Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydání matričních dokladů ( rodného, oddacího, úmrtního listu)
 4. Základní informace k životní situaci
  Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy)vydává matriční úřad Městského úřadu Kutná Hora v případě, že matriční událost spadá do jeho správního obvodu, ve kterém se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě matričního dokladu může matriční úřad vydat jeho druhopis.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O vydání matričního dokladu mohou požádat: a) fyzické osoby, kterých se zápis týká, jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, jejich sourozenci a zmocnění zástupci b) státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti c) statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949 d) fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné pro uplatnění práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků Matriční úřad vydá rodný list školským zařízením pro výkon ústavní výchovy a pro preventivně výchovnou péči fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podejte písemnou žádost o vydání matričního dokladu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  V případě, že se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad žádáte, narodila , uzavřela manželství nebo zemřela ve správním obvodu matričního úřadu Kutná Hora, obraťte se na tento matriční úřad. Činnost úřadu: přijímá žádosti o vydání matričních dokladů(rodného, oddacího a úmrtního listu), vydává rodné, oddací, úmrtní listy.Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR v cizině, vydá matriční doklad zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  MěÚ Kutná Hora, odbor správní - matrika, Radnická ul. 178, Kutná Hora, II.mezipatro, č. dveří 224, 225, 226, p. Hana Francová, telefon 327 710 359, p. Ivana Pospíšilová, tel. 327 710 335, p. Machová Romana DiS., tel. 327 710 333, úřední hodiny: pondělí: 7.30-11.30 12.30-17.00, úterý a čtvrtek: 7.30-11.30 12.30-14.30, středa: 7.30-11.30 12.30-17.00, pátek: 7.30-11.30.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte : - doklad totožnosti, - veřejnou listinu(např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude zřejmé, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů Vaší rodiny nebo vašich sourozenců, nebo kterým prokážete , že je to nezbytné pro uplatnění vašich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, -ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek se platí v hotovosti či na účet města Kutná Hora před provedením úkonu a to 100,- Kč za vystavení opisu jednoho matričního dokladu
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení je do 30ti dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení živ.situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost lze podat elektronicky pouze v případě, že žádost zaslaná do datové schránky bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem, aby mohla být provedena konverze dokumentu
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu SK, odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad, a to podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal. Náležitosti odvolání : § 37, 81, 82 spr. řádu.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo vnitra ČR - www.mvcr.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  odbor správní MěÚ Kutná Hora
 26. Kontaktní osoba
  p. Hana Francová, p. Ivana Pospíšilová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  k 1.11.2023
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)

Nahoru