Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. formou rozhodnutí
 4. Základní informace k životní situaci
  Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Případy, kdy tomu tak není jsou uvedeny níže.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostou, případně nájemce nebo uživatel pozemku s písemným souhlasem vlastníka.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  1. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné pro dřeviny s obvodem kmene ve 130 cm nad zemí větším než 80 cm. 2. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné vždy, bez ohledu na obvod kmene, pokud jsou stromy součástí břehového porostu vodního toku nebo vodní nádrže a pokud jsou součástí stromořadí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
 8. Na které instituci životní situaci řešit
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o vydání zásahu do krajinného rázu lze podat na předtištěném formuláři. Formulář obdržíte přímo na místě vydávání nebo na www.mu.kutnahora.cz.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky za vydání závazného stanoviska nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých věcech se rozhodne bezodkladně, v ostatních případech do 60 dní od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízen
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Příslušná obec, na jejímž území se rozhoduje, případně občanské sdružení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ne
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronické podání – datová zpráva, příp. email s elektronickým podpisem nebo email a následné doručení písemné žádosti v souladu se správním řádem
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 395/1992 Sb.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Je možné podat odvolání proti rozhodnutí, v případě, že je stanovisko vydáváno touto formou.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za provedení škodlivého zásahu do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody uloží orgán ochrany přírody fyzické osobě pokutu ve výši do 20 000,- Kč. V případě závažného poškození nebo zničení VKP pak pokutu až do výše 100 000,- Kč. Právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000,- Kč, pokud provádí škodlivý zásah do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody. V případě závažného poškození nebo zničení VKP pak pokutu až do výše 2 000 000,- Kč.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Informace, zda požadovaný záměr je možné realizovat, lze konzultovat na oddělení ochrany přírody a krajiny, odboru životního prostředí (příp. na Krajském úřadu Středočeského kraje).
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275, mail: jirankova@mu_kutnahora_cz, Mgr. Kristýna Kosová tel. 327 710 271, mail: kosova@mu_kutnahora_cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
   9.7.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
   9.7.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275, Mgr. Kristýna Kosová tel. 327 710 271
   
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace » Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Nahoru