Vydávání rybářských lístků

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydávání rybářských lístků.
 4. Základní informace k životní situaci
  Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek a povolenku k lovu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občané, pokud mají zájem o lov ryb v rybářských revírech.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Dotyčný musí doložit své kvalifikační předpoklady pro lov ryb a doložit doklad totožnosti. Vše je uvedeno na tiskopise žádosti.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemně na formuláři s uvedením veškerých náležitostí. Formulář lze získat na odboru životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - pouze pro občany, kteří mají trvalý pobyt na správním území pověřeného obecního úřadu Kutná Hora. Na okrese Kutná Hora jsou 3 pověřené obecní úřady - Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí (příslušnost je dle trvalého bydliště žadatele).
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz, cizinec cestovní pas, doklad o získané kvalifikaci (dřívější rybářský lístek, u cizinců platný přeložený do úředního jazyka rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o vydání rybářského lístku se podává na předtištěném formuláři. Formulář obdržíte přímo na místě vydávání rybářského lístku.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, položka 14: 
  a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti: 30 dní – 200 Kč, 1 rok – 100 Kč, 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 50 Kč, 3 roky – 200 Kč, 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 100 Kč, 10 let – 500 Kč, 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce – 250 Kč, na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let - 1 000 Kč, na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce – 500 Kč.
  b) Povolení výkonu rybářského práva - 2 000 Kč.
  Poznámka:
  Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky. 
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Při podané žádosti včetně všech potřebných náležitostí může být vydán na počkání, jinak do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  U cizinců znalecké ověření jejich licence, doložené znaleckou doložkou.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nelze.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění a vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona
  o rybářství, v platném znění.

 18. Jaké jsou související předpisy
  - Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě odmítnutí vydání rybářského lístku (obdržíte písemně) se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, odbor životního prostředí a zemědělství.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou.
 21. Nejčastější dotazy
  Od kdy platí rybářský lístek? Od doby vydání do termínu v něm uvedeném (roční, tříletý a na dobu 10 let.) Čím prokáží nezletilý svou identitu? Dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad. Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem bez ryb. Lístku? Lze. Ohledně dalších dotazů se lze obrátit na organizační složky rybářských svazů a dále na obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, telefon: 257280346, Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1, odbor rybářství, myslivosti a včelařství, tel. 221812313, 221812390
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Při ztrátě je možné žádat o vydání nového rybářského lístku. Pokud bude žádost vztažena na jiný úřad, je nezbytné doložit podklady podmiňující vydání rybářského lístku.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Zdena Tvrdíková tel. 327 710 272, mail: tvrdikova@mu_kutnahora_cz,
  Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275, mail: jirankova@mu_kutnahora_cz,
  Bc. Vladimír Vaňhal tel. 327 710 273, mail: vanhal@mu_kutnahora_cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  29.6.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  29.6.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Bc. Zdena Tvrdíková tel. 327 710 272, Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275, Bc. Vladimír Vaňhal tel. 327 710 273
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace » Vydávání rybářských lístků

Nahoru