Ztráta, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ztráta, odcizení, poškození, zničení, zneužití dat v identifikačním certifikátu nebo jiné zneužití občanského průkazu (dále jen OP)
 4. Základní informace k životní situaci
  Občan je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit OP před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením, zneužitím dat v identifikačním certifikátu nebo jiným zneužitím. Občan je povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly tyto skutečnosti, v případě odcizení OP je možno ohlásit tuto skutečnost též Policii ČR, ohlásit ztrátu nebo odcizení OP může občan rovněž Ministerstvu vnitra ČR v Praze (dále jen Ministerstvo vnitra) v případě, že současně podává žádost o vydání OP. Občan je povinen v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu nebo zničení OP nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občan osobně, za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může jednat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý konat, jedná opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může jednat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Občan, který ohlásil poškození, zničení, ztrátu, odcizení, zneužití dat v identifikačním certifikátu nebo jiné zneužití OP, je povinen do 15 pracovních dnů požádat o vydání nového OP, popřípadě osoba, která za něj jedná. Občan, který žádá o vydání OP, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje OP anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz), nebo jiným hodnověrným způsobem.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  viz bod 4
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  viz bod 4
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  viz bod 4 a bod 13 nebo Městský úřad Kutná Hora, odbor správní, Radnická 178, pracoviště občanských průkazů - zvýšené přízemí, přepážka č. 13, 14, 16 nebo 17, úřední hodiny: pondělí + středa 7.30 - 11.30 a 12.30 -16.30 hod., úterý + čtvrtek 7.30 - 11.30 hod., pátek 7.30 - 11.30 hod., telefon: 327 710 323 nebo 327 710 331.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občan, který žádá o vydání OP, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz), nebo jiným hodnověrným způsobem. Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti do OP, je povinnen předložit doklad o jejich získání.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis Záznam o ohlášení ztráty, odcizení, poškození atd. je k dispozici na přepážce občanských průkazů. V případě nahlášení odcizení OP na Policii ČR sepíší příslušníci Policie ČR s občanem protokol o odcizení OP, který je nutné předložit při podání žádosti o vydání nového OP.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně úřadu. Blokové pokuty se vybírají na přepážce OP pouze v hotovosti. Vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 24 hodin pracovního dne občanům starším 15 let správní poplatek činí 1.000,- Kč a občanům mladším 15 let správní poplatek činí 500,- Kč, vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 5 pracovních dnů občanům starším 15 let správní poplatek činí 500,- Kč a občanům mladším 15 let správní poplatek činí 300,- Kč, vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený správní poplatek činí 100,- Kč, převzetí OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl na žádosti, správní poplatek činí 100,- Kč. Podrobnější přehled o správních poplatcích naleznete v zákonu č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 8.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Od 01.07.2018 v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení atd. občanského průkazu již není možné vydat OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc do 15 pracovních dnů !!! Občan si může požádat o vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra - občan přebírá doklad pouze u Ministerstva vnitra, nebo do 5 pracovních dnů u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra - občan přebírá doklad u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra. Občan si může požádat o vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 30 dnů ode dne podání žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) a převzít doklad u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti, za správní poplatek 100,- Kč.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  viz bod 5
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Občan je povinen převzít OP osobně. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v OP, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, zadá bezpečností osobní kód a potvrdí svým podpisem převzetí OP. Občan může při převzetí OP nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód a deblokační osobní kód pro účely aktivace identifikačního certifikátu.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o OP lze podat místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra, formulář zveřejňuje Ministerstvo vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz zákon č. 328/1999 Sb., § 4).
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 186/2013 Sb., zákon o státním občanství, Směrnice Ministerstva vnitra MV-27690-25/SC-2018 ze dne 13.06.2018, Vyhláška č. 400/2011 Sb. ze dne 06.12.2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, vše ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Správní orgán může řešit přestupek uložením pokuty příkazem na místě (zákon č. 250/2016 Sb., § 90, § 92, zákon č. 500/2004 Sb., § 150) nebo rozhodnutím o přestupku příkazem (zákon č. 250/2016 Sb., § 90). Obviněný z přestupku na úseku občanských průkazů může proti příkazu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu (zákon č. 500/2004 Sb., § 150, odst. 3). Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje ústním jednáním. Po provedeném řízení správní orgán vydá rozhodnutí (zákon č. 500/2004 Sb., § 69). Obviněný z přestupku může proti rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zákon č. 500/2004, § 83). Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje a krajský živnostenský úřad (zákon č. 250/2016 Sb., § 86 - 88).
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, část pátá - přestupky, § 16a, § 16b a dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, § 45, § 46, § 57.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Bezpečností osobní kód (dále jen BOK) slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti. Identifikační osobní kód (dále jen IOK) slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele uloženým v kontaktním elektronickém čipu. Deblokační osobní kód (dále jen DOK) slouží k odblokování přístupu k edentifikačnímu certifikátu. BOK, IOK a DOK je tvořen nejméně 4 a nejvýše 10 číslicemi, které si zvolí držitel. Případné odblokování kódů provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.mvcr.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správní
 26. Kontaktní osoba
  p. Janglová, p. Motýlová, p. Vobořilová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.07.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  17.02.2021
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Adresa Ministerstva vnitra pro podání žádosti o vydání OP nebo převzetí hotového OP: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání).
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Ztráta, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu

Nahoru