Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

 1. Identifikační číslo
  SIT_DOP_11
 2. Kód
  SIT_DOP
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel.
 4. Základní informace k životní situaci
  Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla. Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla. V případě změny vlastníka nebo provozovatele musí být plná moc ověřená!
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podejte písemnou žádost o zapsání změny v registru vozidel na příslušný úřad kdekoliv v ČR.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Se žádostí se obraťte na úřad obce s rozšířenou působností kdekoliv v ČR.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte : vyplněnou a podepsanou žádost, doklad totožnosti, originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejsříku, technický průkaz vozidla (TP), osvědčení o registraci vozidla ( ORV), doklad o pojištění vozidla. V případě změny vlastníka vozidla evidenční kontrolu provedenou STK kdekoliv v ČR né starší 30 dnů.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o zápis změn údajů získáte na příslušném úřadě.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky jsou dány zákonem o správních poplatcích.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Ohlášení změn musí být provedeno do 10 pracovních dnů po nastalé změně. Žádost je možno vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dalšími účastníky postupu mohou být : zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel apod.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 243/2001 S., o registraci vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , vše ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Může vám být uložena pokuta podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Obraťte se na : Ministerstvo dopravy ČR nebo na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností v ČR.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství.
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
   30.8.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
   30.8.2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace » Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

Nahoru