Povolení provozování výherního hracího přístroje

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení provozování výherního hracího přístroje.
 4. Základní informace k životní situaci
  Povolení provozování výherního hracího přístroje v herně nebo v provozovně se zvláštním provozním režimem.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Provozovatel výherních hracích přistrojů, nebo osoba zplnomocněná k jednání.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínkou je předložení všech příloh žádosti.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti, která musí obsahovat:
  - výpis z obchodního rejsříku +seznam akcionářů
  - výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců právnické osoby, statutárních zástupců a akcionářů
  - prohlášení, že se jedná o firmu bez zahraniční účasti
  - plná moc k zastupování pokud se nejedná o statutárního zástupce
  - potvrzení vinkulace ve prospěch Ministestva financí ČR
  - prohlášení o finančních prostředcích použitých na vinkulaci
  - prohlášení odpovědné osoby
  - prokázání odborného servisu (smlouva)
  - osvědčení o provozuschopnosti
  - herní plán a návod na hru
  - nabytí výherních hracích přístrojů
  - smlouvu o pronájmu prostor, kde jsou umístěny výherní hrací přístroje
  - kolaudační rozhodnutí, pokud se jedná o hernu
  - podmínky manipulace s výherním hracícm přístrojem
  - pokud je žádáno o umístění v herně musí být předložen herní řád
  - pokud bude v herně provozován JACKPOT je nutno uvést typ + identifikační číslo, předložit prohlášení o shodě, herní plán kumulované výhry, podmínky manipulace se zařízením, zajištění odborného servisu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Výkon správy tohoto poplatku provádí ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora, oddělení daní a poplatků.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, číslo dveří 6, pí Malichová, tel. 327 710 145.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz, případně plnou moc k zastupování.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  a) vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 5 000,- Kč
  b) změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 3 000,- Kč
  Poplatky je možné uhradit na účet č. 19-444212389/0800. V.S.9140000000 .
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádost je vyřízena do 30 dnů.
 14. Kteří jsou účastníci
  -.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  -.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  500/2004 Sb., správní řád, vyhláška č. 223/1993 o výherních hracích přístrojích, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím MěÚ Kutná Hora ekonomického odboru, oddělení daní a poplatků.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Pokutu až do výše 150 000,- Kč může obec uložit právnické osobě, která provozuje loterii bez povolení nebo v rozporu s herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly uloženy povolením.
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány.
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   -
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků
 26. Kontaktní osoba
  paní Malichová Alena
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.1.2014
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  26.1.2014
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Povolení provozování výherního hracího přístroje

Nahoru