Veřejné sbírky

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Veřejné sbírky-zapečetění, otevírání a přepočítávání pokladniček.
 4. Základní informace k životní situaci
  Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžních příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel. Konat sbírku může obec, kraj nebo právnická osoba mající sídlo na území České republiky. Jsou-li splněny náležitosti oznámení a neshledá-li příslušný krajský úřad důvody pro to, že sbírku nelze konat, osvědčí právnické osobě, která sbírku oznámila, datum přijetí oznámení.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O zapečetění, otevření a přepočítání pokladničky při příležitosti konání veřejné sbírky je oprávněn jednat statutární orgán právnické osoby, nebo tímto orgánem zplnomocněná jiná osoba.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Sbírka může být propagována a její konání zahájeno nejdříve dnem následujícím po uplynutí třicátého dne ode dne uvedeného v osvědčení příslušného krajského úřadu a přijetí oznámení splňujícího předepsané náležitosti. Sbírka musí být zahájena nejpozději do 120 dnů ode dne oznámení příslušnému krajskému úřadu. Pokud není ve stanovené lhůtě zahájena, nelze ji již konat.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Provádí-li se sbírka prostřednictvím pokladniček, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu budou pokladničky rozmístěny, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné a zabezpečit pokladničky proti odcizení. Pokladničky musí právnická osoba dále zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut. Takto zabezpečené pokladničky obecní úřad zapečetí. Otevření pokladniček musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny, obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu pokladničky umístila. Otevření pokladničky musí být přítomni 2 oprávnění zástupci právnické osoby a 1 zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu. Zástupci si navzájem prokáží totožnost. V zápise o provedeném otevření potvrdí svými podpisy finanční částky vyjmuté z pokladničky.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor ekonomický- pokud se sbírka pořádá na území města Kutná Hora.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, pí Venclová Dagmar, tel. 327 710 146.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Osvědčení o konání sbírky, vydané příslušným krajským úřadem.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejsou.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Otevření pokladniček musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny, obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu pokladničky umístila.
 14. Kteří jsou účastníci
  -.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  -.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Nejsou.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě, že krajský úřad oznámení o konání veřejné sbírky odloží (oznámení o konání sbírky nesplňovalo náležitosti zákona o veřejných sbírkách a právnická osoba nedoplnila chybějící náležitosti oznámení ve lhůtě stanovené příslušným krajským úřadem ve výzvě), neexistuje žádný opravný prostředek, neboť tento postup není postupem dle správního řádu. Právnická osoba pak může podat nové oznámení o konání veřejné sbírky. V případě, že krajský úřad rozhodne, že sbírku nelze konat, může proti tomuto rozhodnutí podat právnická osoba do 15 dnů ode dne doručení odvolání ministerstvu vnitra prostřednictvím krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  V případě provádění neoznámené sbírky nebo oznámené sbírky avšak v rozporu se zákonem uloží příslušný úřad právnické osobě pokutu do výše 500 000,- Kč a fyzické osobě až do výše 10 000,- Kč v závislosti na porušení konkrétní povinnosti uložené zákonem o veřejných sbírkách.
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány.
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   -
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků
 26. Kontaktní osoba
  paní Venclová Dagmar
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  7.8.2013
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  7.8.2013
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Veřejné sbírky

Nahoru