírat důchod. 

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Kutná Hora, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Radnická 178, odd. sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené, druhé patro.

Kontakty na sociální pracovnice a pracovníky odboru:

https://mu.kutnahora.cz/mu/seznam-pracovniku-odboru-10

Kdy

pondělí a středa               7.30 - 11.30       12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek                  7.30 - 11.30       12:30 - 14:30
pátek                                7.30 - 11.30

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 _______________________________________________________________________________________

Parkovací průkaz (specifické označení vozidla č. 07)

Základní informace

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Nárok na vydání parkovacího průkazu mají držitelé platných průkazů ZTP a ZTP/P.

Městský úřad Kutná Hora vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou osobám s trvalým pobytem v obci s rozšířenou působností Kutná Hora.

Vydání průkazu není zpoplatněno.

Kdo je oprávněn jednat

O parkovací průkaz může požádat držitel, zákonný zástupce nezletilé osoby, příp. soudem stanovený opatrovník držitele platného průkazu ZTP a ZTP/P.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Kutná Hora, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Radnická 178, odd. sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené, druhé patro.

Kontakty na sociální pracovnice a pracovníky odboru:

https://mu.kutnahora.cz/mu/seznam-pracovniku-odboru-10

Kdy

pondělí a středa               7.30 - 11.30       12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek                  7.30 - 11.30       12:30 - 14:30
pátek                                  7.30 - 11.30

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » Životní situace

Nahoru