Zvláštní užívání pozemní komunikace

 1. Identifikační číslo
  SIT_DOP_35
 2. Kód
  SIT_DOP
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zvláštní užívání komunikace - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.
 4. Základní informace k životní situaci
  Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účalům, než pro které byly určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání komunikací vydaného silničním správním úřadem. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení nebo provádění stavebnícch pracína tělese pozemní komunikace nabo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace, zřízení vyhrazeného parkování , zřizování a provozování stáhků na pozemní komunikaci nabo na silničním pomocném pozemku. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je pořádání cyklistických závodů a jiných podobných sportovních, kulturních a zábavných akcí, avšak za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemní komunkaci ( pro určení, zda je splněna tato podmínka , je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR). Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Zvláštní užívání spočívající v umísťování a provozování reklamního zařízení může být povoleno nejdéla na dobu 5 let za podmínky, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravním zařízením a nemohou oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podejte písemnou žádost na příslušní silniční správní úřad.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Obraťte se na silniční správní úřad.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být použito jiným zůsobem než obvyklím způsobem, než pro kterou je určena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Požadavky žádosti určuje ustanovení §40 odst.4 a 6 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Právnické osoby předloží výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, podnikající fyzické osoby předloží živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění. K vydání rozhodnutí o zvláštní užívání je nutný souhlas vlastníka dotčené pozemní komuníkace, Policie ČR.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanovany.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za povolení zvláštního užívání komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání : v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší jak 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč, na dobu kratší jak 6 měsíců 500 Kč, v ostatních případech 1000 Kč.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, v odůvodněných případech do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání komunikace je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace , dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu řízení úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doruření rozhodnutí.
 20. Další informace
  Užití dálnice,silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklím způsobem nebo k jiným účalům než jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání komunikace fyzickou osobou je přestukem, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Zvláštní užívání pozemní komunikace bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání komunikace právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Obraťte se na : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství.
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
   1.9.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
   1.9.2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace » Zvláštní užívání pozemní komunikace

Nahoru