Uzavření církevního manželství

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
 3. Pojmenování (název)životní situace
  uzavření církevního manželství
 4. Základní informace k životní situaci
  Manželství lze uzavřít na území ČR formou církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným prohlášením muže a ženy za přítomnosti dvou svědků.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Oba snoubenci, kteří chtějí uzavřít manželství .
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Osvědčení nesmí být starší 6 měsíců.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemnou žádostí o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku na příslušné matrice.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor správní - matrika, Radnická 178,II.mezipatro,
  č.dveří 225 p. Ivana Pospíšilová, telefon 327 710 335, 725 977 751
  č.dveří 224 p. Hana Francová, telefon 327 710 359 
  č.dveří 226 p. Ludmila Černá, Bc., telefon 327 710 333 
  Úřední hodiny: pondělí: 7.30-11.30 12.30-17.00, úterý a čtvrtek: 7.30-11.30 12.30-14.30, středa: 7.30-11.30 12.30-17.30, pátek: 7.30-11.30.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K písemné žádosti snoubenci předkládají : průkaz totožnosti (OP), dotazník k uzavření manželství, orig.rodných listů snoubenců, případně další doklady dle § 33 - 35 zákona č. 301/2000 Sb.o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zájkonů, ve znění pozdějších předpisů
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pro písemnou žádost o vydání osvědčení není formulář stanoven.Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Prohlášení o uzavření manželství se činí v přítomnosti dvou svědků, kteří se u svatby prokazují průkazem totožnosti tzn. občanským průkazem či cestovním pasem.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Osvědčení vydané matrikou na předepsaném formuláři předloží snoubenci osobě pověřené oprávněnou církví před uzavřením manželství.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb,.o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a naboženských společenstvech, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad podáním učiněným na odbor správní Městského úřadu v Kutné Hoře. Náležitosti odvolání - § 37, § 81 a § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 prac.dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství spolu s doklady příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad provede zápis manželství do matriční knihy ( do 30 dnů od jeho doručení) a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo vnitra- www.mvcr.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správní MěÚ Kutná Hora
 26. Kontaktní osoba
  p. Ivana Pospíšilová, p. Hana Francová, 
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  k 11.7.2023
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Uzavření církevního manželství

Nahoru