Žádost o vydání občanského průkazu

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o vydání občanského průkazu (dále jen "OP")  
 4. Základní informace k životní situaci
  OP je veřejná listina, kterou osoba, jíž je OP vydán, prokazuje svou totožnost a skutečnosti v ní uvedené. OP je dále prostředkem umožňujícím uložení nebo užití dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci držitele OP nebo pro jiné elektronické úkony. Státní občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, má povinnost mít OP, není-li stanoveno jinak. Státní občan České republiky, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít OP. Státní občan České republiky má právo mít OP, pokud je
  a) mladší 15 let,
  b) je omezen ve svéprávnosti, nebo
  c) nemá trvalý pobyt na území České republiky.  
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  OP se vydá na žádost osoby, která má povinnost nebo právo mít OP. OP se vydá rovněž na žádost podanou osobou podle § 67 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, která jedná za osobu mladší 15 let, nebo osobou podle § 68 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 nebo 18 let. K podání žádosti o vydání OP nelze zmocnit jinou osobu. Podrobněji uvedeno v bodu 14.  
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žadatel o vydání OP, který má povinnost mít OP, je povinen podat žádost o vydání OP nejpozději do
  a) 30 dnů ode dne, ve kterém
      1. dosáhl věku 15 let,
      2. nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo
      3. ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,
  b) 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního OP (např. uplynutím doby v něm uvedené, ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, rozhodnutím o skončení platnosti OP z důvodu podstatné změny podoby, OP obsahuje nesprávné údaje, dále platnost OP skončí uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu, nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, příjmení, rodného čísla, změny pohlaví, uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství, úmrtí manžela nebo partnera, nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství, pokud je v dosavadním OP uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství,
  c) 60 dnů ode dne, ve kterém žadatel nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením.  
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Žadatel o vydání OP je povinen podat žádost o vydání OP na pracovišti správního orgánu příslušného k přijetí žádosti o vydání OP (dále jen "podací místo"). Podává-li žádost za žadatele jiná osoba, vyžaduje se při podání žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele. K žádosti podané jiným způsobem se nepřihlíží. Žádost o vydání OP se vyhotovuje na pracovišti podacího místa za asistence úřední osoby a s využitím formuláře vydaného Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo"). Nemůže-li se žadatel o vydání OP z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k podání žádosti o vydání OP na pracoviště podacího místa, podací místo, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na základě jeho požadavku podání žádosti i mimo své pracoviště. Věta pátá se nepoužije v případě žádosti o vydání OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů.  
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Správním orgánem příslušným k přijetí žádosti o vydání OP je obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen "pověřený úřad") a dále ministerstvo, jde-li o vydání OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Správním orgánem příslušným k předání OP vydávaného ve lhůtě do 30 dnů, byla-li žádost o vydání OP podána pověřenému úřadu, je pověřený úřad. Správním orgánem příslušným k předání OP vydávaného ve lhůtě do 5 pracovních dnů je pověřený úřad, kterému byla podána žádost o vydání OP, nebo ministerstvo. Správním orgánem příslušným k předání OP vydávaného ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne je ministerstvo.  
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  viz bod 8 nebo
  Městský úřad Kutná Hora, Radnická 178, odbor správní,
  pracoviště občanských průkazů - zvýšené přízemí, přepážka č. 13, 14, 16 nebo 17,
  úřední hodiny:
  pondělí     7.30 – 11.30 a 12.30 – 19.00 hod.
  úterý         7.30 – 11.30 a 12.30 – 14.30 hod.
  středa       7.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod.
  čtvrtek      7.30 – 11.30 a 12.30 – 14.30 hod.
  pátek        7.30 – 11.30 hod.       -------
  telefon: 327 710 323 nebo 327 710 331.  
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  1. Žadatel o vydání prvního OP je povinen při podání žádosti o vydání OP předložit
      a) rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
      b) cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen "cestovní pas").
  2. Žadatel o vydání prvního OP, který před podáním žádosti o vydání OP nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, je povinen při podání žádosti předložit rodný list a doklad o státním občanství České republiky.
  3. Žadatel o vydání prvního OP, který ke dni podání žádosti o vydání OP nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit
     a) rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo
     b) cestovní pas.
  4. Žadatel o vydání prvního OP, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání OP, je povinen při podání žádosti předložit rovněž rozhodnutí o omezení svéprávnosti. Osoba, která za žadatele bodů 1, 2 nebo 3 podává žádost o vydání OP, je povinna při podání žádosti předložit      a) rodný list žadatele, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství České republiky žadatele, rovněž doklad o jeho státním občanství České republiky nebo cestovní pas žadatele,
    b) rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele, je-li svéprávnost žadatele omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
    c) vlastní OP nebo cestovní doklad, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem, a
    d) veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele.
  1. Žadatel o vydání nového občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání OP předložit dosavadní OP.
  2. Žadatel o vydání nového OP, který nemůže při podání žádosti o vydání OP předložit dosavadní OP, je žadatel povinen při podání žádosti předložit
    a) rodný list a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
    b) průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.
  3. Žadatel o vydání nového OP, který ke dni podání žádosti o vydání OP nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit
    a) rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo
    b) průkaz totožnosti. Žadatel o vydání nového OP, který nemůže při podání žádosti o vydání OP předložit doklady podle bodů 1, 2 nebo 3, je povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem.
  4. Žadatel o vydání nového OP, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání OP, je povinen při podání žádosti předložit rovněž rozhodnutí o omezení svéprávnosti. Osoba, která za žadatele bodů 1, 2 nebo 3 podává žádost o vydání OP, je povinna při podání žádosti předložit      a) dosavadní OP žadatele, nebo, nelze-li předložit dosavadní OP žadatele, rodný list žadatele, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství České republiky žadatele, rovněž doklad o jeho státním občanství České republiky, anebo cestovní pas žadatele,
    b) rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele, je-li svéprávnost omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
    c) vlastní OP nebo cestovní doklad, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem, a
    d) veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele. Žadatel o vydání OP, který před podáním žádosti o vydání OP ukončil pobyt v cizině, je povinen při podání žádosti předložit :
       a) rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo
       b) cestovní pas. Žadatel o vydání OP, který má vydán dočasný OP, je povinen při podání žádosti o vydání OP předložit dočasný OP a rodný list.  
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žadatel nevyplňuje žádný tiskopis a nepředkládá svou fotografii (tu pořizuje úřednice pomocí výpočetní techniky). Pokud však žadatel požádá o vydání tzv. dočasného OP, platí následující:
  Dočasný OP se vydá na žádost osoby, která nabyla státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství České republiky prohlášením nebo udělením. Tento žadatel je povinen podat žádost o vydání dočasného OP v listinné podobě na pracovišti správního orgánu příslušného k přijetí žádosti. Podává-li žádost za žadatele jiná osoba, vyžaduje se při podání žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele. K žádosti podané jiným způsobem se nepřihlíží. Žadatel o vydání dočasného OP je povinen při podání žádosti o vydání dočasného OP předložit 2 stejné fotografie v barevném provedení o rozměrech 35 mm x 45 mm, které zobrazují jeho podobu.  
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně úřadu.
  Bloková pokuta za přestupek se vybírá na přepážce OP pouze v hotovosti.
  Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let správní poplatek činí 1.000,- Kč a osobám mladším 15 let správní poplatek činí 500,- Kč, přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám starším 15 let správní poplatek činí 500,- Kč a osobám mladším 15 let správní poplatek činí 300,- Kč. Přijetí žádosti o vydání OP osobě mladší 15 let správní poplatek činí 100,- Kč. Přijetí žádosti o vydání OP za OP poškozený, zničený, ztracerý, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy správní poplatek činí 200,- Kč. Přijetí žádosti o vydání OP z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP správní poplatek činí 200,- Kč. Přijetí žádosti o vydání OP osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky správní poplatek činí 200,- Kč. Přijetí žádosti o vydání dočasného OP bezprostředně po nabytí státního občanství ČR osobám, které dosáhly věku 15 let, správní poplatek činí 200,- Kč a osobám mladším 15 let správní poplatek činí 100,- Kč.
  Podrobnější přehled o správních poplatcích naleznete v zákoně č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 8.  
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  OP se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání OP, byla-li žádost podána pověřenému úřadu a jako správní orgán příslušný k předání OP je v žádosti uveden pověřený úřad. OP se vydá ve lhůtě do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání OP, požádá-li o to žadatel o vydání OP. V případě vydání OP ve lhůtě do 24 hodin tato lhůta neběží ve dnech pracovního klidu. Dočasný OP se vydá ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání OP.  
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Za osobu mladší 15 let jedná při postupech podle tohoto zákona a vykonává práva a povinnosti podle tohoto zákona její zákonný zástupce. Je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jedná při postupech podle tohoto zákona a vykonává práva a povinnosti podle tohoto zákona poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
  Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník. Opatrovník může jednat pouze umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.
  Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.  
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žadatel o vydání OP je povinen osobně se podepsat na žádost o vydání OP před úřední osobou podacího místa digitalizovaným podpisem pro účely uvedení jeho podpisu v OP. Digitalizovaným podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjáření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisové zařízení. Digitalizovaný podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Podací místo uvede tuto skutečnost v žádosti. Podací místo pořídí biometrické údaje žadatele o vydání OP. Biometrickými údaji se rozumí zobrazení obličeje a otisky prstů rukou pořízené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU). V případě žadatele o vydání OP mladšího 12 let se pořídí pouze zobrazení obličeje. Žadatel je povinen žádost zkontrolovat a podepsat ji digitalizovaným podpisem. Žadatel o vydání OP je povinen převzít OP na pracovišti správního orgánu příslušného k předání OP. Nemůže-li se žadatel o vydání OP z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí OP na pracoviště správního orgánu příslušného k předání OP, správní orgán, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na základě jeho požadavku převzetí OP i mimo své pracoviště. Nemůže-li se žadatel o vydání OP podle předcházející věty dostavit k převzetí OP na pracoviště správního orgánu příslušného k předání OP, může za něj OP převzít jeho zmocněnec. Zmocní-li žadatel k převzetí OP jinou osobu, je zmocněnec povinen při převzetí OP předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele. Žadatel o vydání OP je povinen při převzetí OP podepsat digitalizovaným podpisem potvrzení o převzetí OP. Žadatel o vydání OP je povinen při převzetí OP odevzdat dosavadní OP. Žadatel o vydání OP, který dosáhl věku 15 let, má právo při převzetí OP za asistence úřední osoby provést aktivaci nebo jinou správu dat pro elektronické využití OP, která jsou v OP uložena z moci úřední. Toto neplatí v případě převzetí OP mimo pracoviště správního orgánu příslušného k předání OP a v případě, kdy OP přebírá za žadatele jiná osoba nebo jeho zmocněnec.  
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Držitel OP může ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití OP, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP, prostřednictvím své datové schránky nebo na adresu elektronické pošty příslušného správního orgánu.  
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech a zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.  
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 186/2013 Sb., zákon o státním občanství, vše ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 281/2021 Sb. ze dne 20.07.2021, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech.  
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Správní orgán může řešit přestupek uložením pokuty příkazem na místě (zákon č. 250/2016 Sb., § 90, § 92, zákon č. 500/2004 Sb., § 150) nebo rozhodnutím o přestupku příkazem (zákon č. 250/2016 Sb., § 90). Obviněný z přestupku na úseku občanských průkazů může proti příkazu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu (zákon č. 500/2004 Sb., § 150, odst. 3). Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje ústním jednáním. Po provedeném řízení správní orgán vydá rozhodnutí (zákon č. 500/2004 Sb., § 69). Obviněný z přestupku může proti rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zákon č. 500/2004, § 83). Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (zákon č. 500/2004 Sb., § 86 - 88). O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje.  
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, část pátá - přestupky, § 65 a § 66 a dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, § 45, § 46, § 57.  
 21. Nejčastější dotazy
  OP platí
  a) 1 rok ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzkicky nemožné pořídit otisky prstů rukou,
  b) 5 let ode dne vydání, je-li vydán osobě mladší 15 let,
  c) 10 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 15 let, do dovršení jejích 70 let, nebo
  d) 35 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 70 let.  
 22. Další informace
  Podanou žádost o vydání OP nelze vzít zpět. Nastane-li u držitele OP změna skutečnosti mající vliv na údaj uvedený v OP, pověřený úřad, matriční úřad, orgán veřejné moci nebo orgán církve a náboženské společnosti oddělí vyznačenou část OP, která se nepovažuje za poškození nebo zničení OP. S přijetím zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, účinném od 02.08.2021, se nevydávají potvrzení o změně údajů (např. v případě uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství, rozvodu manželství nebo zániku registrovaného partnerství, změny jména nebo příjmení, změny rodného čísla, úmrtí manžela nebo partnera) a nevydávají se potvrzení o občanském průkazu (např. v případě prošlé platnosti OP, ztráty, odcizení, poškození, zničení OP).  
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.mvcr.cz  
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správní  
 26. Kontaktní osoba
  p. Janglová, p. Jiříková, p. Vobořilová  
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  02.08.2021  
 28. Popis byl naposledy aktualizován
    14.03.2022  
 29. Datum konce platnosti popisu
   
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Adresa Ministerstva vnitra pro podání žádosti o OP nebo převzetí hotového OP:
  Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice "Pražského povstání").
  Prokazování státního občanství ČR dle zákona č. 186/2013 Sb., zákon o státním občanství, ve znění pozdějších předpisů:
  a) občanským průkazem ČR,
  b) cestovním dokladem ČR,
  c) osvědčením ne starším 1 roku,
  d) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku.
  Osvědčení vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území ČR nikdy neměla, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1. Žádost o vydání osvědčení se podává u příslušného krajského úřadu. V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu, který ji bezokladně zašle příslušnému krajskému úřadu v České republice.  
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Žádost o vydání občanského průkazu

Nahoru