Změna místa trvalého pobytu

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Změna místa trvalého pobytu
 4. Základní informace k životní situaci
  Občan České republiky, může mít na území České republiky evidovaný pouze jeden trvalý pobyt a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu. Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí a zaplacení správního poplatku.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Ohlaste změnu místa trvalého pobytu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit  Městský úřad Kutná Hora, Radnická 178, 2.mezipatro, číslo dveří 228 a 229, telefon 327 710 338, 327 710 341, úřední hodiny: pondělí: 7.30-11.30 12.30-19.00, úterý a čtvrtek: 7.30-11.30 12.30-14.30, středa: 7.30-11.30 12.30-17.00, pátek: 7.30-11.30.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, (např. cestovní pas, doklad o nabytí státního občanství, rodný list). Doložit oprávněnost užívání domu nebo bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnncem ohlašovny. U vlastníků bytů nebo domů si jejich vlastnictví ověří ohlašovna sama.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu".
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč přímo na ohlašovně, děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Nejsou stanoveny. Žádosti se vyřizují bezodkladně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  viz. bod 5
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nelze řešit elektronicky.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány.
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
   www.mvcr.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Nejsou stanoveny.
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Odbor správní - oddělení evidence obyvatel.
 26. Kontaktní osoba
  p. Eva Čiháková, p. Lenka Šibravová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
   1.10.2021
 28. Popis byl naposledy aktualizován
   1.10.2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Nejsou stanoveny.
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Změna místa trvalého pobytu

Nahoru