Obnova kulturní památky

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
  PAM 01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Obnova kulturní památky
 4. Základní informace k životní situaci
  Na základě žádosti o závazné stanovisko vydá městský úřad závazné stanovisko k údržbě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí. (ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění)
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Kulturní památka - vlastník (Právnická osoba - dle ustanovení § 30 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) Případně zmocněná fyzická nebo právnická osoba (dle § 33 zákona 500/2004 Sb., správní řád)
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínkou je podání žádosti o závazné stanovisko.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  K zahájení je nutné podat žádost o závazné stanovisko (žádost je možné zaslat poštou nebo podat osobně v podatelně městského úřadu). Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (podatelna@kutnahora_cz). Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným v předchozí větě, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků (dálnopis, telefax, veřejná datová síť).
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 24 Kutná Hora
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Oddělení památkové péče sídlo : Václavské náměstí 182, 284 01 Kutná Hora
  Úřední hodiny: Pondělí a středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00
  Telefon: 327 710 210, 327 710 211, 327 710 212
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  - Žádost o závazné stanovisko
  - Doklad o vlastnictví (např. výpis z katastru nemovitostí nebo místopřísežné prohlášení)
  - Plnou moc není-li žadatel vlastníkem
  - Právnická osoba - každý kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o závazné stanovisko (ve znění zákona č. 500/2004 Sb., a vyhlášky č. 66/1988 Sb.) Formuláře žádostí jsou k dispozici na odboru památkové péče, školství a kultury, nebo v elektronické podobě na www.mu.kutnahora.cz
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Dle zákona č. 500/2004 Sb., ustanovení § 71 (do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů jde-li o zvlášť složitý případ)
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci nejsou stanoveni
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  -.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  - Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  - Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči
  - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 18. Jaké jsou související předpisy
  - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  - Výnos Ministerstva kultury ČSR č.j.: 16417/87 - VI/1 - o prohlášení historického jádra města Kutná Hora za Městskou památkovou rezervaci
  - Rozhodnutí ONV Kutná Hora, č.j. : kult. 75/80 H z 11.10.1982 - zřízení a vyhlášení ochranného pásma městské památkové rezervace Kutná Hora
  - Vyhláška č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu (Malešov, Rataje nad Sázavou)
  - Vyhláška č. 413/2004 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu (Losiny)
  - Vyhláška MK ČR č. 208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny ( Žehušicko)
  - Vyhláška KNV z 28.9.1990 o prohlášení památkových zón ve městech Středočeského kraje (Nové Dvory)
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky se uplatňují dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ustanovení § 35 a § 39)
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány
 22. Další informace
  https://www.mu.kutnahora.cz/
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  https://www.mu.kutnahora.cz/
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Oddělení památkové péče,  sídlo : Václavské náměstí 182, 284 01 Kutná Hora
 26. Kontaktní osoba
   Ing. Věra Žáčková - vedoucí oddělení: e-mail: zackova@mu_kutnahora_cz tel: 327 710 210
  Naděžda Mottlová - referent: e-mail: mottlova@mu_kutnahora_cz tel: 327 710 211
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
  11.12.2006
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  02.09.2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení památkové péče » Životní situace » Obnova kulturní památky

Nahoru