Fond regenerace města Kutná Hora

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
  PAM 04
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Fond regenerace města Kutná Hora
 4. Základní informace k životní situaci
  Získání příspěvku na obnovu památky nebo nemovitosti v městské památkové rezervaci Kutná Hora, případně ochranném pásmu
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vlastník nebo zplnomocněný zástupce vlastníka
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti a doložení požadovaných dokladů
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podání vyplněné žádosti a požadovaných dokladů poštou nebo osobně na podatelně MěÚ Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora,
  případně na oddělení památkové péče, Václavské nám. 182, Kutná Hora
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552 284 01 Kutná Hora
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Oddělení památkové péče, Václavské nám. 182 284 01 Kutná Hora
  úřední hodiny: pondělí a středa 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  telefon: 327 710 206
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Vyplněnou žádost o zařazení do Programu regenerace městské památkové rezervace Kutná Hora. Povinné přílohy žádosti:
  1) Doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, jde-li o nemovitost, rovněž výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie, kopie snímku katastrální mapy, popř. geometr. plánu, které nejsou starší než šest měsíců.
  2) Čestné prohlášení, že vlastník nemá dluhy vůči státu nebo Městu Kutná Hora, nemovitost není součástí ručení k úvěru, který je v prodlení ve splácení.
  3) Kopie závazného stanoviska vydaného dle § 14 odst. 1 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči.
  4) Kopie stavebního povolení, nařízení zabezpečovacích popř. udržovacích prací (havarijní výměr) nebo ohlášení stavebních úprav vydané příslušným stavebním úřadem v Kutné Hoře.
  5) Specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a sjednané nebo odborně odhadnuté ceny obnovy kulturní památky, včetně specifikace prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.
  6) Záměr prezentace kulturní památky zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, pokud se jedná o kulturní památku využívanou tímto způsobem anebo k tomuto využití uvažovanou.
  7) Fotofokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejich částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o zařazení do Programu regenerace městské památkové rezervace Kutná Hora a o poskytování příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory Žádost je možné získat na:
  1) Městském úřadě Kutná Hora
  oddělení památkové péče,  Václavské nám. 182 284 01 Kutná Hora
  2) v elektronické podobě https://mu.kutnahora.cz/mu/oddeleni-pamatkove-pece
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatků
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Podání žádosti do 15.1. příslušného roku, na který se žádá o poskytnutí příspěvku. Poskytnutí příspěvku po sepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou stanoveny
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Dle uzavřené smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Rozpočtová pravidla
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.
  Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
  Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové rezervace Kutná Hora v samostatné územní působnosti Města Kutná Hora
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Na postup se nevztahují obecní předpisy o správním řízení.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou stanoveny
 21. Nejčasttější dotazy

 22. Další informace
  https://mu.kutnahora.cz/mu/oddeleni-pamatkove-pece
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  https://mu.kutnahora.cz/mu/oddeleni-pamatkove-pece
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Oddělení památkové péče,  Václavské nám. 182 284 01 Kutná Hora
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Jana Jelínková - telefon 327 710 206, e-mail jelinkova@mu_kutnahora_cz,
  Věra Janatová - telefon 327 710 207, e-mail janatova@mu_kutnahora_cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  11.12.2006
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  02.09.2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  Není stanoven
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Na příspěvek není automaticky právní nárok.
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení památkové péče » Životní situace » Fond regenerace města Kutná Hora

Nahoru