Výdej údajů z evidence obyvatel

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Výdej údajů z evidence obyvatel
 4. Základní informace k životní situaci
  Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel, jehož správcem je Ministerstvo vnitra. Tento informační systém je agendovým informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o své osobní údaje může podat obyvatel starší 15 let. Zákonný zástupce za obyvatele mladšího 15 let. Opatrovník za osobu, jejíž svéprávnost byla omezena. Člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování osoby bylo schváleno soudem. Zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Oprávněná osoba podá žádost na základě tiskopisu s úředně ověřeným podpisem nebo žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad s rozšířenou působností nebo ohlašovna, poskytuje na žádost oprávněné osoby údaje z evidence obyvatel ,které jsou vedeny k jeho osobě nebo osobě blízké v rozsahu daném zákonem. Údaje o osvojení poskytuje pouze ministersvo osobě starší 18 let.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, Radnická 178, 2.mezipatro, číslo dveří 228 a 229, telefon 327 710 338, 327 710 341, úřední hodiny: pondělí: 7.30-11.30 12.30-19.00, úterý a čtvrtek: 7.30-11.30 12.30-14.30, středa: 7.30-11.30 12.30-17.00, pátek: 7.30-11.30.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Doklad k prokázání totožnosti, (občanský průkaz, cestovní pas).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost se podává na základě tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému"
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádosti se vyřizují bezodkladně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  viz bod č. 5
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Nejsou stanoveny
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost lze podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu s rozšířenou působností elektronicky na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Nejsou stanoveny
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou stanoveny
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány.
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
   www.mvcr.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Nejsou stanoveny
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Odbor správní - oddělení evidence obyvatel.
 26. Kontaktní osoba
  p. Eva Čiháková, p. Lenka Šibravová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
   1.10.2021
 28. Popis byl naposledy aktualizován
   1.10.2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Nestanoveno
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Výdej údajů z evidence obyvatel

Nahoru