Povolení herního prostoru

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení umístění herního prostoru.
 4. Základní informace k životní situaci
  K provozování hazardních her je nutné disponovat základním povolením vydávaným Ministerstvem financí České republiky. Konkrétní podmínky pro jeho vydání stanoví zákon o hazardních hrách. Povolení umístění herního prostoru se vydává maximálně na dobu 3 let.

  Herním prostorem se rozumí herna nebo kasino. Do těchto prostor platí zákaz vstupu osobám mladším 18 let.

  Herna je samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je provozována technická hra (nejméně 15 herních pozic) jako hlavní činnost. Musí být označena názvem „herna“ a nesmí být v provozu od 3,00 do 10,00 hodin. Kasino je samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je provozována živá hra (nejméně 3 hrací stoly) jako hlavní činnost a může v ní být provozováno nejméně 30 herních pozic technické hry. Musí být označeno názvem kasino a může být provozováno nonstop.

  Herní prostor nesmí být umístěn ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému. V herním prostoru mohou být provozovány hazardní hry bingo, technická hra, živá hra. Veškeré informace musí být v českém jazyce. Provozovatelem herny nebo kasina může být pouze právnická osoba dle zákona o hazardních hrách. Provozovatel musí dodržovat v herním prostoru pravidla stanovená zákonem o hazardních hrách. Provozovatel hazardní hry odvádí příslušnému finančnímu úřadu daň z hazardních her.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Požádat o umístění herního prostoru může oprávněná osoba, za právnickou osobu jedná její statutární orgán. 
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žadatel musí splňovat podmínky dané zákonem o hazardních hrách a musí mít vydané základní povolení od Ministerstva financí České republiky.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Dostavit se na Městský úřad Kutná Hora a podat žádost včetně příloh, případně podání učinit elektronicky či poštou.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, ekonomický odbor, Havlíčkovo náměstí 552, 28401 Kutná Hora.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, pí  Dana Kratinová tel. 327 710 142
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost o povolení umístění herního prostoru, včetně příloh, doklad totožnosti jednatele nebo zmocněné osoby. V žádosti musí být uvedeno: identifikace provozovatele – název, IČ, adresa sídla, případně adresa pro doručování, statutární orgán či jednající osoba, kontakt (telefon, e-mail apod.), specifikováno o co je žádáno, na jakou dobu, atd. Dále druh, adresa a provozní doba herního prostoru, druh hazardní hry, typ, výrobní čísla a počty herních pozic koncového zařízení. Přikládá se: základní povolení, doklad o složení kauce, osvědčení o provozuschopnosti herního zařízení, doklad o právním důvodu užívání prostor (smlouva, výpis z katastru), schéma kamerového systému. Dokumenty nesmí být v době podání starší 3 měsíců.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Lze využít uvedený formulář: Žádost o povolení herního prostoru
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za přijetí žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru se platí správní poplatek ve výši 4.000,- Kč. Za přijetí žádosti o změnu povolení k umístění herního prostoru se platí správní poplatek ve výši 2.500,- Kč.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Při doložení všech náležitostí probíhá správní řízení bez zbytečného odkladu, max. ve lhůtě 30 dnů od podání.
 14. Kteří jsou účastníci
  Nestanoveno.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nestanoveno.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nestanoveno
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí Městského úřadu Kutná Hora lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení předmětného rozhodnutí. Odvolání se podává ke Středočeskému krajskému úřadu – odboru správních agend a krajskému živnostenskému úřadu. Včas podané odvolání má odkladný účinek.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle § 123 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Nejčastější dotazy
  Nestanoveno.
 22. Další informace
  Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!".
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Nestanoveno.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Nestanoveno.
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků.
 26. Kontaktní osoba
  Dana Kratinová, tel. 327710142, e-mail kratinova@mu_kutnahora_cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.1.2017
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  8.3.2017
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Nestanoveno
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Povolení herního prostoru

Nahoru