Vydávání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
 4. Základní informace k životní situaci
  Souhlas k odnětí půdy ze ZPF musí mít každá fyzická i právnická osoba, která žádá o vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, při kterém bude záměrem dotčena zemědělská půda (s výjimkou případů uvedených v § 9 odst. 2) zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Stavebník, investor, vlastník dotčených pozemků, příp. jejich správce, zplnomocněný zástupce.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemným podáním žádosti.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oddělení ochrany přírody, odbor životního prostředí.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí,
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  * platný výpis z katastru nemovitostí * snímek mapy z katastru nemovitostí * situační zákres odnímané plochy – konkrétní stavby * řádné odůvodnění stavby – případně návrh variantního řešení * stanoviska (souhlasy) vlastníků pozemků v případě, že žadatel není vlastníkem * bilance skrývky kulturní vrstvy půdy * výpočet odvodu * plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy * rodné číslo u fyzické osoby, IČ u právnické osoby * vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis žádosti obdržíte na našem odboru nebo na internetové stránce: www.mu.kutnahora.cz.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Souhlas k odnětí půdy ze ZPF nepodléhá správnímu poplatku, ale ve stanovených případech za odnětí půdy ze ZPF se platí odvod dle zákona.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Spoluvlastníci pozemku, kteří se musí k odnětí půdy ze ZPF vyjádřit.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Neposkytuje-li předložený návrh dostatečný podklad pro posouzení možnosti odnětí půdy ze ZPF, vyzve orgán ochrany ZPF navrhovatele, aby návrh v přiměřené lhůtě doplnil potřebnými údaji nebo podklady.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost, vzhledem k nutnosti doložení spisové dokumentace, nelze podávat elektronickou formou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  * zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů * vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF * metodický pokyn MŽP č. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Je možné podat odvolání proti rozhodnutí, v případě, že je stanovisko vydáváno touto formou nebo v rámci následného řízení dle zvláštních předpisů (např. územní rozhodnutí, stavební povolení…)
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Podle § 20 a § 20a zákona o ochraně ZPF.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Informace k odnětí půdy ze ZPF je možné konzultovat na oddělení ochrany přírody, odboru životního prostředí (příp. na Krajském úřadu Středočeského kraje).
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Souhlas s odnětím půdy ze ZPF – forma rozhodnutí: Pro vydání tohoto rozhodnutí je nutné splnit stejné podmínky jako pro závazné stanovisko k souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. S tím rozdílem, že se vede celé správní řízení a účastníky řízení jsou • žadatel, • vlastník (vlastníci) dotčených pozemkových parcel Proti rozhodnutí je možné podat odvolání u Krajského úřadu pro Středočeský kraj, podáním učiněným na odboru životního prostředí.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Zdena Tvrdíková, tel. 327 710 272, Ing. Adéla Jiránková, tel. 327 710 275
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  7.7.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  7.7.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Bc. Zdena Tvrdíková, tel. 327 710 272, Ing. Adéla Jiránková, tel. 327 710 275
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace » Vydávání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Nahoru