Povolení k chovu ptáků

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Stanovení (povolení) postupu odchylného od postupu uvedeného v § 5a odst. 1 a 2 zákona ČNR
  č. 114/1992 Sb., - ochrana volně žijících ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství
 4. Základní informace k životní situaci
  Řeší požadavek na stanovení podmínek pro odchylný postup pří ochraně všech ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství a nepožívají zvláštní ochrany. Tyto druhy ptáků je zakázáno usmrcovat či odchytávat, dále je zakázáno poškozování či ničení hnízd a      vajec, úmyslné vyrušování ptáků a držení druhů ptáků jejichž lov a odchyt jsou zakázány. Dále je zakázán prodej, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje živých a mrtvých ptáků a jakýchkoli snadno rozpoznatelných částí ptáků nebo výrobků z ptáků. Tyto činnosti mohou být      výjimečně povoleny rozhodnutím o stanovení odchylného postupu od postupu stanovujícího ochranu ptáků.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Ten, v jehož zájmu se jedná, chovatel či vlastník.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Orgán ochrany přírody může, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, rozhodnutím stanovit postup odchylný od postupu stanovujícího ochranu ptáků. Důvody, které toto umožňují, jsou vyjmenovány v ust. § 5b odst.1 zákona č.114/1992 Sb. za podmínek uvedených v odst.2 téhož ustanovení.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti u příslušného orgánu ochrany přírody.
       Žádost musí obsahovat :
       1.jméno a adresu žadatele (u právnických osob obchodní název, sídlo)
       2.popis činnosti, u které se předpokládá, že poruší zákonnou ochranu ptáků
       3.seznam ptáků (druh, počet, označení), kterých se rušivá činnost týká
       4.v případě držení a chovu nutno doložit původ jedinců
       5.zdůvodnění žádosti (neexistence jiného uspokojivého řešení)
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oddělení ochrany přírody, odbor životního prostředí.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí (příslušnost je dle trvalého bydliště žadatele).
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Dle náležitostí žádosti dle bodu 7.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o vydání povolení lze podat na předtištěném formuláři. Formulář obdržíte přímo na místě vydávání nebo na www.mu.kutnahora.cz.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky za vydání závazného stanoviska nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých věcech se rozhodne bezodkladně, v ostatních případech do 60 dní od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízen
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Příslušná obec, na jejímž území se rozhoduje, případně občanské sdružení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Umožnit orgánu ochrany přírody provést na místě samém posouzení záměru a jeho možných dopadů; v případě potřeby může orgán ochrany přírody požadovat doplnění podání o odborné podklady (vyhodnocení stavu místní ptačí populace, biologické hodnocení, apod.)
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronické podání – datová zpráva, příp. email s elektronickým podpisem nebo email a následné doručení písemné žádosti v souladu se správním řádem
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 395/1992 Sb., v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Je možné podat odvolání proti rozhodnutí.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje, nevede řádně záznamy o chovu ptáků, nesplní povinnost      nezaměnitelného označení ptáka, nepožádá ve stanovených lhůtách o vydání osvědčení nebo osvědčení ve stanovené lhůtě neodevzdá příslušnému orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě, která usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá zvláště chráněné živočichy, uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která neprokáže předepsaným způsobem původ      ptáka, popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený v § 54. Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která usmrcuje nebo chová ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, anebo jinak nedovoleně      zasahuje do jejich přirozeného vývoje, uloží pokutu do výše 2 000 000 Kč tomu, kdo neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka, popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený v § 54.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Krajské úřady či agentura ochrany přírody a krajiny rozhodují o podmínkách pro stanovení odchylného postupu u ptáků, pokud se jedná o zvláště chráněné druhy.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Krajské úřady či agentura ochrany přírody a krajiny, mimisterstvo životního prostředí
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  V případě odchovaných ptáků chráněných podle § 5a vydává obec s rozšířenou působností osvědčení podle § 54 odst. 4 až 11 o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vedou evidenci vydaných osvědčení  podle § 54 odst. 4 až 10, ověřují původ a vydávají rozhodnutí, kterým se      stanoví výše nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči podle § 54 odst. 10 zákona č. 114/1992 Sb.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275, mail: jirankova@mu_kutnahora_cz, Mgr. Kristýna Kosová
  tel. 327 710 271, mail: kosova@mu_kutnahora_cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  9.7.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  9.7.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275, Mgr. Kristýna Kosová tel. 327 710 271
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace » Povolení k chovu ptáků

Nahoru