Zřízení věcného břemene

 1. Identifikační číslo
  SIT_MAJ_03
 2. Kód
  MAJ_03
 3. Pojmenování životní situace
  Zřízení věcného břemene
 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Kutná Hora.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  - fyzická osoba starší 18 let nebo jí pověřená osoba na základě plné moci
  - právnická osoba
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  - podání písemné žádosti spolu se snímkem katastrální mapy, na kterém je zakresleno vedení inženýrských sítí. Žádost o zřízení věcného břemene musí obsahovat:
  - katastrální území,
  - parcelní číslo,
  - typ věcného břemene,
  - plánek se zákresem věcného břemene.
  Žádost může být podána osobně na podatelně Města Kutná Hora nebo zaslána na adresu: Městský úřad Kutná Hora, odbor správy majetku – majetkové oddělení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
   - podáním písemné žádosti se specifikací jejího předmětu osobně na podatelně, nebo zasláním poštou. Žádost je zaregistrována a po zajištění všech potřebných podkladů je předložena k projednání Radě města Kutná Hora. Žadatel je o závěrech jednání písemně informován.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Majetkové oddělení – přízemí, kancelář č. 15
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  - doklad k prokázání totožnosti při podpisu smlouvy
  - výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby)
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pro podání žádosti o zřízení věcného břemene není předepsaný formulář, žádost musí obsahovat náležitosti dle bodu 4.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel:
  - správní poplatek ve výši 2000,- Kč za provedení vkladu do katastru nemovitostí
  - geometrické zaměření
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na zasedání rady města a zajištění potřebných stanovisek, dokladů apod. Zřizování věcných břemen je v kompetenci Rady města Kutná Hora.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  - jiné odbory Městského úřadu Kutná Hora a organizace řízené Městem Kutná Hora, jejichž vyjádření k žádosti jsou nezbytné
  - další subjekty – jsou odvislé od charakteru podané žádosti
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  V případě potřeby doložit k žádosti další dokumenty bude žadatel vyzván písemně nebo telefonicky.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Pro získání doplňujících informací lze využít adresy: hermanova@mu_kutnahora_cz, patakova@mu_kutnahora_cz, kapisakova@mu_kutnahora_cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
  - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  - zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy                                                                                                                                 Zásady stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí schválené RM 4. 5. 2022 usnes. R-369-22.pdf
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence rady města. V případě zamítnutí žádosti lze písemně požádat radu města o opětovné posouzení žádosti. Rada města své usnesení buď potvrdí nebo revokuje.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce sjednané ve smlouvách.
 21. Nejčastější dotazy
   -
 22. Další informace
   -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  -
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správy majetku MÚ – majetkové oddělení
 26. Kontaktní osoba
   Ing. Lenka Heřmanová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.10.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  11.2.2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správy majetku » Životní situace » Zřízení věcného břemene

Nahoru