Žádost o vydání občanského průkazu

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o vydání občanského průkazu (dále jen OP)
 4. Základní informace k životní situaci
  OP je povinen mít občan ČR (dále jen občan), který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. OP lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR. OP bez strojově čitelných údajů lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství ČR nebo v souvislosti s výkonem volebního práva.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občan osobně, za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšími 15 let. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může o vydání OP požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Dostavit se na pracoviště občanských průkazů. Občan, který žádá o vydání OP, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje OP anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz), nebo jiným hodnověrným způsobem.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Občan si může požádat o vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 30 dnů ode dne podání žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) a převzít doklad u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti, za správní poplatek 100,- Kč. Občan si může požádat o vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra - občan přebírá doklad pouze u Ministerstva vnitra, nebo do 5 pracovních dnů u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra - občan přebírá doklad u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra. Požádat o vydání OP bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství ČR nebo v souvislosti s výkonem volebního práva může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  viz bod 8 nebo Městský úřad Kutná Hora, Radnická 178, odbor správní, pracoviště občanských průkazů - zvýšené přízemí, přepážka č. 13, 14, 16 nebo 17, úřední hodiny: pondělí + středa 7.30 - 11.30 a 12.30 - 16.30, úterý + čtvrtek 7.30 - 11.30 a 12:00 - 14:30, pátek 7.30 - 11.30, telefon: 327 710 331 nebo 327 710 323.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K žádosti o vydání nového OP je třeba předložit dosavadní OP nebo potvrzení o OP, další doklady osvědčující skutečnosti (např. oddací list, rozsudek o rozvodu manželství (partnerství) s doložkou nabytí právní moci, úmrtní list). K žádosti o vydání prvního OP nebo k žádosti o vydání prvního OP po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství nebo občanovi, který nemá na území ČR trvalý pobyt, je třeba předložit rodný list občana (to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního OP bezprostředně po nabytí státního občanství), další doklady osvědčující skutečnosti a doklad o státním občanství ČR (např. platný český cestovní pas). K žádosti o vydání prvního OP občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, je třeba předložit rodný list občana, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana, další doklady osvědčující skutečnosti, OP opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem, je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj OP a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žadatel nevyplňuje žádný tiskopis a nepředkládá svou fotografii (tu pořizuje úřednice pomocí výpočetní techniky). Pokud však občan žádá o OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce od data vydání bezprostředně po nabytí státního občanství ČR nebo v souvislosti s výkonem volebního práva s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání, občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm. Na přepážce občanských průkazů občan vyplní hůlkovým písmem žádost o vydání OP bez strojově čitelných údajů.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně úřadu. Blokové pokuty se vybírají na přepážce OP pouze v hotovosti. Vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 24 hodin pracovního dne občanům starším 15 let správní poplatek činí 1.000,- Kč a občanům mladším 15 let správní poplatek činí 500,- Kč, vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 5 pracovních dnů občanům starším 15 let správní poplatek činí 500,- Kč a občanům mladším 15 let správní poplatek činí 300,- Kč, vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce správní poplatek činí 100,- Kč, vydání OP občanu mladšímu 15 let správní poplatek činí 50,- Kč, vydání OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR, správní poplatek činí 100,- Kč,vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený správní poplatek činí 100,- Kč, vydání OP z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP správní poplatek činí 200,- Kč, zápis titulu nebo vědecké hodnosti do OP správní poplatek činí 200,- Kč, převzetí OP na jiném úřadu správní poplatek činí 100,- Kč. Podrobnější přehled o správních poplatcích naleznete v zákonu č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 8.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti. Občan může požádat o vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin (občan přebírá doklad pouze u Ministerstva vnitra) nebo do 5 pracovních dnů (občan přebírá doklad u Ministerstva vnitra nebo u úřadu, kde si podal žádost o vydání OP).
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  viz bod 5
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Občan je povinen převzít OP osobně. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v OP, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, zadá bezpečností osobní kód a potvrdí svým podpisem převzetí OP. Občan může při převzetí OP nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód a deblokační osobní kód pro účely aktivace identifikačního certifikátu. Za občana mladšího 15 let přebírá OP zákonný zástupce, místo zákonného zástupce OP přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, přebírá a převzetí OP svým podpisem potvrzuje opatrovník. Převzít OP za občana staršího 15 let může rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 30 dnů od podání žádosti převezme občan nebo výše uvedené osoby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání OP. OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 30 dnů od podání žádosti lze převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti. OP vydaný ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, převezme občan nebo výše uvedené osoby u Ministerstva vnitra. OP vydaný ve zkrácené lhůtě, a to do 5 pracovních dnů, převezme občan nebo výše uvedené osoby u Ministerstva vnitra nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož byla žádost o vydání OP podána.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o OP lze podat místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra, formulář zveřejňuje Ministerstvo vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz zákon č. 328/1999 Sb., § 4).
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,  zákon č. 186/2013 Sb., zákon o státním občanství, Směrnice Ministerstva vnitra MV-27690-25/SC-2018 ze dne 13.06.2018, Vyhláška č. 400/2011 Sb. ze dne 06.12.2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, vše ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Správní orgán může řešit přestupek uložením pokuty příkazem na místě (zákon č. 250/2016 Sb., § 90, § 92, zákon č. 500/2004 Sb., § 150) nebo rozhodnutím o přestupku příkazem (zákon č. 250/2016 Sb., § 90). Obviněný z přestupku na úseku občanských průkazů může proti příkazu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu (zákon č. 500/2004 Sb., § 150, odst. 3). Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje ústním jednáním. Po provedeném řízení správní orgán vydá rozhodnutí (zákon č. 500/2004 Sb., § 69). Obviněný z přestupku může proti rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zákon č. 500/2004, § 83). Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje a krajský živnostenský úřad (zákon č. 250/2016 Sb., § 86 - 88).
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, část pátá - přestupky, § 16a, § 16b a dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, § 45, § 46, § 57.
 21. Nejčastější dotazy
  Od 01.07.2018 v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu již není možné vydat OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc.
 22. Další informace
  Bezpečností osobní kód (dále jen BOK) slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti. Identifikační osobní kód (dále jen IOK) slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele uloženým v kontaktním elektronickém čipu. Deblokační osobní kód (dále jen DOK) slouží k odblokování přístupu k edentifikačnímu certifikátu. BOK, IOK a DOK je tvořen nejméně 4 a nejvýše 10 číslicemi, které si zvolí držitel. Případné odblokování kódů provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.mvcr.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správní
 26. Kontaktní osoba
  p. Janglová, p. Motýlová, p. Vobořilová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.07.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
   17.02.2021
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Adresa Ministerstva vnitra pro podání žádosti o OP nebo převzetí hotového OP: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání). Prokazování státního občanství ČR dle zákona č. 186/2013 Sb., zákon o státním občanství, ve znění pozdějších předpisů: a) občanským průkazem ČR, b) cestovním dokladem ČR, c) osvědčením ne starším 1 roku, d) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku. Osvědčení vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území ČR nikdy neměla, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1. Žádost o vydání osvědčení se podává u příslušného krajského úřadu. V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu, který ji bezokladně zašle příslušnému krajskému úřadu v České republice.
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Žádost o vydání občanského průkazu

Nahoru