Ohlášení tomboly

  1. Identifikační číslo
     
  2. Kód
     
  3. Pojmenování (název) životní situace
    Pořádání tomboly.
  4. Základní informace k životní situaci

    Tombola je hazardní hrou, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety.

    Sázkové tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování.

    Tomboly nesmí být provozovány ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému.

    Uspořádání tomboly s herní jistinou do 100.000,- Kč (herní jistina = počet prodaných losů x cena jednoho losu) nepodléhá povinnosti tuto tombolu ohlásit nebo žádat o její povolení. Může ji uspořádat v podstatě kdokoliv, a kdokoliv se jí také může účastnit, přičemž není nutné dodržet podmínky uvedené pro tombolu s herní jistinou nad 100.000,- Kč.

    Uspořádání tomboly s herní jistinou nad 100.000,- Kč (herní jistina = počet prodaných losů x cena jednoho losu) podléhá povinnosti:

    - podat na Městský úřad Kutná Hora ohlášení nejméně 30 dnů před jejím konáním (ohlášení musí splňovat náležitosti dle zákona o hazardních hrách a tombola může být v odůvodněných případech zakázána) - provozovatelem může být pouze právnická osoba (dle zákona o hazardních hrách) - pořadatel nesmí umožnit účast osobě mladší 18 let - v souvislosti s provozováním tomboly se zakazuje poskytovat účastníkům občerstvení a tabákové výrobky - k pořádání tomboly musí být vypracován herní plán - úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40% a vyšší než 80% herní jistiny - slosování se provádí veřejně za účasti notáře, který vyhotoví notářský zápis, a jeho opis se do 20 dnů ode dne skončení tomboly odešle na městský úřad Kutná Hora. po skončení tomboly se odvede příslušnému finančnímu úřadu daň z hazardních her.
  5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
    Při ohlášení tomboly jedná za právnickou osobu její statutární orgán.
  6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

    Ohlášení tomboly musí splňovat náležitosti:

    - identifikace pořadatele tomboly – název, IČ, adresa sídla, případně adresa pro doručování, statutární orgán či jednající osoba, kontakt (telefon, e-mail apod.) - název a popis pořádané akce včetně adresy a data pořádání (kde a kdy bude tombola pořádána) - vypracovaný herní plán - identifikační data osoby, která bude zajišťovat řádný průběh tomboly a odpovídat za dodržování podmínek - identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování
  7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
    Dostavit se na Městský úřad Kutná Hora a podat ohlášení, nebo toto ohlášení zaslat.
  8. Na které instituci životní situaci řešit
    Městský úřad Kutná Hora, ekonomický odbor, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora   .
  9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
    Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, kancelář č. 6 Bc.  Alena Malichová 
  10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
    Ohlášení tomboly včetně případných příloh, doklad totožnosti jednatele nebo zmocněné osoby.
  11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
    Lze využít uvedený formulář: Formulář ohlášení hazardní hry
  12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
    Za ohlášení tomboly se neplatí žádné správní poplatky.
  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
    Správní řízení probíhá bez zbytečného odkladu, zakázat pořádání tomboly lze ve lhůtě 15 dnů od podání ohlášení.
  14. Kteří jsou účastníci
    Dozor nad dodržováním zákona o hazardních hrách vykonává příslušný celní úřad.
  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
    Vypracování herního plánu: stanovení pravidel pro tombolu od jejího započetí až po skončení, zejména částku pro koupi losu, hodnotu nejvyšší výhry, způsob losování, způsob určení výher, minimální výherní podíl a lhůtu pro výplatu výher.
  16. Elektronická služba, kterou lze využít
    Nestanoveno.
  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
    Provozování tombol upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
  18. Jaké jsou související předpisy
    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů.
  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
    Proti rozhodnutí Městského úřadu Kutná Hora lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení předmětného rozhodnutí. Odvolání se podává ke Středočeskému krajskému úřadu – odboru správních agend a krajskému živnostenskému úřadu. Včas podané odvolání má odkladný účinek.
  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
    Dle § 123 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
  21. Nejčastější dotazy
    Nestanoveno.
  22. Další informace
    Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!".
  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
    Nestanoveno.
  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
    Nestanoveno.
  25. Za správnost popisu odpovídá
    Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků.
  26. Kontaktní osoba
    Bc. Alena Malichová, tel. 327710145, e-mail malichova@mu_kutnahora_cz
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
    1.1.2017
  28. Popis byl naposledy aktualizován
    8.3.2017
  29. Datum konce platnosti popisu
    Nestanoveno
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
    Nestanoveno
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Ohlášení tomboly

Nahoru