Žádost o vydání občanského průkazu

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o vydání občanského průkazu
 4. Základní informace k životní situaci
  Občanský průkaz (dále jen OP) je povinen mít občan ČR (dále jen občan), který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. OP lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR. OP bez strojově čitelných údajů lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může o vydání OP požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí - viz bod 4, 5, 7, 8, 10, 15.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Dostavit se na příslušné pracoviště občanských průkazů. Občan, který žádá o vydání OP, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list), nebo jiným hodnověrným způsobem.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Požádat o vydání OP může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, Radnická 178, odbor správní, pracoviště občanských průkazů - zvýšené přízemí, přepážka č. 13, 14, 16 nebo 17, úřední hodiny: pondělí + středa 7.30 - 16.30, úterý + čtvrtek 7.30 - 14.30, telefon: 327 710 331, 334, 336, 323.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K žádosti o vydání nového OP je třeba předložit dosavadní občanský průkaz, další doklady osvědčující skutečnosti (oddací list, rozsudek o rozvodu manželství (partnerství) s doložkou nabytí právní moci, úmrtní list). K žádosti o vydání prvního OP nebo k žádosti o vydání prvního OP po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území ČR trvalý pobyt je třeba předložit rodný list občana, další doklady osvědčující skutečnosti a doklad o státním občanství (např. platný cestovní pas). K žádosti o vydání prvního OP občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, je třeba předložit rodný list občana, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana, další doklady osvědčující skutečnosti, OP opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem, je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj OP a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žadatel nevyplňuje žádný tiskopis a nepředkládá svou fotografii (tu pořizuje úřednice pomocí výpočetní techniky).
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem správní poplatek činí 500,- Kč, vydání OP bez strojově čitelných údajů správní poplatek činí 100,- Kč, vydání OP občanu mladšímu 15 let správní poplatek činí 50,- Kč, vydání OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR, správní poplatek činí 100,- Kč, vydání OP z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP správní poplatek činí 200,- Kč, zápis titulu nebo vědecké hodnosti do OP správní poplatek činí 200,- Kč, převzetí OP na jiném úřadu správní poplatek činí 100,- Kč. Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo OP se strojově čitelnými údaji se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  viz bod  č. 5
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Občan je povinen převzít OP osobně. Za občana mladšího 15 let přebírá OP zákonný zástupce, místo zákonného zástupce OP přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, přebírá a převzetí OP svým podpisem potvrzuje opatrovník. Převzít OP za občana staršího 15 let může rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. OP převezme občan nebo výše uvedené osoby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání OP nebo u úřadu, který občan uvedl v žádosti. Při převzetí OP si občan zvolí bezpečnostní osobní kód (dále jen BOK). BOK slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele OP při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic. Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí OP bezpečností osobní kód.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o OP lze podat místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem vnitra, formulář zveřejňuje ministerstvo vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost v elektronické podobě doručena prostřednictvím datové schránky, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem (viz zákon č. 328/1999 Sb., § 4).
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Obviněný z přestupku na úseku občanských průkazu může proti příkazu podat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení odpor k odboru správnímu Městského úřadu Kutná Hora. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje a krajský živnostenský úřad (zákon č. 200/1990 Sb., § 87).
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, § 16a - přestupky, § 16b, § 16c - správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob a dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 13.
 21. Nejčastější dotazy
  V případě ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné vydat OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (žadatel předloží 2 fotografie od fotografa a zaplatí správní poplatek ve výši 100,- Kč).
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
   www.mvcr.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Nejsou stanoveny.
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Odbor správní
 26. Kontaktní osoba
  p.  Eva Haroková, p.  Anna Vaníčková, p.  Ivana Vobořilová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.1.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  8.1.2016
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Prokazování státního občanství ČR dle zákona č. 186/2013 Sb., zákon o státním občanství, ve znění pozdějších předpisů: a) občanským průkazem ČR, b) cestovním dokladem ČR, c) osvědčením ne starším 1 roku, d) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku. Osvědčení vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území ČR nikdy neměla, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1. Žádost o vydání osvědčení se podává u příslušného krajského úřadu. V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu, který ji bezokladně zašle příslušnému krajskému úřadu v České republice.