Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 4. Základní informace k životní situaci
  Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vlastník objektu nebo vymezené části, uživatel nemovitosti.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí a zaplacení správního poplatku.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Občan podá návrh na zrušení údaje trvalého pobytu na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému trvalý pobyt ruší.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit  Městský úřad Kutná Hora, Radnická 178, 2.mezipatro, číslo dveří 228 a 229, telefon 327 710 338, 327 710 341, úřední hodiny: pondělí: 7.30-11.30 12.30-19.00, úterý a čtvrtek: 7.30-11.30 12.30-14.30, středa: 7.30-11.30 12.30-17.00, pátek: 7.30-11.30.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Doklad totožnosti a doložení oprávněnosti užívání bytu (Nájemní smlouvu). U vlastníků bytů nebo domů si jejich vlastnictví ověří ohlašovna sama.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář " Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu"; je k dispozici na ohlašovně Městského úřadu Kutná Hora.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu - 100 Kč za osobu.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  30-60 dnů
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou stanoveny.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost lze podat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad v Praze, a to podáním učiněným k Městskému úřadu Kutná Hora, odboru správnímu.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu skončí platnost občanského průkazu.
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
   www.mvcr.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Požádat o vydání nového občanského průkazu.
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Odbor správní - oddělení evidence obyvatel.
 26. Kontaktní osoba
  p. Eva Čiháková, p. Lenka Šibravová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
   1.10.2021
 28. Popis byl naposledy aktualizován
   1.10.2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Nejsou stanoveny.
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Nahoru