Uzavírka pozemní komunikace

 1. Identifikační číslo
  SIT_DOP_33
 2. Kód
  SIT_DOP
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Uzavírka pozemní komunikace.
 4. Základní informace k životní situaci
  Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupovou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanový silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce i trasu objížďky.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce, pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanový jinak.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podejte písemnou žádost na příslušní silniční správní úřad. Nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpojději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Obraťte se na silniční správní úřad.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, která má být uzavřena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad. Jestliže se uzavírka týká územních obvodů více silničních správních úřadů pro stejnou kategorii a třídu pozemní komunikace, rozhoduje o žádosti ten silniční správní úřad, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte : žádost o povolení uzavírky ( náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích), výpis z obchodního rejstříku (přávnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby), vyjádření Policie ČR.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanovany.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  K žádosti je vhodné přiložit vyjádření vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena a po které povede objížďková trasa, obcí v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo objížďková trasa a pokud je na dotčené pozemní komunikaci vedena linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky. Pokud má uzavírka trvat více než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které bude uveden termín zahájení uzavírky, termín ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele. Dále je povinen dodržovat podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení uzavírky.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 18. Jaké jsou související předpisy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu řízení úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doruření rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek.
 20. Další informace
  Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďkové trasy podle vydaného rozhodnutí a nedodržení stanovených podmínek v rozhodnutí o povolení uzavírky fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 10 000Kč. Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďkové trasy podle vydaného rozhodnutí a nedodržení stanovených podmínek v rozhodnutí o povolení uzavírky právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu do 500 000Kč. Při neplnění podmínek rozhodnutí o povolení uzavírky může silniční správní úřad udělené rozhodnutí změnit nebo zrušit.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Obraťte se na : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství.
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.9.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1.9.2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace » Uzavírka pozemní komunikace

Nahoru