Ztráta, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu

 1. Identifikační číslo
     
 2. Kód
     
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ztráta, odcizení, poškození, zničení, nebezpečí zneužití občanského průkazu (dále jen "OP")    
 4. Základní informace k životní situaci
  Držitel OP je povinen
  a) chránit OP s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,
  b) ohlásit neprodleně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřadu městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen "pověřený úřad") nebo, pokud u něj současně podá žádost o vydání OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo 5 pracovních dnů, Ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo") poškození, zničení nebo zneužití OP, k němuž došlo na území České republiky, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP,
  c) ohlásit neprodleně pověřenému úřadu, Policii České republiky (dále jen "policie") nebo, pokud u něj současně podá žádost o vydání OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo 5 pracovních dnů, ministerstvu ztrátu nebo odcizení OP, k němuž došlo na území České republiky,
  d) ohlásit neprodleně pověřenému zastupitelskému úřadu poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití OP, k němuž došlo v zahraničí, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP.  
   
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Držitel OP je povinen ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití OP, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP, osobně, prostřednictvím své datové schránky nebo na adresu elektronické pošty příslušného správního orgánu. Za držitele OP může poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití OP ohlásit jeho zmocněnec, kterému držitel OP udělil k tomuto účelu zvláštní plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem. Za osobu mladší 15 let jedná při postupech podle tohoto zákona a vykonává práva a povinnosti podle tohoto zákona její zákonný zástupce. Je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jedná při postupech tohoto zákona a vykonává práva a povinnosti podle tohoto zákona poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejich práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník. Opatrovník může jednat pouze tehdy, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti. Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.    
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žadatel o vydání OP, který má povinnost mít OP (popřípadě osoba, která za něj jedná - viz bod 5) je povinen podat žádost o vydání OP nejpozději do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti OP ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití a prokázat svoji totožnost. Jelikož žadatel o vydání nového OP nemůže při podání žádosti o vydání OP předložit dosavadní OP, je povinen při podání žádosti předložit
  a) rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
  b) průkaz totožnosti, průkazem totožnosti se rozumí platný doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky (např. platný cestovní pas, platný řidičský průkaz), umožňující identifikovat tohoto žadatele. Žadatel o vydání nového OP, který nemůže při podání žádosti o vydání OP předložit výše uvedené doklady, je povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem.  
   
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  viz bod 4 až 6    
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  viz bod 4    
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  viz bod 4 nebo
  Městský úřad Kutná Hora, odbor správní, Radnická 178, pracoviště občanských průkazů - zvýšené přízemí, přepážka č. 13, 14, 16 nebo 17,
  úřední hodiny:
  pondělí  7.30 - 11.30 a 12.30 - 19.00 hod.
  úterý      7.30 - 11.30 a 12.30 - 14.30 hod.
  středa    7.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hod.
  čtvrtek   7.30 - 11.30 a 12.30 - 14.30 hod.

  pátek     7.30 - 11.30 hod.
  telefon: 327 710 331 nebo 327 710 323.  
   
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  viz bod 6 a pokud za žadatele o vydání OP jedná jiná osoba (viz bod 5) je nutné předložit oprávnění k zastupování, které bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.    
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis "Záznam o ohlášení ztráty, odcizení, poškození atd." je k dispozici na přepážce OP. V případě nahlášení ztráty nebo odcizení OP na Policii ČR sepíší příslušníci Policie ČR s občanem Uřední záznam, který je nutné předložit při podání žádosti o vydání nového OP.    
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně úřadu. Bloková pokuta za přestupek se vybírá na přepážce OP pouze v hotovosti. Přijetí žádosti o vydání OP za OP ztracený, odcizený, poškozený, zničený správní poplatek činí 200,- Kč. Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let správní poplatek činí 1.000,- Kč a osobám mladším 15 let správní poplatek činí 500,- Kč. Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám starším 15 let správní poplatek činí 500,- Kč a osobám mladším 15 let správní poplatek činí 300,- Kč. Přijetí žádosti o vydání OP osobě mladší 15 let správní poplatek činí 100,- Kč. Podrobnější přehled o správních poplatcích naleznete v zákoně č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 8.    
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  OP se vydá ve lhůtě do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání OP, požádá-li o to žadatel o vydání OP v žádosti. V případě vydání OP ve lhůtě do 24 hodin tato lhůta neběží ve dnech pracovního klidu. OP se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání OP, byla-li žádost podána pověřenému úřadu a jako správní orgán příslušný k předání OP je v žádosti uveden pověřený úřad.    
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  viz bod 5    
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  viz Životní situace - Žádost o vydání občanského průkazu (dále jen "OP") - bod 15    
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Držitel OP může ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití OP, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP, prostřednictvím své datové schránky nebo na adresu elektronické pošty příslušného správního orgánu.    
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech a zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.    
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 186/2013 Sb., zákon o státním občanství, vše ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 281/2021 Sb. ze dne 20.07.2021, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech.    
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Správní orgán může řešit přestupek uložením pokuty příkazem na místě (zákon č. 250/2016 Sb., § 90, § 92, zákon č. 500/2004 Sb., § 150) nebo rozhodnutím o přestupku příkazem (zákon č. 250/2016 Sb., § 90). Obviněný z přestupku na úseku občanských průkazů může proti příkazu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu (zákon č. 500/2004 Sb., § 150, odst. 3). Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje ústním jednáním. Po provedeném řízení správní orgán vydá rozhodnutí (zákon č. 500/2004 Sb., § 69). Obviněný z přestupku může proti rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zákon č. 500/2004, § 83). Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (zákon č. 500/2004 Sb., § 86 - 88). O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje.    
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, část pátá - přestupky, § 65 a § 66 a dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, § 45, § 46, § 57.    
 21. Nejčastější dotazy
  S přijetím zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, účinném od 02.08.2021, se nevydávají Potvrzení o občanském průkazu z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení OP.    
 22. Další informace
     
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.mvcr.cz    
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
     
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správní    
 26. Kontaktní osoba
  p. Janglová, p. Jiříková, p. Vobořilová    
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  2.8.2021   
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  10.03.2023  
 29. Datum konce platnosti popisu
     
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Adresa Ministerstva vnitra pro podání žádosti o vydání OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo 5 pracovních dnů nebo převzetí hotového OP: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice "Pražského povstání").    
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Ztráta, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu

Nahoru