Obnova nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkově chráněném území

 1. Identifikační číslo
  SIT_PAM_02
 2. Kód
  PAM 02
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Obnova nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkově chráněném území
 4. Základní informace k životní situaci
  Na základě žádosti o závazné stanovisko k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny. (ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění)
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Nemovitost v památkově chráněném území - vlastník, správce, uživatel (Právnická osoba - dle ustanovení § 30 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) Případně zmocněná fyzická nebo právnická osoba (dle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínkou je podání žádosti o závazné stanovisko.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  K zahájení je nutné podat žádost o závazné stanovisko (žádost je možné zaslat poštou nebo podat osobně v podatelně městského úřadu). Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (podatelna@kutnahora_cz). Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným v předchozí větě, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků (dálnopis, telefax, veřejná datová síť).
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Oddělení památkové péče,  sídlo : Václavské náměstí 182, 284 01 Kutná Hora
  Úřední hodiny:
  Pondělí a středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00
  Telefon: 327 710 210, 327 710 211, 327 710 212
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  - Žádost o závazné stanovisko
  - Doklad o vlastnictví (např. výpis z katastru nemovitostí nebo místopřísežné prohlášení)
  - Plnou moc není-li žadatel vlastníkem (správcem, uživatelem)
  - Správce, uživatel - souhlas vlastníka s úpravami nebo smlouva s vlastníkem nebo jiný doklad, kde je vlastníkem stanoveno, že správce nebo uživatel může provádět na nemovitosti úpravy
  - Právnická osoba - každý kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o závazné stanovisko (ve znění zákona č. 500/2004 Sb., a vyhlášky č. 66/1988 Sb.) Formuláře žádostí jsou k dispozici na oddělení památkové péče,  nebo v elektronické podobě na www.kutnahora.cz
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Dle zákona č. 500/2004 Sb., ustanovení § 71 (do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů jde-li o zvlášť složitý případ)
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci nejsou stanoveni
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  - Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  - Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči
  - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 18. Jaké jsou související předpisy
  - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  - Výnos Ministerstva kultury ČSR č.j.: 16417/87 - VI/1 - o prohlášení historického jádra města Kutná Hora za Městskou památkovou rezervaci
  - Rozhodnutí ONV Kutná Hora, č.j. : kult. 75/80 H z 11.10.1982 - zřízení a vyhlášení ochranného pásma městské památkové rezervace Kutná Hora
  - Vyhláška č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu (Malešov, Rataje nad Sázavou)
  - Vyhláška č. 413/2004 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu (Losiny) 
  - Vyhláška MK ČR č. 208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny ( Žehušicko)
  - Vyhláška KNV z 28.9.1990 o prohlášení památkových zón ve městech Středočeského kraje (Nové Dvory)
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky se uplatňují dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ustanovení § 35 a § 39)
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány
 22. Další informace
  https://www.kutnahora.cz/
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  https://www.kutnahora.cz/
 24. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Oddělení památkové péče, sídlo: Václavské náměstí 182, 284 01 Kutná Hora
 25. Kontaktní osoba
   Ing. Věra Žáčková - referent: e-mail: zackova@mu_kutnahora_cz tel: 327 710 212
  Naděžda Mottlová - referent: e-mail: mottlova@mu_kutnahora_cz tel: 327 710 211
 26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  11.12.2006
 27. Popis byl naposledy aktualizován
  02.09.2021
 28. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  K vnitřním úpravám objektů v ochranném pásmu MPR je vyloučena povinnost podání žádosti o závazné stanovisko
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení památkové péče » Životní situace » Obnova nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkově chráněném území

Nahoru