Registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla

 1. Identifikační číslo
  SIT_DOP_12
 2. Kód
  SIT_DOP
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla.
 4. Základní informace k životní situaci
  Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. V případě registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla, je nuno vozidlo přihlásit do registru vozidel.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla. Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění o odpovědnosti z provozu vozidla.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podejte písemnou žádost o zapsání změny v registru vozidel na příslušní úřad kdekoliv v ČR.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Se žádostí se obraťte na úřad obce s rozšířenou působností kdekoliv v ČR.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  S pracovníky obecního úřadu obce s rozšířenou působností - registru vozidel.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte : vyplněnou a podepsanou žádost, doklad totožnosti, technický průkaz vozidla (TP), doklad o pojištění vozidla, originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejsříku.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o zápis změn údajů získáte na příslušném úřadě.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky jsou dány zákonem o správních poplatcích.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Ohlášení změn musí být provedeno do 10 pracovních dnů . Žádost je možno vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dalšími účastníky postupu mohou být : zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel apod.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích §6 .
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 243/2001 S., o registraci vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb.,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , vše ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Může vám být uložena pokuta podle zákona č. 250/20160 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 21. Nejčastější dotazy
  Dotaz : Musím dojet s vozidlem na příslušný úřad ? Odpověď : nemusíte.
 22. Další informace
  Obraťte se na : Ministerstvo dopravy ČR, obecní úřad s rozšířenou působností kdekoliv v ČR.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství.
 26. Kontaktní osoba - viz telefonní seznam odboru dopravy
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  30.8.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  30.8.2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace » Registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla

Nahoru