Uzavření manželství

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Uzavření manželství
 4. Základní informace k životní situaci
  Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy ( snoubenců), kteří chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Snoubenci, kteří chtěji uzavřít manželství.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení tak, aby bylo možno spolehlivě prokázat splnění všech podmínek pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem o rodině. Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Dostavte se na příslušný matriční úřad. U tohoto matričního úřadu domluvte místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Dostavte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor správní - matrika, Radnická 178, II.mezipatro, č.dveří 225 p. Ivana Pospíšilová, telefon 327 710 335, 327 710 333 a č.dveří 224 p. Lenka Šindelářová, telefon 327 710 359. Úřední hodiny : pondělí: 7.30-11.30 12.30-19.00, úterý a čtvrtek: 7.30-11.30 12.30-14.30,  středa: 7.30-11.30 12.30-17.00, pátek: 7.30-11.30.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Doklady potřebné k uzavření manželství :
  platný doklad totožnosti ( OP) a orig.rodných listů
  - doklad o stát.občanství a výpis údajů z inf.systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu ( lze prokázat obč.průkazem)
  - případně úmrtní list zemřelého manžela
  - případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v ČR účinný, pak občan ČR předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu o uznání rozsudku
  - pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství jde-li o osobu nezletilou starší 16 let
  - pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství jde-li o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena nebo fyzická osoba stížená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům. Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba aby měly náležitosti veřejné listiny, t.j. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Další informace na matričním úřadě.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Dotazník k uzavření manželství obdrží snoubenci na kterémkoli matričním úřadu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu a to za :
  - uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR - 3000,- Kč
  - uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 2000,- Kč
  - vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1000,- Kč
  - vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500,- Kč
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Pokud snoubenec ( snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky nebo je snoubenec neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťují snoubenci na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství učinit. Prohlášení o uzavření manželství se činí za přítomnosti dvou svědků, kteří se u obřadu prokazují průkazem totožnosti tzn. občanským průkazem či cestovním pasem.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou cestou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení ( církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad podáním učiněným na odbor správní Městského úřadu v Kutné Hoře. Náležitosti odvolání - § 37, § 81 a § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Po uzavření manželství je manželům do 30 dnů vydán oddací list a je nutné požádat o nový občanský průkaz ( případně cestovní pas, řidičský průkaz apod.)
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  odbor správní MěÚ Kutná Hora
 26. Kontaktní osoba
  p. Ivana Pospíšilová, p.Lenka Šindelářová, 
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  k 1.11.2022
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Uzavření manželství

Nahoru