Ukončení trvalého pobytu na území ČR

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
 4. Základní informace k životní situaci
  Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo na zastupitelském úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občan nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí a zaplacení správního poplatku.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Ohlaste ukončení místa trvalého pobytu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Občan hlásí ukončení trvalého pobytu na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo na zastupitelském úřadu.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit  Městský úřad Kutná Hora, Radnická 178, 2.mezipatro, číslo dveří 228 a 229, telefon 327 710 338, 327 710 341, úřední hodiny: pondělí: 7.30-11.30 12.30-19.00, úterý a čtvrtek: 7.30-11.30 12.30-14.30, středa: 7.30-11.30 12.30-17.00, pátek: 7.30-11.30.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný občanský průkaz nebo, nemáli občan platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou ( např. Cestovní pas).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou stanoveny.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Na ohlašovně 100 Kč za osobu, na zastupitelském úřadu 300 Kč za osobu.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti ohlašovně, popřípadě pozdější den, který uvedl ve své žádosti.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
   viz bod č. 5
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Občan je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení ukončení trvalého pobytu na úzení České republiky obecnímu úřadu s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle posledního místa trvalého pobytu v ČR.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Sdělení o ukončení může mít formu datové zprávy, podepsané uznávaným ekektronickým podpisem nebo dodané prostřednictvím datové schránky.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Nejsou stanoveny
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány.
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.mvcr.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Nejsou stanoveny.
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Odbor správní - oddělení evidence obyvatel.
 26. Kontaktní osoba
  p. Eva Čiháková, p. Lenka Šibravová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
   1.10.2021
 28. Popis byl naposledy aktualizován
   1.10.2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Nestanoveno
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Nahoru