Životní situace

Životní situace odboru:

sucho a plnění bazénů:

Vzhledem k současnému suchu na ORP Kutná Hora nedoporučujeme užívat podzemní vodu k zalévání zahrad, mytí automobilů, plnění bazénů apod.
Vodu do bazénu je možné objednat v cisterně od Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč a.s.

Výskyt těžkých kovů na Kutnohorsku

pdf.pngVýskyt těžkých kovů na Kutnohorsku, soubor typu pdf, (73,14 kB)

 

mapka

 

Odpady:
Ochrana ovzduší:
Oddělení vodoprávního úřadu:
Lesy:
1. Těžba dřeva v lese - § 33 odst 3 lesního zákona
 
Myslivost:
1. Vydávání loveckých lístků

Rejstřík honebních společenstev.xlsx, soubor typu xlsx, (13,04 kB)

 
Ochrana přírody a krajiny:
1. Nález opuštěného zvířete
2. Povolení k chovu ptáků
3. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
4. Vydávání stanoviska k zásahu do významného krajiného prvku
5. Vydávání závazného stanoviska k zásahu do krajiného rázu

Ochrana zemědělského půdního fondu:
1. Vydávání rozhodnutí o odvodu za trvalé (dočasné) odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
2. Vydávání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
3. Vydávání souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na zemědělské půdě
4. Vydávání vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí

Rybářství: 
1. Ustanovení rybářské stráže
2. Vydávání rybářských lístků

Státní rostlinolékařská správa:
1. Ohlašovací povinnost z výskytu škodlivých orgasnismů

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace

Nahoru