Ohlášení tomboly

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Pořádání tomboly.
 4. Základní informace k životní situaci

  Tombola je hazardní hrou, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety.

  Sázkové tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování.

  Tomboly nesmí být provozovány ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému.

  Uspořádání tomboly s herní jistinou do 100.000,- Kč (herní jistina = počet prodaných losů x cena jednoho losu) nepodléhá povinnosti tuto tombolu ohlásit nebo žádat o její povolení. Může ji uspořádat v podstatě kdokoliv, a kdokoliv se jí také může účastnit, přičemž není nutné dodržet podmínky uvedené pro tombolu s herní jistinou nad 100.000,- Kč.

  Uspořádání tomboly s herní jistinou nad 100.000,- Kč (herní jistina = počet prodaných losů x cena jednoho losu) podléhá povinnosti:

  - podat na Městský úřad Kutná Hora ohlášení nejméně 30 dnů před jejím konáním (ohlášení musí splňovat náležitosti dle zákona o hazardních hrách a tombola může být v odůvodněných případech zakázána) - provozovatelem může být pouze právnická osoba (dle zákona o hazardních hrách) - pořadatel nesmí umožnit účast osobě mladší 18 let - v souvislosti s provozováním tomboly se zakazuje poskytovat účastníkům občerstvení a tabákové výrobky - k pořádání tomboly musí být vypracován herní plán - úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40% a vyšší než 80% herní jistiny - slosování se provádí veřejně za účasti notáře, který vyhotoví notářský zápis, a jeho opis se do 20 dnů ode dne skončení tomboly odešle na městský úřad Kutná Hora. po skončení tomboly se odvede příslušnému finančnímu úřadu daň z hazardních her.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Při ohlášení tomboly jedná za právnickou osobu její statutární orgán.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Ohlášení tomboly musí splňovat náležitosti:

  - identifikace pořadatele tomboly – název, IČ, adresa sídla, případně adresa pro doručování, statutární orgán či jednající osoba, kontakt (telefon, e-mail apod.) - název a popis pořádané akce včetně adresy a data pořádání (kde a kdy bude tombola pořádána) - vypracovaný herní plán - identifikační data osoby, která bude zajišťovat řádný průběh tomboly a odpovídat za dodržování podmínek - identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Dostavit se na Městský úřad Kutná Hora a podat ohlášení, nebo toto ohlášení zaslat.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, ekonomický odbor, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora   .
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, kancelář č. 6 Bc.  Alena Malichová 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Ohlášení tomboly včetně případných příloh, doklad totožnosti jednatele nebo zmocněné osoby.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Lze využít uvedený formulář: Formulář ohlášení hazardní hry
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za ohlášení tomboly se neplatí žádné správní poplatky.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Správní řízení probíhá bez zbytečného odkladu, zakázat pořádání tomboly lze ve lhůtě 15 dnů od podání ohlášení.
 14. Kteří jsou účastníci
  Dozor nad dodržováním zákona o hazardních hrách vykonává příslušný celní úřad.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Vypracování herního plánu: stanovení pravidel pro tombolu od jejího započetí až po skončení, zejména částku pro koupi losu, hodnotu nejvyšší výhry, způsob losování, způsob určení výher, minimální výherní podíl a lhůtu pro výplatu výher.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nestanoveno.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Provozování tombol upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí Městského úřadu Kutná Hora lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení předmětného rozhodnutí. Odvolání se podává ke Středočeskému krajskému úřadu – odboru správních agend a krajskému živnostenskému úřadu. Včas podané odvolání má odkladný účinek.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle § 123 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Nejčastější dotazy
  Nestanoveno.
 22. Další informace
  Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!".
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Nestanoveno.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Nestanoveno.
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků.
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Alena Malichová, tel. 327710145, e-mail malichova@mu_kutnahora_cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.1.2017
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  8.3.2017
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Nestanoveno
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Ohlášení tomboly

Nahoru