CzechPoint, ověřování

logoczp.jpg

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál CzechPOINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech, a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu CzechPOINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem, a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.

Na městském úřadě Kutná Hora, v budově Radnická 178 v přízemí - dveře označené logem logoczp.jpg
je možné získat ověřené výpisy z centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě a na počkání.

telefon: 327 710 372

V  současné době se jedná o tyto ověřené výpisy z centrálních registrů:

 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis ze živnostenského rejstříku
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • registr účastníků provozu na MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství")
 • výpis z insolvenčního rejstříku

a dále z neveřejné evidence je pak možné získat

 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z karty řidiče
VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Jde vlastně o náhradu několika výpisů (Obchodního rejstříku, Rejstříku trestů apod.) a o prokázání kvalifikace, například v případě podání nabídky do veřejné soutěže.

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU na MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství")

Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly.

Co potřebujete vědět:  OP, IČ

VÝPIS  Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Nový rejstřík navazuje na dosavadní registr úpadců, nenahrazuje ho však. Oba systémy běží vedle sebe s tím, že řízení zahájená do 1.1.2008 budou evidována pouze ve starém registru úpadců.

Co potřebujete vědět:  IČ nebo údaje o osobě (povinné údaje: jméno, nynější příjmení, nepovinné údaje: RČ, datum narození)

VÝPIS Z KARTY ŘIDIČE

Znamená to zpřístupnění dat z bodového systému řidičů. Jde o neveřejný registr, občan získá výpis o stavu konta po důkladném ověření totožnosti.

Co potřebujete vědět: OP, PAS, nepovinný údaj: řidičský průkaz

Správní poplatky:

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku
VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co je nutné předložit: platný občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince.

Správní poplatek: 100,-Kč

ZMOCNĚNCI

Je možné vydat výpis zmocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě ověřené plné moci. Oprávněnou osobou je zmocněnec, který žádost o výpis podává.

Upozornění:

V případě, že v plné moci nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.

Dále je možné od 1.7.2008 učinit podání Živnostenskému úřadu k založení živnosti. Toto podání můžete učinit v elektronické nebo v listinné podobě.

- chce-li občan učinit podání v elektronické podobě, vyplní registrační formulář na webových stránkách Hospodářské komory - www.komora.cz. Vyplněný formulář pak zašle na server Hospodářské komory a Systém mu pak vygeneruje číslo tzv. tiketu, toto číslo pak sdělí obsluze pracoviště CzechPOINT.

Je nutné dále předložit doklad totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas.

- chce-li občan učinit podání v listinné podobě, pak si občan musí stáhnout ze stránek Hospodářské komory nebo Živnostenského úřadu formulář, ten vyplnit a zanést na pracoviště CzechPOINT.

Správní poplatky

(Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

 • Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání  1.000,- Kč
 • Další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500,-Kč
 • Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy(CzechPOINT) podle §72 živnostenského zákona  50,- Kč
DATOVÉ SCHRÁNKY

(zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)

Prostřednictvím systému Czech POINT je prozatím možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových.

Podání žádosti o zřízení datové schránky

Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti.

Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje na email, nebo poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti.

Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

Další činnosti prováděné na kontaktním místě Czech POINTu:

 • Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Žádost o znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Žádost o opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM

Poplatky na kontaktních místech Czech POINT

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů - formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, které stojí 200,- Kč.

KONVERZE DOKUMENTŮ

(Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Autorizovaná konverze na žádost

Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy.

Autorizovaná konverze z moci úřední

Autorizovaná konverze z moci úřední slouží pro vnitřní potřeby úřadu. Zajišťuje převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak, tentokráte dokumentů ve vlastnictví úřadů. Konverzi z moci úřední mohou provádět pouze orgány veřejné moci.

Zákon č. 300/2008 také jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat.

Jsou to především dokumenty, jejích jedinečnost nelze konverzí nahradit:

občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » CzechPoint, ověřování

Nahoru