Vydávání rozhodnutí o odvodu za trvalé (dočasné) odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Rozhodnutí o stanovení výše odvodů za trvalé nebo dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).
 4. Základní informace k životní situaci
  Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, je povinna za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k tomuto zákonu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (např. stavebník, investor)
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Povinný k platbě odvodů (zpravidla stavebník, investor) je povinen:
  a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 1 roku ode dne jeho platnosti, a
  b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemným podáním žádosti nebo zahájením řízení z moci úřední.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oddělení ochrany přírody, odbor životního prostředí.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí,
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  a) rozhodnutí podle zvl. předpisů tj. územní rozhodnutí příp. rozhodnutí o povolení stavby s vyznačením právní moci, ohlášení stavby apod.
  b) u fyzických osob rodné číslo, u právnických osob IČ (bude použito jako variabilní symbol pro potřeby celního úřadu)
  c) skutečná výměra odnímané plochy dle dokumentace ověřené v územním - stavebním řízení
  d) zpřesněný výpočet odvodů
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis žádosti obdržíte na našem odboru nebo na internetové stránce: www.mu.kutnahora.cz.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poplatek za vydání rozhodnutí není stanoven. 
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Nejsou.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost, vzhledem k nutnosti doložení spisové dokumentace, nelze podávat elektronickou formou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  * zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů * vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF * metodický pokyn MŽP č. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Podle § 20 a § 20a zákona o ochraně ZPF.
 21. Nejčastější dotazy
  Kdy se platí odvody za trvalé odnětí? Odpověď: Do 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení výše odvodů. Kdy se platí odvody za dočasné odnětí? Odpověď: Nejpozději do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá.
 22. Další informace
  Informace k řízení o stanovení výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF je možné konzultovat na oddělení ochrany přírody, odboru životního prostředí (příp. na Krajském úřadu Středočeského kraje).
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Zdena Tvrdíková, tel. 327 710 272, Ing. Adéla Jiránková, tel. 327 710 275
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  7.7.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  7.7.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Bc. Zdena Tvrdíková, tel. 327 710 272, Ing. Adéla Jiránková, tel. 327 710 275
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace » Vydávání rozhodnutí o odvodu za trvalé (dočasné) odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Nahoru