Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

 1. Identifikační číslo
  SIT_DOP_34
 2. Kód
  SIT_DOP
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci.
 4. Základní informace k životní situaci
  Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povlení vydaného silničním správním úřadem. V případě dálnic a rychlostních silnic nelze sousední nemovitosti připojit přímo na komunikaci, a na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice může být jen stavba, která svým účalem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, motorest, motel nebo autoservis). Povolení silničního správního orgánu je potřeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení , úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené obecním stavebním úřadem.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podejte písemnou žádost na příslušní silniční správní úřad.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Obraťte se na silniční správní úřad.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být sousední nemovitost připojena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte : žádost o připojení nemovitesti na pozemní komunikaci, dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení ( zejména rozhledové vzdálenosti), výpis z obchodního rejstříku (přávnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby), souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace , vyjádření Policie ČR.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanovany.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za připojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá popltek 500 Kč, za povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní slinice nebo silnice I. Třídy se vybírá správní poplatek 1000 Kč.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníkem řízení o povolení připojení je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace , dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu řízení úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doruření rozhodnutí.
 20. Další informace
  Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, rychlostní silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše   10 000 Kč. Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, rychlostní silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Obraťte se na : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství.
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.9.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1.9.2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace » Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

Nahoru