Příjmení po rozvodu

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název)životní situace
  vydávání matričních dokladů ( rodného, oddacího, úmrtního listu)
 4. Základní informace k životní situaci
  Matriční doklady ( rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad Městského úřadu Kutná Hora v případě, že matriční událost spadá do jeho správního obvodu, ve kterém se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou, nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě matričního dokladu může matriční úřad vydat druhopis.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O vydání matričního dokladu mohou požádat: a) fyzické osoby, kterých se zápis týká, jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, jejich sourozenci a zmocnění zástupci
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Oznámení se činí písemně nebo ústně do protokolu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oznámení se může učinit na kterémkoliv matričním úřadu. Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině, anebo přímo u zvláštní matriky v Brně.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor správní - matrika, Radnická 178, II.mezipatro,
  č.dveří 225 p. Ivana Pospíšilová, telefon 327 710 335, 725 977 751,
  č.dveří 224 p. Hana Francová, telefon 327 710 359 
  č.dveří 226 p. Ludmila Černá, Bc., telefon 327 710 333,
  Úřední hodinypondělí : 7.30-11.30 12.30-17.00, úterý a čtvrtek: 7.30-11.30 12.30-14.30, středa: 7.30-11.30 12.30-17.00, pátek: 7.30-11.30
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě se předkládá : platný průkaz totožnosti ( OP), oddací list, doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci. Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny ( musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak) a úředně přeloženy do českého jazyka. Pravomocné cizozemské rozhodnutí o rozvodu v případě, že je jedním účastníkem řízení občan ČR se uznává na území ČR na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení je do 30ti dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Manžel, který přijal dřívější příjmení je oprávněn i povinen užívat toto příjmení a to od doby, kdy bylo vydáno matričním úřadem, který oznámení přijal, potvrzení o této skutečnosti. Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů - Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. - Zákon č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník - všechny ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět svého dřívějšího příjmení nebo upuštění od společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad podáním učiněným na odbor správní Městského úřadu Kutná Hora. Náležitosti odvolání - § 37, § 81, § 82 zákona č. 500/2004 Sb.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Vydání občanského průkazu a dalších osobních dokladů.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  odbor správní MěÚ Kutná Hora
 26. Kontaktní osoba
  p. Ivana Pospíšilová, p. Hana Francová, 
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  k 11.7.2023
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Příjmení po rozvodu

Nahoru