Vydávání závazného stanoviska k zásahu do krajiného rázu

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zásah do krajinného rázu – forma závazné stanovisko v souladu s ust. § 149 správního řádu nebo forma rozhodnutí.
 4. Základní informace k životní situaci
  K umísťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody (obce s rozšířenou působností). Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Stavebník, investor, vlastník dotčených pozemků, příp. jejich správce, zplnomocněný zástupce.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí dle § 12 odst. 2 zákona. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti, případně podáním žádosti o koordinované stanovisko.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oddělení ochrany přírody a krajiny, odbor životního prostředí.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí (příslušnost je dle trvalého bydliště žadatele).
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost, popis zásahu (projektovou dokumentaci), výpis z katastru nemovitostí, snímek z pozemkové mapy, a vyhodnocení dopadu stavby, popřípadě činnosti na krajinný ráz
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o vydání zásahu do krajinného rázu lze podat na předtištěném formuláři. Formulář obdržíte přímo na místě vydávání nebo na www.mu.kutnahora.cz.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky za vydání závazného stanoviska nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých věcech se rozhodne bezodkladně, v ostatních případech do 60 dní od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízen
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Příslušná obec, na jejímž území se rozhoduje, případně občanské sdružení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ne
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronické podání – datová zpráva, příp. email s elektronickým podpisem nebo email a následné doručení písemné žádosti v souladu se správním řádem
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 395/1992 Sb.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Je možné podat odvolání proti rozhodnutí, v případě, že je stanovisko vydáváno touto formou.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za provedení škodlivého zásahu do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody uloží orgán ochrany přírody fyzické osobě pokutu ve výši do 20 000,- Kč. V případě závažného poškození nebo zničení VKP pak pokutu až do výše 100 000,- Kč. Právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000,- Kč, pokud provádí škodlivý zásah do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody. V případě závažného poškození nebo zničení VKP pak pokutu až do výše 2 000 000,- Kč.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Informace, zda požadovaný záměr je možné realizovat, lze konzultovat na oddělení ochrany přírody a krajiny, odboru životního prostředí (příp. na Krajském úřadu Středočeského kraje).
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275, mail: jirankova@mu_kutnahora_cz, Mgr. Kristýna Kosová tel. 327 710 271, mail: kosova@mu_kutnahora_cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  29.6.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  29.6.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275, Mgr. Kristýna Kosová tel. 327 710 271
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace » Vydávání závazného stanoviska k zásahu do krajiného rázu

Nahoru