Územně analytické podklady

 

 

Co jsou Územně analytické podklady
Územně analytické podklady obsahují údaje a vyhodnocení stavu a vývoje území, hodnot v území, limitů využití území (např. omezení ve funkčním využití  území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů, nebo vyplývajících z vlastností území - těžební ložiska, poddolovaná území...),záměrů na úpravy a změny řešení v území a vyhodnocení udržitelného rozvoje území.

Z hodnocení udržitelného rozvoje daného území vyvstávají problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci (územních plánech obcí, územních studiích..).

Dokumentace územně analytických podkladů ( ÚAP ) obsahuje:
- viz §25 až §30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

1. TEXTOVOU ČÁST zahrnující:

  •  podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území;
  •  rozbor udržitelného rozvoje území - obsahující zjištění a vyhodnocení území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v jednotlivých tematických celcích;
  •  závěry, náměty a doporučení pro řešení v územně plánovací dokumentaci pro zachování udržitelného rozvoje území.

 2. GRAFICKOU ČÁST obsahující následující výkresy:

  • výkres hodnot území - (zejména přírodních, urbanistických a architektonických)
  • výkres limitů využití území - vyplývajících z právních předpisů a norem
  • výkres záměrů na provedení změn v území
  • výkres problémů 
  • problémový výkres k řešení v územně plánovací dokumentaci.
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení reg. rozvoje a územního plánování » Územně analytické podklady

Nahoru