Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
 4. Základní informace k životní situaci
  Žadatel nevyplňuje žádný tiskopis a nepředkládá svou fotografii (tu pořizuje úřednice pomocí výpočetní techniky).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občan ČR starší 15 let, zákonný zástupce za občana mladšího 15 let a další osoby uvedené dle § 17 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Ústním podáním a předložením příslušných dokladů (viz bod 10 a 30).
 8. Na které instituci životní řešení životní situace
  Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor správní, oddělení cestovních dokladů, Radnická 178, v přízemí, kontaktní osoby – Aubrechtová - telefon 327 710 346, Jiříková - telefon 327 710 348, úřední hodiny: pondělí a středa 7.30 -11.30 a 12.30 - 16.30, úterý a čtvrtek 7.30-11.30, v pátek není úřední den
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  1/ občan 0-15 let: rodný list, cestovní pas i s prošlou dobou platnosti, rodný list rodiče, popř. prarodiče dítěte, občanský průkaz rodiče (viz bod 22 a 30) 2/ občan 15-18 let: občanský průkaz, cestovní pas i s prošlou dobou platnosti, rodný list, občanský průkaz rodiče (viz bod 30), 3/ občan nad 18 let: občanský průkaz, cestovní pas i s prošlou dobou platnosti, popř. rodný list  
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Občan nevyplňuje žádný tiskopis.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek pro občana ve věku do 15-ti let činí 100,- Kč, pro občana ve věku od 15-ti let činí 600,- Kč. Uhradit přímo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a na zastupitelském úřadu, který cestovní pas vydává. Správní poplatek je nutno uhradit při podání žádosti.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30-ti dnů na obecním úřadu, do 120-ti dnů na zastupitelském úřadu.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Zákonný zástupce, pokud se jedná o vydání cestovního pasu pro občana mladšího 18-ti let a další osoby uvedené v § 17 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Vyhotovený cestovní pas osobně převezme občan starší 15-ti let nebo zákonný zástupce občana mladšího 15-ti let u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla podána žádost o jeho vydání. (Vyhotovený cestovní pas lze převzít také na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti za správní poplatek ve výši 100,-). Cestovní pas lze také převzít na Zastupitelském úřadu, pokud zde byla žádost podána. 
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nelze využít.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákon 251/2016 Sb. o některých  přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání lze podat do 15-ti dnů u příslušného obecního úřadu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad. Náležitosti odvolání viz § 81, 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, § 34, ve znění pozdějších předpisů. K projednání přestupků v blokovém řízení je také příslušný
 21. Nejčastější dotazy
  Platnost cestovního pasu pro občana ve věku do 15-ti let je pět let, pro občana ve věku od 15-ti let je platnost deset let.
 22. Další informace
  Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR, povinen prokázat státní občanství ČR dokladem o státním občanství. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území ČR, se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniklou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního cestovního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, ověří úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, na jeho žádost státní občanství u úřadu příslušného k jeho vydání. Občan je povinen předložit úřadu, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Webové stránky MV ČR a webové stránky MZV ČR.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  O osvědčení o státním občanství ČR lze požádat prostřednictvím krajských úřadů dle trvalého popř. posledního trvalého pobytu dítěte.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správní.
 26. Kontaktní osoba
  Věra Aubrechtová, Veronika Jiříková
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.07.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován popisu
  01.06.2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  1/ občan 0-15 let: doklady k žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR: rodný list dítěte, rodné listy rodičů dítěte, byl-li vydán před datem 30.06.2001. Pokud jsou všichni prarodiče dítěte narozeni po dni 31.12.1953 (např. 2.1.1954), je třeba doložit rodný list jednoho z nich, narozeného na území ČR. Dále platný doklad totožnosti žadatele a správní poplatek ve výši 100,- Kč. 2/ občan 15-18 let: je nutná přítomnost zákonného zástupce, který svým podpisem před úřední osobou dává souhlas k vydání cestovního pasu (nebo úředně ověřená plná moc).
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji

Nahoru