Odbor památkové péče, školství a kultury

Sídlo:        Václavské náměstí 182, Kutná Hora
Vedoucí:   Mgr. Ondřej Seifert
Telefon:    327 710 111 - ústředna
E-mail:      pamatky@kutnahora_cz
E-mail:      kultura@kutnahora_cz

VNITŘNÍ ČLENĚNÍ ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

1. úsek památkové péče
2. oddělení školství a kultury

ROZSAH ČINNOSTÍ
1. úsek památkové péče

Orgán státní památkové péče v přenesené působnosti

 • rozhodnutím vydává závazná stanoviska k záměrům obnov kulturních památek (KP)
 • rozhodnutím vydává závazná stanoviska k záměrům obnov nemovitostí (včetně novostaveb), které nejsou kulturními památkami, ale jsou na území, na němž uplatňuje své zájmy státní památková péče = městská památková rezervace Kutná Hora a její ochranné pásmo, památková zóna Malešov, památková zóna Nové Dvory, památková zóna Losiny, památková zóna Rataje nad Sázavou
 • je sankční orgán v případě porušení povinností vlastníků kulturních památek, vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí, které nejsou KP, ale jsou v území, na němž uplatňuje své zájmy státní památková péče
 • vydává rozhodnutí o opatřeních, které jsou vlastníci KP povinni učinit nepečují-li i KP v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • rozhodnutím nebo vyhláškou vymezuje ochranná pásma nemovitých KP, rezervací či zón
 • vede seznamy KP svých územních obvodů
 • vyjadřuje se k návrhům prohlášení věcí za KP a rušení prohlášení
 • může uložit vlastníkům movitých KP určité povinnosti jako opatření k zajištění péče o KP
 • vykonává státní stavební dohled při obnovách KP z hlediska památkové péče

Samospráva

 • výkon samosprávy při obnově památek ve vlastnictví Města Kutná Hora
 • poskytuje příspěvky z rozpočtu samosprávy (Fond regenerace města Kutná Hora)
 • spolupracuje s vlastníky nemovitostí v rámci programů nebo grantů samosprávy v oblasti památek a v plošně chráněných územích města
 • vykonává stavební dohled nad obnovami kulturních památek ve vlastnictví Města Kutné Hory a obnovami nemovitostí, na něž byl poskytnut příspěvek z Fondu regenerace města Kutné Hory.
   
2. oddělení školství a kultury

Výkon státní správy ve školství

 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu v rozsahu  podle  §8 odst. 2 zák. 564/1990 Sb  pro školy a školská zařízení v obvodu  působnosti obce s rozšířenou působností zřizované podle § 14 odst.2 a 6 a předává  jej krajskému úřadu
 • provádí dohadovací řízení k rozpočtům s jednotlivými  školami  v působnosti obce s rozšířenou působností
 • účastní se dohadovacího řízení za obec s rozšířenou působností s krajským úřadem
 • provádí posouzení podkladů a žádostí škol o finanční prostředky směřované na krajský úřad
 • provádí činnosti ve statistickém výkaznictví – zahajovací výkazy Škol (MŠMT) a výkazy škol (MŠMT) P1-04 – práce a mzdy  - metodika, kontrola a odesílání Ústavu pro informace ve vzdělávání
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu působnosti podle § 14 odst. 2 a 6 pro krajský úřad v souladu se závazným postupem stanoveným Ministerstvem financí)
 • zpracovává  a  předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu působnosti obce s rozšířenou působností zřizované podle § 14 odst. 2 a 6 podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného ministerstvem podle § 12 odst.5  připravuje  podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem podle §8 odst. 3 závazným postupem a podle společných pokynů MŠMT ČR  a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu působnosti podle § 14 odst. 2 a 6 v termínech stanovených MŠMT ČR a předává je krajskému úřadu a ministerstvu, popřípadě jím pověřené organizaci
 • organizační, poradenská činnost a metodická pomoc školám a školským zařízením v působnosti obce s rozšířenou působností – 36 PO (obsaženy 2/3 škol a škol. zařízení bývalého okresu Kutná Hora)

Samospráva

 • spolupracuje se všemi školskými příspěvkovými organizacemi (PO) Města při zpracování jejich  rozpočtu v závislosti na rozpočet Města
 • spolupracuje při kontrole hospodaření těchto PO Města
 • zajišťuje a zastřešuje dohled nad personálním rozvojem školských PO
 • provádí kontrolní činnost ve zřízených školských PO
 • vypracovává zprávy a návrhy pro Radu Města a Zastupitelstvo Města
 • spolupracuje s orgány a organizacemi činnými v tělovýchově
 • účastní se jednání školské komise RM
 • účastní se jednání sportovní komise RM
 • zodpovídá za spravované položky rozpočtu Města
 • dává návrhy na opatření ke zlepšení a zajištění činností

V oblasti kultury plní oddělení zejména tyto úkoly

 • zajišťuje činnost v oblasti podpory, rozvoje a ochrany kultury ve městě, odpovídá za metodickou činnost v této oblasti a připravuje podklady pro jednání rady města a zastupitelstva města
 • koordinuje činnost kulturní komise, pracovních skupin pro spolupořadatelství, pracovních skupin pro oslavy a jubilea apod.
 • zajišťuje vazby města na odborné orgány státní správy, profesní a zájmové organizace v oblasti kultury
 • spolupracuje při produkci významných, kulturních a společenských událostí (oslavy, festivaly, mezinárodní soutěže, ediční díla apod.), zastupuje město v přípravných výborech takovýchto akcí
 • organizuje fundraisingové iniciativy pro kulturní aktivity města, propagaci a podporu kultury
 • administruje grantový program na podporu kulturních aktivit, odpovídá za uzavírání smluv a kontrolu využití prostředků
 • zajišťuje informace o kulturním a společenském životě k propagaci města a využívá je k marketingu v kultuře, navrhuje garance města pro kulturní a společenské aktivity
 • podílí se metodicky a kontrolně na činnostech příspěvkových organizací města
 • realizuje projekty propagace města k posílení jeho image, zajišťuje informace o kulturně-společenském potenciálu, památkových a přírodních zvláštnostech pro ediční a prezentační aktivity
 • provádí konzultační činnost pro pořadatele veřejných produkcí
 • spolupracuje se spolky, soubory a masmédii v oblasti kultury
 • redakčně zpracovává a distribuuje časopis Krásné město
 • redakčně zpracovává městský zpravodaj Kutnohorské listy
 • podporuje propagační aktivity vybraných akcí (Svatováclavské slavnosti), součinnost s dalšími pořadateli akcí (Stříbření, hudební festivaly)
 • spravuje turistický portál/web města Kutná Hora
 • zajišťuje distribuci knižních titulů vydaných městem Kutná Hora
 • zajišťuje provoz svěřené části Spolkového domu – výstavní síň s příslušenstvím
 • zajišťuje provoz a využití kostela sv. Jana Nepomuckého
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor památkové péče, školství a kultury

Nahoru