Povolení stavby v silničním ochranném pásmu

 1. Identifikační číslo
  SIT_DOP_32
 2. Kód
  SIT_DOP
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení stavby v silničním ochranném pásmu.
 4. Základní informace k životní situaci
  V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň vozovky snížila nebo zvýšila ve vztahu k nivelitě vozovky, a zřídit a provozovat reklamní zařízení jen na základě povolení silničního správního úřadu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Stavebník požadované staby nebo reklamního zařízení.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Povolení stavby v silničním ochranném pásmu je podkladem pro stavební řízení a nenahrazuje stavební povolení (ohlášení stavebnímu úřadu ). Povolení stavby v silničním ochranném pásnu se nevyžaduje u staveb čekáren linkové dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů. Silniční ochranné pásmo je prostor mimo souvislé zastavěné území obce ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti od osy vozovky či přilehlého jízdního pásu stanovené podle kategorie a třídy dotyčné pozemní komunikace.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podejte písemnou žádost na příslušní silniční správní úřad.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Obraťte se na silniční správní úřad.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, v jejímž ochranném pásmu mají být stavba nebo terénní práce prováděny a nebo provozováno reklamní zařízení. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte : žádost o povolení stavby v silnišním ochranném pásmu, situaci s vyznačením polohy požadované stavby nebo reklamního poutače, výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby), souhlas vlastníka nemovitosti na které má být reklamní zařízení zřízeno a provozováno, souhlas Policie ČR.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanovany.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Jedná-li se o povolení reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu, je účastníkem řízení kromě žadatele i vlastník nemovitosti, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie ČR. V ostatních případech je účastníkem řízení pouze žadatel.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu řízení úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doruření rozhodnutí.
 20. Další informace
  Provádění stavby a provádění terénních prací v silničním ochranném pásmu , které vyžaduje povolení silničního správního úřadu , bez takového povolení fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 5000Kč. Provádění stavby a provádění terénních prací v silničním ochranném pásmu , které vyžaduje povolení silničního správního úřadu , bez takového povolení právnickou osobou je správníd deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 200 000Kč.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Obraťte se na : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství.
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.9.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
   1.9.2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace » Povolení stavby v silničním ochranném pásmu

Nahoru