Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

  1. Identifikační číslo
    SIT_DOP_06
  2. Kód
    SIT_DOP
  3. Pojmenování (název) životní situace
    Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.
  4. Základní informace k životní situaci
    V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu.
  5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
    V této věci je oprávněn jednat oprávněný držitel průkazu, po zemřelém držiteli průkazu osoba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý.
  6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
    Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel, jehož řidičský průkaz je neplatný, nebo kterému bylo podmíněno, omezeno, pozastaveno nebo odňato řidičské oprávnění, případně ten, kdo pozbyl řidičské oprávnění. Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.
  7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
    Odevzdejte průkaz na příslušný úřad. Oprávněný pracovník Vám vydá potvrzení o tom, že jste doklad odevzdali.
  8. Na které instituci životní situaci řešit
    Obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.
  9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
    S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
  10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
    Na úřadě předložte : Doklad totožnosti, řidičský průkaz.
  11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
    Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě nebo k prohlédnutí (s návodem na vyplnění) na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR.
  12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
    Správní poplatek 50Kč v případě provedení změn v řidičském průkazu, 500Kč v případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu.
  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
    Změnu údajů zapsaných v řidičském průkazu musíte oznámit příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění V případě smrti držitele řidičského průkazu jsou pozůstalí povinni odevzdat jeho řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz bez zbytečného odkladu.
  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
    Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
    Další činnosti nejsou stanoveny.
  16. Elektronická služba, kterou lze využít
    Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
    Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
  18. Jaké jsou související předpisy
    Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Vyhláška č. 154/2003 Sb.,kterou se mění vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
    Opravné prostředky nejsou stanoveny.
  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
    Může vám být uložena pokuta podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
  21. Nejčastější dotazy
  22. Další informace
    Obraťte se na : Ministerstvo dopravy ČR, obecní úřad s rozšířenou působností.
  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
    Ministerstvo dopravy ČR.
  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost popisu odpovídá útvar
    Městský úřad Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství.
  26. Kontaktní osoba
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
     1.9.2018
  28. Popis byl naposledy aktualizován
     1.9.2018
  29. Datum konce platnosti popisu
    Konec platnosti návodu není stanoven.
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace » Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Nahoru